Иво Христов


Телефон: 032 / 261 491
Мейл: ihristov@netbg.com
Кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Приложна и институционална социология" "Приложна и институционална социология"
Приемно време:

Област на научната квалификация

Социология на правото

Образование

Образование:

Висше юридическо - Магистър по право:  ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски" – Диплома за висше образование № 116657/16.05.1992 г.

 Хабилитация (ако е приложимо)

 2017 - Професор

2009 - Доцент по социология на правото – Свидетелство на ВАК за научно звание „доцент"  № 25375/02.02.2009 г.

 Докторат:

 2003 г. - Доктор по научна специалност 05.11.01 Социология (социология на правото) – Диплома на ВАК  № 28592/12.08.2003 г. за образователна и научна степен „доктор"

 Магистратура:

1992 г. - Магистър по право , ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски" – Диплома за висше образование   № 116657/16.05.1992 г.

Специализации:

 2007        Специализация в Neuwaldegg Institute - Виена 

 

2005         Специализация в Университет „Карло Бо", Урбино, Италия (септември)

 

2002         Специализация в "Московската школа за политически изследвания"- Съвет на

                  Европа:  Москва – Стокхолм - Страсбург (май - ноември)

 

2000         Специализация в "International Law Institute" Вашингтон, САЩ (юли)

Професионална кариера

Академични длъжности:

 

Ноември 2016            професор в катедра „Приложна и институционална социология", ФИФ, ПУ „П. Хилендарски""

От 2009 до 2016      доцент в катедра „Приложна и институционална социология", ФИФ, ПУ „П. Хилендарски""

2006 -  2008                главен асистент в ПУ „Паисий Хилендарски", Философско-исторически

                                     факултет, катедра „Социология": социология на правото; социология на

                                  политиката; историческа социология на институциите; социология на

                                  модернизацията

 

2005                          хон. асистент в Правен департамент на Нов Български Университет –

                                  социология на правото

 

2004 - 2005               хон. преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски" катедра "Социология" –

                                   въведение в правото

 

1997 - 2000                хон. асистент в ПУ "Паисий Хилендарски" ЮФ теория на правото          

 

1998 – 1999               хон. асистент в СУ „Св. Климент Охридски" ЮФ теория на правото

 

1997 - 2000                хон.преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Правно-исторически

                                    факултет – социология на правото

 

1995  -  2000              докторант в Катедра "Социология" ФФ на СУ "Св.Кл.Охридски"

 

1994 -  понастоящем              хон. преподавател в катедра "Социология" ФФ СУ "Св.Кл.Охридски"-

                                    социология на правото

 

1993 – 1994                хон. преподавател в Правен департамент на Нов Български

                                    Университет – увод в правото

      Административни длъжности:

 

2009 - 2013  (юни)             ръководител  катедра „Приложна и институционална

                                             социология", ФИФ, ПУ „П. Хилендарски""

 

 2009 (юли – ноември)     главен експертен сътрудник на Комисията по правни въпроси

                                             на 41 Народно събрание

 

2005 – 2009                         главен експертен сътрудник на Комисията по правни въпроси  

                                             на  40 Народно събрание         

 

2005 - понастоящем         член на Постоянната комисия за следакредитационно

                                             наблюдение и контрол на Националната агенция за  

                                             оценяване и акредитация (НАОА) към МС

 

2001- 2005                           главен експертен сътрудник на Комисията по правни

                                             въпроси на 39 Народно събрание

 

2000 - 2005                          правен експерт на Българския център по нестопанско право

                                             – BCNL София

 

1998 - 2001                          експерт на "Асоциация прозрачност без граници" София –

                                             Transparency International  Bulgaria

 

1997 - 2001                          съветник на Комисията по правни въпроси и

                                             законодателство срещу корупцията на 38 Народно събрание

 

1995 - 1997                          правен експерт на Комисията против корупцията в 37

                                             Народно събрание

 

1991 - 1995                       юрист в "Сиела" ООД

Членства

                УЧАСТИЕ В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

2009 – понастоящем             член на УС на Българската социологическа  асоциация - БСА                        

 

2005 -  2009                             член на Комисията по етика на Българската социологическа

                                                 асоциация - БСА                                                        

 

2005 – понастоящем              член на Настоятелството на Българския център по нестопанско

                                                 право – BCNL София

 

2003 – понастоящем             член на Българската социологическа асоциация - БСА                                                        

 

2003 - 2008                             член на Сдружение Болкан Асист - София   

 

2002 – 2009                            член на УС на BCAF България

 

2001понастоящем             член на УС на Парламентарния център за европейско право

                                                 ПАЦЕП София

 

1998 - 2005                                член на "Асоциация прозрачност без граници" България –

                                                Transparency International  Bulgaria

 

1994 – 2002                         член на Асоциация за социални изследвания - АСИ, София

Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

2009 – понастоящем             член на УС на Българската социологическа  асоциация - БСА                        

 

2005 -  2009                             член на Комисията по етика на Българската социологическа

                                                 асоциация - БСА                                                        

 

2005 – понастоящем              член на Настоятелството на Българския център по нестопанско

                                                 право – BCNL София

 

2003 – понастоящем             член на Българската социологическа асоциация - БСА 

 

1994 – 2002                         член на Асоциация за социални изследвания - АСИ, София

Говорими езици

Говорими езици:

                /английски, руски/

Публикации

Монографии и учебници:

 1. "Коментар на Закона за юридическите лица с нестопанска цел", изд. Институт за устойчиви общности, 2001, София, 53 стр.
 2. "Правни форми за извършване на стопанска дейност от юридически лица с нестопанска цел" (Глава първа) -В: "Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел и бизнеспланиране", изд. "Ресурсен център", 2002, София.
 3. "Право и модерност" (монография), София, ИК "Кротал", 2003, 245 стр.
 4. "Правото като продукт на модерността. Право и пазар" -В: "Социологията като шанс" (Сборник с текстове за студенти по учебната дисциплина "Въведение в социологията", съст. доц. д-р. Л.Деянова), София, изд. "Изток-Запад", 2004, стр.241 - 261.
 5. "Български правни метаморфози"(монография), София, ИК "Захарий Стоянов", 2007, 316 стр. ISBN 978-954-09-0105-3

Статии и студии:

 1. "Място на правото в модернизационните процеси в България" –В: сп. "Социологически проблеми", N 2/1995, София, стр. 123 - 131.
 2. "Какво узаконява сегашният Закон за висше образование"-В: сп."Социологически проблеми", №3/1997 /в съавторство с проф.д.с.н. Георги Димитров, Юлия Димитрова/, София, стр.84 - 104. 
 3. "Администрация и деформации" - В: "Корупцията в съвременна България. Аналитичен обзор", изд."Transparency International - Bulgaria", 1998, София, стр. 29 - 37.
 4. "Право и модернизация" - В: "България 1998: Ценности и обществено мнение" /сборник/, изд. на фондация "Фридрих Еберт" и "Институт за политически и правни изследвания", изд. "ГорексПрес", София, 1999, стр.105 - 115.
 5. "Законът е врата у поле"/Специфични прояви на правната регулация в България. Социологико-исторически анализ."/Годишник на Софийския университет. Книга "Социология"/в съавторство с проф.д.с.н. Г.Димитров, Ст.Стоянов, доц. д-р В.Тодорова/, 2003, София, стр.5 - 67.
 6. "Правото между законодателството и закона" сп."Разум" № 3/2003, София, стр.27 - 46.
 7. "Регламентация на конфликта на интереси в държавната администрация в българското законодателство" – В: "Конфликт на интереси в държавната администрация. Модели и механизми за ограничаване на корупцията", София изд. "Transparency International – Bulgaria", 2003, стр. 25 - 36.            
 8. "Конфликтът на интереси в законодателството на балтийските страни", София изд. "Transparency International – Bulgaria", 2003, стр.111 - 119.            
 9. "Предизвикателствата пред българската правна модернизация –1878 - 1944 г." сп. "Критика и хуманизъм", кн. 17, бр.1/2004, София, стр.221 - 244.
 10. "Ще промени ли нещо промяната на конституцията?" –В: сп."Социологически проблеми" № 1-2/2004, София, стр.388 - 399.
 11. "Правото при социализма" –В: сп. "Понеделник. Списание за теория, политика и култура" №11-12/2004, София, стр.54 - 66.
 12. "Конституционната реформа – "приказки без край" –В: в-к "Свят и дипломация"/"Le Monde diplomatique" 2 бр., Година I, 2004, София.
 13. "Законът за политическите партии - на политическия фронт нищо ново" -В: "Политики" бр.1/2005 www.рolitiki.osf.bg.
 14. "Общественият достъп до съд: законодателни и административни аспекти на реформата"-В: "Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в българската съдебна система", София изд. "Transparency International – Bulgaria", 2005, стр.7 - 18.            
 15. "Реформата на българското висше юридическо образование" - В:"Политики"бр.11/2005 www.рolitiki.osf.bg
 16. „Филмово право" –В: „Медийно право. Речник на основните понятия." (сборник), София, ИК „Труд", 2005 г., стр.461 – 473.
 17. "Социологическо изследване: "Проблеми на равния достъп до правосъдие в България". Основни резултати от изследването" (в съавторство с доц.д-р Иван Чалъков), -В: сп. "Европейска интеграция и право", бр.3/2005, изд. Министерство на правосъдието, София, стр.51 – 57.
 18. "Проблеми и предизвикателства пред юридическото образование в България" (в съавторство с доц.д-р Иван Чалъков и Борис Луканов) –В: "Предизвикателства пред юридическото образование в България" (сборник). София, изд. Министерство на правосъдието, 2005, стр.14 – 48.
 19. "Правото като продукт на модерността" -В: сп."Юридически свят" бр.2/2005, изд."Сиби", София, стр.11 - 21.
 20. "Между nomos и сметачната машина" –В: сп. "Социологически проблеми" № 3-4/2005, София, стр. 333 – 353.
 21. "The Sociology of Law – The Privileged Viewpoint for the Dissection of the Modern Society" – in: "Sociological Problems" – Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria. Special Issue." 2006. p.238-244.
 22. „Оценка на съществуващите очаквания и резултатите от влизането в сила на Наказателнопроцесуалния кодекс и измененията в Наказателния кодекс (социологически и правен анализ)" (в съавторство с доц.д-р Иван Чалъков, гл.ас. Николета Кузманова, гл.ас. д-р Нина Николова, гл.ас. Донка Кескинова) -В: сп. "Европейска интеграция и право", бр.4/2006, изд. Министерство на правосъдието, София, стр.7 – 60.
 23. „Трябва ли да има конституционна промяна" -В: сп."Социологически проблеми" № 1-2/2008, София.
 24. „Правото на прехода" –В: „Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г.", София, ИК „Изток – Запад", (в съавторство с И.Чалъков, А.Бунджулов, Л.Деянова, Н.Николова, Т.Митев, Д.Деянов, Б.Славенков, О.Симеонов, Пл. Чипев, Веселин Стойнев и Ст. Фелиси), стр. 64 – 116, 2008 ISBN 9789543214440
 25. „Шансовете на пряката демокрация: един възможен поглед" –В: "Пряката демокрация в България – възможности и предизвисателства"(сборник), София, 2010, Институт за пряка демокрация, стр. 28 – 34.
 26. „Черните дупки на българската енергетика" София, ИК „Изток – Запад" (в съавторство с И.Чалъков и Т.Митев), 2011.ISBN 978-954-321-801-1
 27. „(Не)станалото правово общество в България" (сборник статии) София, Център за академични изследвания, (съставител и автор на статията „Rule of Law – граници и възможности"), стр.206 – стр. 240,  изд. „Рива", ISBN 978-954-320-411-3, 2012.
 28. Constitution and nature of the legal corps of Bulgaria in the period after the Liberation (1878) to the first half of the XXth centuryConstitution and nature of the legal corps of Bulgaria in the period after the Liberation (1878) to the first half of the XXth century
 29. Constitution and nature of the legal corps of Bulgaria in the period after the Liberation (1878) to the first half of the XXth century
 30. ‚Constitution and nature of the legal corps of  Bulgaria in the period after the Liberation (1878) to the first half of the XX th century' Ivo HRISTOV –in: ‘Legal Transfer: South Eastern Europe Establishment of National Legal Systems in Post-ottoman South Eastern Europe. Deconstruction, Formation and Transfer of Normativity', Paper - Max Planck Institute for European Legal History Frankfurt/Main - The Cluster of Exellence at Goethe University Frankfurt "The Formation of Normative Orders" (под печат).
 31. "Law in the Periphery (Epitome)" p. 418 – 425 Assoc. Prof. Ivo HRISTOV Balkan Kongresi Bildirileri/ International Balkan Congress Proceedings. Editorial Board: Fatih IYIYOL - Oguz URAS Publisher: SULEYMAN SAH UNIVERSITY/ Date of Publication: 20.09. 2012 Edition: 1st Topic: Social Sciences on Balkan Peninsula. ISTANBUL.  ISBN: 978-605-63388-0-9
 32. 'Publicity and Law in Bulgarian Context' in: Review of History and Political Science, June 2014, Vol. 2, No. 2, pp. 267-279 ISSN: 2333-5718 (Print), 2333-5726 (Online), Published by American Research Institute for Policy Development, USA http://aripd.org/journal/index/rhps/vol-2-no-2-june-2014-current-issue-rhps
 33. „След Минск – 2: целите и залозите на „Операция Украйна", сп. Международни отношения", година XLIV, бр. 2, 2015, стр. 43 – 52. ISSN 0324-1092.
 34. ‘Das Recht im Regime der Modernisierung. Der Fall Bulgarien 1878 – 1944‘, Ivo HRISTOV – im: ‘Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungrn Sudosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Bd. I: Rumanien, Bulgarien, Griechenland, hg. Von Jani Kirov, Gerd Bender und Michael Stolleis, Vitorio Klostermann Frankfurt am Main 2015, s. 897 -  930, ISSN 1610-6040, ISBN 978-3-465-04246-4.
 35. ,The Return of Turkey: The Return of Empire or Something Else..",p.13 – 26, - in: ,Siyaset, Ekonomi ve Toplum, "Catisma Cozumu, Isbirligi ve Demokratiklesme Icin Yerel ve Uluslararasi Perspektifler",  Kongre Bildirileri Tam Metinleri  Birinci Baski: Subat 2015. ISBN: 975 – 520 – 230 – 3. Istanbul, Marmara University www.gundogan.com.
 36. Глава десета „Правото и собствеността в едно (не)икономическо общество" –В: „Българската „социалистическа" държавна собственост. Политикономически анализ". (колектив) lИК – УНСС, София, 2015, стр.187 – 202, ISBN 978 – 954 – 644 – 710 – 4
 37. „The Bulgarian Rule over Western Thrace 1912 –1919" – В: ‘'Dunden Bugune Bati Trakya. Uluslararasi Sempozyumu Bildiriler", 23-24 Ekim 2014 Istanbul, p. 119 – 124. ISBN 978-975-7739-85-2.

Дейности

Научни проекти

1. "Social Deficiency of The Bulgarian Law System"/1994-1996/: финансираща институция – "Национален фонд научни изследвания" – МОН; Изследователски екип: проф.д.с.н. Г.Димитров - ръководител, И.Христов, Д.Благоев, Ст.Стоянов, В.Тодорова – изследователи; Институция: "Асоциация за социални изследвания"

2. East – West Parliamentary Practice Project "Legislatures and Citizens" /2001 - 2004/ Институция: Фондация "Свободна и демократична България"; Народно събрание на Република България; East – West Institute, Netherlands – Amsterdam.

3. "От мрежи към мрежи: Българското общество в края на прехода" /2004 - 2005/- финансираща институция - "Отворено общество" София. Изследовател.

4. "Реформата на юридическото образование – реализация на очакванията": финансираща институция – Министерство на правосъдието на Република България; срок: февруари – май 2005 г. Изследователски екип: д-р Иво Христов, доц.д-р Иван Чалъков.

5. Социологическо изследване: "Проблеми на равния достъп до правосъдие в България". Финансираща институция - Министерство на правосъдието на Република България; срок: май – юли 2005 г. Изследователски екип: доц.д-р Иван Чалъков, д-р Иво Христов.

6. "Оценка на резултатите от реализиране на съдебната реформа и изработване на нов Закон за съдебната власт": финансираща институция – Министерство на правосъдието на Република България; срок: май-декември 2006 г. Изследователски екип: доц. д-р Иван Чалъков - ръководител, изследователи: гл. ас. д-р Иво Христов, гл. ас. Донка Кескинова, докторант Атанас Славов (ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски).  

7. "Дейности по осигуряване на най-ефикасното прилагане на новия Наказателно-процесуален кодекс и ЗИД на Наказателния кодекс": финансираща институция – Министерство на правосъдието на Република България; срок: май-декември 2006 г. Изследователски екип: гл.ас. д-р Иво Христов – ръководител, изследователи: доц.д-р Иван Чалъков, гл.ас. Донка Кескинова. 

8. "Дейности по осигуряване на най-ефикасното прилагане на новия Административно-процесуален кодекс и приемане на нов Закон за административните нарушения и наказания" финансираща институция – Министерство на правосъдието на Република България; срок: май-декември 2006 г. Изследователски екип: доц.д-р Иван Чалъков – ръководител, гл.ас. д-р Иво Христов, гл.ас. Донка Кескинова - изследователи. 

9. "Първи практически стъпки и предизвикателства пред административното правосъдие – една година по-късно". Финансираща институция – Министерство на правосъдието на Република България; срок: май-декември 2007 г. Изследователски екип: гл.ас. д-р Иво Христов, доц.д-р Иван Чалъков, гл.ас. Донка Кескинова. 

10. „Нови моменти в пенитенциарната система в съответствие с най-добрите европейски практики". Финансираща институция – Министерство на правосъдието на Република България; срок: май-декември 2007 г. Изследователски екип: ръководител доц. д-р Иван Чалъков, гл.ас. д-р Иво Христов.

11."Shaken Order" (интердисциплинарен международен проект) – Институция „Център за академични изследвания", София, срок: 2007 – 2009 г. ръководител доц. д-р Иво Христов.

12. „Разработване на единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията" Финансираща институция – Министерство на правосъдието на Република България; срок: февруари – май 2010 г. Изследователски екип: доц. д-р Иво Христов, доц.д-р Иван Чалъков

13.‘Legal Transfer: South Eastern Europe Establishment of National Legal Systems in Post-ottoman South Eastern Europe. Deconstruction, Formation and Transfer of Normativity' (interdisciplinary international research project) - Max Planck Institute for European Legal History Frankfurt/Main - The Cluster of Exellence at Goethe University Frankfurt "The Formation of Normative Orders", term 2009 – 2012. Research fellow.

14. ‘Law in the Periphery' (interdisciplinary research project) – ‘Fernand Braudel Center', Binghamton – New York State University SUNY, САЩ, term: 2012 – October/November.   Research fellow. 

15. МУ11 ФИФ010 „30 години социални изследвания на науката и технологиите – постижения и предизвикателства. Философско-исторически факултет" към Фонд научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски" (конкурс „Млади учени 2011") – ръководител проект: доц. д-р Иво Христов.

16. МУ13 ФИФ006 „Българската наука и инфраструктура във времена на социални кризи и политически преходи" към конкурс „Млади учени" 2013/2014, финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски" – ръководител проект: доц. д-р Иво Христов.

17. Член на изследователски екип в състав: доц. и-р Иво Христов, доц.д-р Иван Чалъков, гл.ас. Донка Кескинова, реализирал национално представително социологическо изследване на общественото мнение, относно неправителствените организации в България, по поръчка на Фондация БЦНП по проект „Легитимност чрез видимост, знания и споделени ресурси" Период на проекта: 01.01.2012 - 31.12.2014. Финансиран от: Фондация Чарлз Стюарт Мотт. Място на изпълнение: България

18. Ръководител на научен проект „Периферия и законност" към научна програма №3 за периода 2012 – 2013 г.на Университески научен комплекс към СУ „Св.Кл.Охридски".

 

Авторски курсове:

 1. 1994 – понастоящем:  "Социология на правото" –В: СУ "Св.Кл.Охридски", катедра "Социология" Философски факултет 
 2. 2006 -  понастоящем:  "Социология на правото" -В: ПУ „Паисий Хилендарски", Философско- исторически факултет, катедра „Социология".
 3. 2006 – понастящем: „Историческа социология на модерните институции"  -В: ПУ „Паисий Хилендарски", Философско- исторически факултет, катедра „Социология".
 4. 2006 – понастящем: „Социология на модернизацията" -В: ПУ „Паисий Хилендарски", Философско- исторически факултет, катедра „Социология".
 5. 2006 – понастящем: „Социология на българската модернизация" -В: ПУ „Паисий Хилендарски", Философско- исторически факултет, катедра „Социология".
 6. 2010 – понастоящем: „Историческа социология на модерността"  -В: СУ "Св.Кл.Охридски", катедра "Социология" Философски факултет 
 7. 2010 – понастоящем: „Социология на политиката" -В: ПУ „Паисий Хилендарски", Философско- исторически факултет, катедра „Социология".
 8. 2013 – понастоящем: „Историческа социология на модерните институции"  -В: СУ "Св.Кл.Охридски", катедра "Социология" Философски факултет, Магистърска програма „Политическа социология". 
 9. Участие в научни форуми

 10. Participation in East – West Parliamentary Practice Project "Legislatures and Citizens"-  Conference Vienna,  Austria November 2003. Институция: Фондация "Свободна и демократична България"; Народно събрание на Република България; East – West Institute, Netherlands – Amsterdam.
 11. Participation in International Doctorate in Sociology of  Law ‘Renato Treves' BA University "Carlo Bo", Urbino, Italy, September 2005.
 12. Participation in International Scientific Conference at Neuwaldegg Institute, Vienna, Austria May 2007
 13. Participation in International Conference held by Wiener Osteuropa Forum/International Research Forum of  University of Vienna: 27 – 28 May 2011 Presentation paper: ‘Bulgarian Legal Metamorphoses in Historical Perspective: Constitution and nature of the legal corps of  Bulgaria in the period after the Liberation (1878) to the first half of the XX -th century''.
 14. Participation in International Scientific Conference held by Turkish Asian Centre for Strategic Studies - TASAM at Tekirdag State University – Tekirdag, Turkey, April 2010. Presentation paper: "The Deficit of Trust in Institutions in Central and East European Countries".
 15. Lecturer at the International Conference held by Serbian Centre for Dialog and Regional Initiatives – Kopaonik, Serbia, 9-12 July 2012.
 16. Lecturer at The Fulbright International Summer Institute {FISI) in Pravetz , Bulgaria, 13-24 August 2012. Presentation paper: ‘Law, the periphery and the future: legal, non-legal and extra-legal forms of normative regulation'
 17. Participation in Balkan International Scientific Conference at Suleiman Shah University – Istanbul, Turkey, September 2012. Presentation paper: "Law in Periphery and "Peripheral Societies".
 18. Participation in International Scientific Conference: ‘The chances of the direct democracy' in Deutsches Institut für Sachunmittelbare Demokratie (DISUD) an der Technischen Universität Dresden, Germany, November 2012.  Presentation paper: ‘The chances of the direct democracy. The Bulgarian case'.
 19. Participation in International Scientific Conference "Diverse Perspectives on Turkey' ABAND Platform", Bolu, Turkey, 6- 10 February 2013.
 20. Lecturer at the International Conference held by Parliament of the Republic of Macedonia, Friedrich Ebert Stiftung, National Democratic Institute – NDI USA: "European Integration Through the Cooperation of the Parliaments, Civil Societies and the Independent Regulatory Bodies in South – East Europe", 15-16 April 2013 Skopje, Macedonia. Presentation paper: "The Deficit of Trust in Law Institutions in South-Eastern European Countries – Between Problem and Decision"
 21. Participation in International Scientific Conference held by Turkish Asian Centre for Strategic Studies - TASAM at Edirne State University – Edirne, Turkey, 1- 6 May 2013.
 22. Лектор в научна конференция (2-5 юли) 2013 г. по международен проект „Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи", София, Университетски център за изследване на религиите (ЦИР) при СУ „Св. Климент Охридски".
 23. Lecturer at Balkan Summer School on Religion and Public Life: ‘Syncretic Societies – Bridging Traditions and Modernity?' 10-26 August 2013 Plovdiv Bulgaria
 24. Lecturer at the ‘4th International Blue Black Sea Congress' Istanbul, Marmara University 24-27 November, 2013. Presentation paper: ‘The Return of Turkey: The Return of Empire or Something Else…"

Дипломанти и Докторанти

Ръководство на докторанти:

 

2014 г. докторант Пламен Йораданов Нанов - тема "Дилемата по проемането на Турция в Европейския съюз"

 

2014 г .- до 2015 г. докторант Ерхан Рамаданов Ахмедов - тема: "Модернизацията на Китай през втората половина на 20-ти век и първата половина на 21 век. Кое прави възможно съчетанието на капиталистическа пазарна и комунистическа политическа система"

2016 - Гавраил Гавраилов - тема:„Социалното предприемачество в Родопите през XXI век (2000 – 2018 г.)"

 

Други


Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен 2012  стипендиант – изследовател във Fernand Braudel Center,

 1.                                                   Binghamton  University – New York State University - SUNY, САЩ

                                                    term: 2012 – September/October.  

   

  2010– 2012                               стипендиант – изследовател в Max Planck Institute for European

                                                    Legal History Frankfurt/Main, Германия

   

  2010                                          стипендиант – изследовател в ARIT (American Research

                                                    Institute in Turkey) - Истанбул, Турция term: 2010 –

                                                    October/November.

   

  2010                                          стипендиант – изследовател в Център за академични