Иван Чалъков


Телефон: 032 / 261 491
Мейл: tchalakov@gmail.com
Кабинет: ул. „Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра „Приложна и институционална социология"
Приемно време: сряда, 13:30 - 14:30 часа

Област на научната квалификация

Социология на науката, тeхнологиите и иновациите

Образование

Образование:

 Хабилитация

Професор в Пловдивски университет

Старши научен сътрудник II ст. (доцент) Институт по социология, БАН (ВАК, 1996)

Доцент в Пловдивски университет (ВАК, 1997)

 Докторат:

1985 – 1988

Институт по социология  при БАН

Социология на познанието, социология на науката

 Доктор  

Магистратура:

1980 – 1984

Софийски университет

Социология

Магистър по социология

Професионална кариера

       Академични длъжности:

                

                От Октомври 2015 г. - професор по Социология (Социология на науката, технологиите и иновациите), ПУ "П. Хилендарски"

                От 2004 г.  до Септември 2015 г. – „доцент" по Социология на науката, Социология на технологгите, Социология на иновациите и предприемачеството в катедра „Приложна и институционална социология" , ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски"

                От 2004 г.  до момента -  доцент/ старши научен сътрудник ІІ ст.  (на втори трудов договор с непълен работен ден). Изследовател, ръководител на изследователски и приложни проекти, Секция „Наука, образование и иновации", Институт за изследване на обществата и знанието (до Юни 2010 – Институт по социология) при БАН

Основни дейност: Теоретични и емпирични изследвания в посочените по-горе области, самостоятелно или като член и ръководител на научни колективи

От 1989 г.  до момента – хоноруван преподавател , катедра „Социология", СУ „Св. Климент Охридски". Лекции по социология на познанието, технологични иновации и човешки ресурси

От 1985  г.  до 2004 г. - Институт по социология при БАН - Изследвания в областта на социология на науката и технологиите, икономика на техническата промяна

1988 – 1996 г. – научен сътрудник

1996 – до момента – старши научен сътрудник II степен (хабилитиране, ВАК)

 Административни длъжности:

В момента – Ръководител катедра „Приложна и институционална социология" , Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски"

От 1999 – до момента - ръководител на Групата за изследване на технологиите при Института по социология – БАН (след  2004 – непълен работен ден)

От 2010 – до 2011 г. - Ръководител на екипа, разработил проект за Национална стратегия за развитие на творческите индустрии в България към Център за интелектуална собственост, УНСС / Световна организация за интелектуална собственост

От 2010  до 2011г. – Ръководство на работна група за изработване на Национална стратегия за развите на творческите индустрии в България,  Министерство на културата / Световна организация за интелектуална собственост

От 2007 – до 2009 г. - Ръководство на социологически изследвания по новите Закон за съдебната власт, Административно-процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс към Министерство на правосъдието

От 2006 – до 2007 г. - Ръководство на изследванията "Икономически принос на авторско-правните индустрии в България" и "Картографиране на творческите индустрии в България" към Министерство на културата / Световна организация за интелектуална собственост

От 1992 – до 1993 г. – Научен секретар, Програма по Публична администрация, Нов Български Университет. Координиране и участие в разработването на програмата

От  1984 – до 1985 – заводски социолог, Обединени заводи за запаметяващи устройства (ОЗЗУ) – Пловдив. Изследване на трудовите колективи и условията на труд; изследване на социологически аспекти на организацията на труда

Членства

Членства:

                От 1999 – до момента - Европейска асоциация за изследване на науката и технологиите Подготовка и участие в международни научни форуми; резензент в международни научни списания

От  1992 – до 1999 –  Министерство на образованието и науката. Член на експертен екип във връзка с разработване на „Бяла книга за българското образование и наука". Работа по раздела за състоянието и реформата на академичната наука

 

Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

Българска социологическа асоциация (1999 – 2003 г. – Президент,  2003 – 2009, 2012 – до момента – член на Управителния съвет)

Европейска асоциация за изследване на науката и технологиите (EASST) – от 1998 досега

Изследователска мрежа Tensions of Europe  в областта на история на технологите, от 1999 г. досега

Говорими езици

Говорими езици:

                /английски, френски, руски/

Публикации

Книги / монографии:

               

Чалъков, И. (2015) За предприемачеството и устояването в науката (социология на лабораторния живот), София, издателство "Изток-Запад", 206 c.

Kapriev, G., M. Roussel and I. Tchalakov (Eds.) (2014) - Le Sujet de l'Acteur. An Anthropological Outlook on Actor-Network Theory, MORPHOMATA Volume 21, Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags, Paderborn

Tchalakov, I., T. Mitev, and Ivaylo Hristov (2014) Bulgarian Power Relations: The Making of a Balkan Power Hub, in: Per Högselius, A. Hommels, A. Kaijser, E. van der Vleuten (eds),The Making of Europe's Critical Infrastructure: Common Connections and Shared Vulnerabilities, Palgrave-MacMillan, London

Nukula, J. and Ivan Tchalakov (2013) Innovations and Entrepreneurs in Socialist and Post-Socialist Societies, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne, UK (sample of the book available at http://www.c-s-p.org/Flyers/978-1-4438-4237-2-sample.pdf )

ISBN (10): 1-4438-4237-0, ISBN (13): 978-1-4438-4237-2

Чалъков, И., И. Христов и Т. Митев (2011) Черните дупки на българската енергетика, Издателство "Изток-Запад", 358 с., 2011

ISBN  978-954-321-801-0

Чалъков, И., А. Бунджулов, И. Христов и др.  Мрежите на прехода. Издателство "Изток-Запад",  741 с., 2008. ISBN  978-954-321-444-0

Чалъков, И., В. Борисова, Д. Кескинова, Р.Аркова и др. Икономически приненос на авторскоправните индустрии в България, Университетско издателство "Стопанство", София, 194 с., 2008. ISBN  978-954-494-850-4

Чалъков, И., Д. Кескинова. Творческите индустрии в град Пловдив. Издание на Британския съвет, София, 39 с., 2006. ISBN  954-91830-3-3

Tchalakov, I., P. Burton (Еds.) Project TACTICS. Final report prepared for The European Commission. Sofia: LIK, 2001, 376 p. ISBN  954-607-472-1

Чалъков, И., В. Киров. Еманципация на кредита: Трансформация на финансовата система, предприемачество и иновация. Анализ на развитието в България. София: ЛИК, 2000, 91 с.

Чалъков, И. Да направиш холограма (книга за учените, светлината и всичко останало). София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1998, 252 c. ISBN  954-430-570-X

П. Бояджиева, И. Чалъков, Кр. Петкова. Науката живот извън лабораторията Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1998, 135 c. ISBN  954-430-239-9

Чалъков, И. Малчуганът. Социални светове на познанието. София, Издателство "Критика и Хуманизъм", 1992, 219 c. ISBN  954-587-008-7

 

Учебници:

 

Чалъков, И. и Т. Митев (2014) Теорията на дейците-мрежи, Том 1, Пловдивски университет / Студио 18, 289 с.

Tchalakov, I. (2013) Economics of technical change (electronic reader), PAST Center, Tomsk State Unvieristy, Tomsk, Russia

 

 

Статии:

                Чалъков, И. (1997) Иновациите в пазарната и непазарната икономика: теоретичният модел на Йозеф Шумпетер. В: Социологиески проблеми, кн. 2, с. 3-18.

Чалъков, И. (1997)  Критическата теория и антропология на науката. В: Български фолклор, кн. 5-6 "Разказването", с. 113-124.

Чалъков, И. (1997) Дискусия върху статията на Васил Пенчев „Социология на науката и епистемологията – мрежи и същности", в: В: Социологиески проблеми, кн. 2, с. 46-51

Чалъков, И.  (1998) Модерната наука и българските модернизации. В: Пловдив по пътя към модерния свят. Пловдив: Исторически музей и Издателство на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", с. 39-146.

Tchalakov, I. (1999) Dilemmata der wissenschaftlichen und technologishen Entwicklug Bulgariens in der Zeit von 1950 bis 1980. In: H.L. Kremer, Ch.Stojanov (Eds.) Bulgarien um Uebergang. Glodbach: Edwin Ferger Verlag,  pp. 51-78.

Чалъков, И. (1999) Рисковият капитал сред останалите форми на кредитиране (Част І). В: Чалъков, И., Киров, В., Варов, А., Добрева, В., Табакова, С. (съст.) Рисков капитал и предприемачество в общината. София: ИФПИ, Община Троян, с. 39-54.

Чалъков, И.  (1999) Частният бизнес в Община Троян (Част ІІ). В: Чалъков, И., Киров, В., Варов, А., Добрева, В., Табакова, С. (съст.) Рисков капитал и предприемачество в общината. София: ИФПИ, Община Троян, с. 65-80.

Чалъков, И. (2000) Българската наука през ХХ век. В: Алманах: България 2000. София: Издателство "Труд", 2000, с. 545-582.

Чалъков, И., Галев, Т., Харизанова, Е. (2000) Евро-атлантическата интеграция на България и политиката в областта на изследванията и експортния контрол на стоките и технологиите с възможна двойна употреба. В: НАТО след 50-годишния юбилей: Общественото мнение на Изток и на Запад (Юбилеен сборник от международна научна конференция "НАТО след 50-годишния юбилей: Общественото мнение на Изток и на Запад", София, юни 1999 г.). София: електронно издание, 2000.

Chalakov, I., Kirov, V. (2000) Risk Capital and Innovative Entrepreneurship in Bulgaria. In: Jelio Vladimirov (ed.) Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy. Sofa: Sofiiski Novini Edition, pp. 158-171.

Чалъков, И.  (2000) Историята на технологическите иновации в Източна Европа – теоретически и методологически предпоставки на анализа. В: Социологически проблеми, кн. 3-4, с.176-204.

Tchalakov, I.  (2001) Innovating in Bulgaria: two cases of research laboratory before and after 1989. In: Research Policy Vol. 30, pp. 391-402.

Чалъков, И. (2001) Приложение на клъстерния анализ при изследване на отношения между социални дейци (типични проблеми и подходи при тяхното решаване). В: Социологически проблеми, кн. 3-4, с. 36-59 (в съавторство с Донка Кескинова).

Чалъков, И.  (2001) Съвременните методи за анализ на данни: между новият софтуер и теоретичните предизвикателства (Гост-редактор на тематичен брой и въвеждаща статия – в съавторство с М. Молхов). В: Социологически проблеми, кн. 3-4.

Tchalakov, I.  (2001)  Instead of Diffusion: The Mutual Construction of Users of Advanced Communications Services in Bulgaria and of their Service Providers. In: International Summer Academy on Technology Studies 2001 - User Involvement in Technological Innovation, Deutschlandsberg, Austria.

Tchalakov, I. (2001)a - The Bulgarian Research System – Ten Years Later, in: D.Cox, P. Gummet , and K. Barker (edc.) Government Laboratories: Transition and Transformation, PREST, University of Manchester, NATO Science Series 4: Vol 34

Tchalakov, I. (2002) La theorie des reseaux techno-economiques et le development dans les economies administrees. Dans: Mutations de societe et quete de sens. Une rencontre entre des sociologiques bulgares et quebecois. Sofia: LIK, 2002, pp. 244-257.

Чалъков, И.  (2002) Приложение на множествен анализ на съответствията при изследване на отношения между социални дейци. В: Социологически проблеми, бр. 1-2, с. 206-225 (в съавторство с Донка Кескинова).

Чалъков, И. (2002) Бруно Латур – десет години по-късно (или как да преодолеем парализиращото разграничение между факт и ценност). В: Социологически проблеми, бр. 3-4

Tchalakov I.  (2002) Towards a Neoschumpeterian Model of Post-Socialist Economic Transition. In: Sociological Problems: Special Issue – XV Congress of ISA: The Social World in the 21st Century. Ambivalent Legacies and Rising Challenges,  рp. 140-156.

Чалъков, И. (2002) Теорията за техноикономическите мрежи и проблемът за икономическото развитие в непазарната икономика. В: Н.Тилкиджиев, Ст. Дончев (съст.) Социологически перспективи, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с. 120-136.

Tchalakov, I. (2004) The Object and the Other in Holographic Research - Approaching Passivity and Responsibility of Human Actors. In: Science, Technology & Human Values, vol.29, 1.

Tchalakov, I. (2003) Joseph Schumpeter Rethought: The Classic Ideas on the Innovations in No-Exchange Economy at the Light of Some Resent Studies of the Communist Economy. In: Theorie Vĕdy/Theory of Science, Vol.: XII/XXV/2003, No 3, Prague.

Чалъков, И. (2003) Социализмът като общество на мрежите и проблемът за икономическото развитие. В: Социологически проблеми, бр. 1-2, 2003, с. 106-130.

Tchalakov, I.  (2003)  Carnival, Lecture at IAS-STS. Progress Workshop, March 13th, 2003. (Published electronically at http://www.ifz.tu-graz.ac.at/kolleg/kolleg2_4e.htm#papers.)

Tchalakov, I. (2004) Language and Perception in the Coupling Between Human and Non-human Actors. In: Arno Bammé, Günter Getzinger, and Bernhard Wieser (Eds.) 2004 - Yearbook of the Institute for Advanced Studies on Science, Technologies & Society. Graz, Austria, 2004, pp. 193-218.

Чалъков, И. (2004) "Проумяването" на предметите: За отношенията на хората с природните и технически обекти в съвременните форми на социален живот. В: Български фолклор, кн. 3, 2004, с.50-68.

Чалъков, И. Икономическия преход в България и иновативното предприемачество. В: Списание на БАН, кн. 6, 2004: 16-22.

Чалъков, И., Х.Роджърс. ( Компютърните мрежи като въплъщение на социални мрежи: ролята на националните научни общности за развитието на интернет в САЩ и България. В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2004: 128-161

Tchalakov, I (2005) - The History of Holographic Optical Storage at The Both Sides of The Iron Curtain - 1969-1989, ICON -  The Journal of the International Committee for the History of Technology, vol.11

Tchalakov, I. and G. Kapriev.  (2005) The Limits of Causal Action Actor-Network Theory Notion of Translation and Aristotle's Notion of Action. In: Bammé, A., G. Getzinger, and B. Wieser (Eds.) 2005 - Yearbook of the IAS-STS. Graz, Austria, München, Profil, 2005, 35 p.

Чалъков, И., И. Христов. Проблеми на равния достъп до правосъдие в България. В: Европейска интеграция и право, бр. 3, 2005: 51-57.

Чалъков, И., И. Христов. Проблеми и предизвикателства пред юридическото образование в България. В: Предизвикателства пред юридическото образование в България. София, Министерство на правосъдието, 2005, с. 14-48.

Tchalakov, I. Technology and the Models of Post-socialist Economic Transition. In: Sociological Problems, Special Issue, Second Regional Workshop of the Balkan Sociologists "The Socioeconomic Cultures on the Balkans – Sustainability and Change": 145-165, 2005.

Tchalakov, I. Socialism as Society of Networks and the Problem of Technological Innovations. In: Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, Sociological Problems, Special Issue in English: 343-371, 2006.

Чалъков, И. Проблемът за "частното разпореждане с държавни активи" след 1989 г. Раждането на "посредниците" в българската икономика. В: П. Бояджиева, Л. Деянова, С. Колева, К. Коев (съст.) Светове в социологията. Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, с. 197-216, 2006.

Галев, Т., Ив. Чалъков. (2006) Нагласи за емиграция сред студентите от информацион-ни и коменикационни технологии в България. В:  сп. Наука, бр. 6, 2006.

Чалъков, И., Г. Каприев  (2007) Социология на промяната и претърпяването, в: сб. Минало и съвремие: 60 години след Иван Хаджийски, изд. Аля Прес, с.63-83

Tchalakov, I. (2011) Technology and the Models of Post-Socialist Economic Transition: Some Evidences from the Bulgarian experience, in: Governing Sociotechnical Change in Southeastern Europe: Contributions from A Science & Technology Studies Perspective, East-West Publishers, Sofia, 2007, pp.169-20.

Tchalakov, I. (2007) Bulgaria, in: "Mittelstand" and Trade in South Eastern Europe: Social Market Economy as a Compass of Development, Conrad Adenauer Stiftung e.V., Sankt Augustin / Berlin, pp. 47-62

 

Mitev, T., Tchalakov I., (2007). From Sociology of Science to STS: The Bulgarian Case, in: Governing Sociotechnical Change in Southeastern Europe: Contributions from A Science & Technology Studies Perspective, East-West Publishers, Sofia, pp.43-52.

Vassileva, M., I.Tchalakov and V. Petrov (2008) – National Innovation System and Spin-Offs: The Case of Bulgaria, in: сборник Предприемништво: иновации и конкурентност, Економски институт, Универзитет „св. Кирил и Методий", с.63-80

Чалъков, И. (2008)  Иновативното предприемачество в България:предизвикателства пред интеграцията в Европейския съюз, в: В. Топалова (ред.) Българското общество и европейската интеграция, Институт по социология, София

Kapriev, G. and Ivan Tchalakov (2009) Actor-Network Theory and Byzantine Interpretation of Aristotle's Theory of Action: Three Points of Possible Dialogue, in : 2008 Yearbook of the Institute for Advanced Studies on Science, Technologies & Society, Edited by Arno Bammé, Günter Getzinger, and Bernhard Wieser, Graz (Austria) – München (Germany), Profil

Tchalakov, I. (2010) Control, More Control: Studying Practical Forms of Scientific Rationality in a Bulgarian holographic Laboratory, in: Almagest. International Journal for the History of Scientific Ideas, Vol. 1, issue , pp.22-49

Kopanov, P., Tchalakov, I., Keskinova, D. 2010. Networks Approach in Modelling Sociological Agent as Combination of Non-Determined Stochastic Automata. Sociological Problems, Special Issue 2010, 222-241. ISSN 0324-1572.

Tchalakov, I. (2011). The Socialist Entrepreneurs Viewed From the Joint Perspective of Joseph Schumpeter, Actor-Network Theory and Historical Sociology of Socialism, in: Research in Social Change, Number 3, Issue 1- January 2011, 15-52

Чалъков, И., Т. Митев и В. Петров. (2011) Академичният spin-off като двигател на икономическа трансформация в Източна Европа (теоретичен анализ). в: сп. Социологически проблеми. Кн. 1-2/2011, стр. 7-44, ISSN 0324-1572

Чалъков, И.  (2011) Предприемачески истории от един елитен технологичен университет в България в: сп. Социологически проблеми. Кн. 1-2/2011, стр. 154-196, ISSN 0324-1572

Чалъков, И.  (2011)  Интервю с Бруно Латур, в: сп. Социологически проблеми. Кн. 1-2/2011, стр. 200-204, ISSN 0324-1572

Fabian Muniesa, F. and I. Tchalakov, (2012) Networks, Agents and Models: Objections and Explorations, in: International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation, 4(1), January-March 2012, pp.13-23

Чалъков, И. (2013) Аматьорското действие в науката, в: Чужденецът и всекидневието. Сборник посветен на 60-годишнината на Кольо Коев, изд. НБУ и Критика и Хуманизъм, София

Tchalakov, I. and Martin J. Ivanov (2012) Bulgarien: Die Kraft und der Widerstand des Stroms – Sozio-technische sowie techno-politische Spannungen bei der Einführung von erneuerbaren Energien in Bulgarien am Beispiel der Windenergie und der Photovoltaik (Bulgaria: Power and Resistance of Electricity -  Socio-technical and techno-political tensions in expanding the renewable energy power production in Bulgaria based on the example of wind and photovoltaic energy), in: Sud-Ost Europa Mitteilungen, vol.5-6, 52. Jahrgang, pp.100-112

Tchalakov, I. (2014) Amateur's Action in Science, in: Le sujet de l'acteuran Anthropological Outlook on Actor-Network Theory,  Special Volume of Morphomata Centre for Advances Studies ( Internationales Kolleg "Morphomata"), Padeborn, Wilhelm Fink Publishers, ISBN 978-3-7705-5726-4

Tchalakov, I. and Juan Rogers (2014) Computer Networks as the Embodiment of Social Networks: The Role of National Scientific Communities in the Development of Internet in the U.S. and Bulgaria, in: International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation, 6(4), September  2014

Чалъков, И. (2015) Новото космическо предприемачество и неговите социо-технически мрежи, в: Знанието като ценност, познанието като призвание, юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева

Чалъков, И. (2015) Собствеността при социализма според Йозеф Шумпетер и Мансър Олсън, в: Българската „социалистическа" държавна собственост. Политикономически анализ, Издателски комплекс УНСС, София, с.158-186

Tchalakov, I. (2015) Invited Editor of the Special Volume of International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation "New Space Entrepreneurship and Additive Manufacturing (3D Printing) as Challenges to Actor-Network Theory", Volume 7, Issue 1, Guest Editor's Introduction, pp.1-8
Tchalakov, I.  (2015) The New Space Entrepreneurship and Its Techno-Economic Networks, in: International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation, 6(4), Volume 7, Issue 1, pp.43-63
Поправко И.Г., Чалаков И.Х. Упущенное акторно-сетевой теорией: идентичность казахских репатриантов с точки зрения категорий "привязанности" и "стойкости" // Этнографическое обозрение. 2016, № 5. С. 67-79
Popravko I.G., Tchalakov I.H. Upushchennoe v AST: identichnost' kazakhskikh repatriantov s pozitsii "priviazannosti" i "stoikosti" [What Was Missing in the Actor-Network Theory: The Identity of Kazakh Repatriates Analyzed Through the Concepts of Attachment and Endurance] // Etnograficheskoe obozrenie.
2016, №5, pp. 67-79.
Kopanov, Peter and Ivan Tchalakov (2016) ‘Stacked' Actor-Networks and Their Computer Modelling: the Problem of Identity, in: IJANTTI, Vol. 8, issue 4, pp.52-69

Popravko, I. and  Ivan Tchalakov (2017). An Anthropology of Outer Space: Planetary Imagination and Placemaking Practices. Folklore Vol. 70, pp.253-256

Поправко И.Г., Чалаков И.Х. Следуя за практиками ученых в комплексных экологических исследованиях: осмысление опыта Томских летних школ по антропологии науки | Сибирские исторические исследования. 2017. № 4

 

 

Tchalakov I.H., Mitev, T. (2018) Energy dependence behind the Iron Curtain: The Bulgarian experience, "Energy Policy 126 (2019) 47–56".

Tchalakov, I. and Tihomir Mitev (2019) Energy Dependence behind the Iron Curtain: The Bulgarian Experience, in: Energy Policy, Elsevier, Volume 126, March 2019, Pages 47-56

Tchalakov, I. and Ivailo Hristov (2019) The Bulgarian Nuclear Sector in Transition: Adopted Russian Technology, State Sovereignty and accession to the EU, in:  Journal of Environmental Innovation and Societal Transitions, Elsevier, vol. 31 (under print)

 

 

 

 

Book-review:

Tchalakov, I.  (2007) Book-review: Sean F. Johnston "Holographic Visions. A History of New Science" (New York, Oxford University Press, 2006). In: Isis, University of Chicago Press, N 4, 2007, pp.216-217

Дейности

Научни проекти

СТИПЕНДИИ, РЪКОВОДИТЕЛ И УЧАСТНИК В ПРОЕКТИ

1990-1991           Fellowship on "Science&Technology Studies", University of Amsterdam, The Netherlands;

1994                      DAAD Fellowship with Prof. Karin Knorr, Institute of Science and Technology Studies (IWTF), University of Bielefeld, Germany. Project "The Holographic Computer Memory: A 1970s Technological Revolution, That Never TakePlace"

1995       ACE-Phare Fellowship on Socio-Economics of Innovation with Prof. Michel Callon at CSI, Ecole des Mines, Paris, France. Project "Privatization, Structural Change and Innovation in Bulgaria after 1990"

1998-1999           US MacArthur Foundation Research and Writing Grant on Peace and International Cooperation (No.97-50921).  Project "Bulgaria after the Wassenaar Arrangement: the Tension Between Inherited Traditions and New Commitments"

1998      DAAD Fellowship with Prof. Karin Knorr, Institute of Science & Technology Studies (IWTF), University of Bielefeld, Germany. Project "Knowledge societies and relationships between human and nonhuman agents"

1999      Bulgarian National Fund for Scientific Research Award for the project  "The Holographic Computer Memory: A 1970-s Technological Revolution, That Never Take Place".

1999-2001 INCO-Copernicus IV Program Research Grant "Telematics and  Communication Technology Industrial Comparative Study: Bulgaria, Romania and Macedonia (scientific coordinator)

2001-2002  NATO/France Grant for scientific exchange on "Technologies in Post-Socialist Economic Transition", CSI - École des Mines, Paris.

2003      Institute for Advanced Studies – Science, Technology and Society, Graz, Austria. Visiting Fellow

2003  DAAD Fellowship with Prof. Karin Knorr, University of Konstance, GermanyInstitute of Science & Technology Studies (IWTF), University of Bielefeld, Germany. Project "The Sites where the Future Takes Shape: Analysis of The Heterogeneous Micro-Communities in The Scientific Laboratories and Large Technical Systems"

2003 International Policy Fellowship, CPS – CEU, Budapest. Project on Eastern Europe Economic Transition Policy Revisited: Neoschumpeterian Model

2004  The System of Legal Education in Bulgaria: An Evaluation of the Faculties of Law at Bulgarian Universities – member of the expert team at Bulgarian Ministry of Justice.

2005  Continuing International Policy Fellowship, CPS – CEU, Budapest. Project on Policy Lacunas In Promoting Innovative SME In Bulgaria

2005   South-East European Network for Science and Technology Studies: STS Contributions to the Governance of Sociotechnical Change (SEENet-STS), Program on "Research Cooperation and Networking between Austria and South-Eastern Europe", Austrian Science and Research Liaison Offices (ASO), c/o Zentrum für Soziale Innovation, Vien, Austria

2006      Creative Industries in Plovdiv Region, Bulgaria. British Council sponsored project (head of research team)

2006      Production of Knowledge Revisited (PROKNOW). Project on VI Framework Program of EC, 2006-2009 (Head of Bulgarian research team)

2005/2006           The Reforms of Bulgarian Legal System. National Representative Surveys  – member of the expert team at Bulgarian Ministry of Justice.

2006/2007           WIPO Study On The Contribution Of Copyright And Related Rights Industries To The National Economy Of Bulgaria, head of Bulgarian national expert team, Bulgarian Ministry of Culture

2007      A Topological Approach to Cultural Dynamics (ATACD), Project on VI Framework Program of EC, 2007-2010. (Coordinator for Bulgaria)

2008      Becoming power hub of the Balkans: Bulgarian electric system between national strategy and COMECOM rules , part of EUROCRIT project of European Science Foundation, 2008-2011 (http://www.eurocrit.eu/)

2009      Current's Power: Transformation of Bulgarian Electric Power System after 1989, RiskMonitor Foundation, Sofia., 200-2010

2010      Research in Paris Program, Centre of Sociology of Innovation, Mines Paris Tech, January-March 2010

2010      Visiting Research Fellowship, Aleksanteri Institute for Russian and East European Studies, University of Helsinki, Finland, April-June 2010

2011      Centre for Transfer of Knowledge and Technologies ‘Puldin' – internally funded project for creating institutional framework and market infrastructure for academic entrepreneurship at the University of Plovdiv, Bulgaria, May 2011 – November 2012

2012      Building Capacities for  Technology Transfer at University of Plovdiv – project funded by ‘Competitiveness' Structural Program of European Union, Bulgarian Ministry of Economy, December 2012-November 2014

От 2015 г. - Manager; Researcher - BIHSENA Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas (Да свържем иновациите, здравеопазването и обществата: изграждане на капацитет в съседните на Източно-европейски региони) по програма „Еразмус плюс"

 

 

От 2015- Ръководител на проект HoNESt – History of Nuclear Energy and society, по програма Хоризонт 2020.

 

 

Участие В научни форуми

2004 г.

1) Tchalakov, Ivan: "THE LIMITS OF CAUSAL ACTION", 3rd Annual Conference of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS) "Critical Issues in Science and Technology Studies" – Грац, Австрия, февруари 2004

2) Tchalakov, Ivan: "Socialism As A Society Of Networks And The Problem Of Technological Innovations",  Plenary conference of "Tensions of Europe",  European Science Foundation and Foundation for History of Technology -  Будапеща, Унгария, 18-21 Март, 2004

3) Tchalakov, Ivan: "Innovative SME (neo-Schumpeterian entrepreneurs) in Bulgarian Economy: The Initial Environment and Sectoral  Paths", IPF-2003 final Workshop – Будапеща, Унгария, 22-26 март 2004 г. (публична лекция в Центъра за политологични изследвания, Централно-Европейски Университет)

4) Tchalakov, Ivan: "The Neo-Schumpeterian Entrepreneurs in Two Sectors of Bulgarian Economy" Second Regional Workshop of the Balkan Sociologists "Economic Culture of the Balkan Societies in the Contemporary World", Bulgarian Sociological Association – 18-20 юни, 2004 г.

5) Tchalakov, Ivan: "Aristotle's theory of the life-action of the essence (action-‘energeia') in the light of contemporary studies of heterogeneous micro-communities", The Joint 4S & EASST Conference "PUBLIC PROOFS - SCIENCE, TECHNOLOGY AND DEMOCRACY"  - Париж, август 2004

6) Tchalakov, Ivan: "The Holographic Optical Storage At The Both Sides Of The Iron Curtain (1969-1989)", Society for History of Technology Annual Meeting – Октомври 2004, Амстердам, Холандия

 

7) Tchalakov, Ivan: "Visual methods for studying Heterogeneous Micro-communities in Science",  International Workshop for Photo and Video Documentaries "Visual Roads to Intercultural Dialogue"  - Цигов Чарк, България, 11-14 ноември 2004

8) Чалъков, И., Георги Каприев: "Социология на промяната и претърпяването", научна конференция "Минало и съвремие – 60 години след Иван Хаджийски" – 5 октомври 2004, Троян.

9) Чалъков, И.: "След края на прехода: Възможни политики към иновативното предприемачество в България", Научна конференция "Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период", секция № 2 -  "Фирмено управление и предприемачество. Потенциал за развитие на българския бизнес", УНСС – 22 октомври 2004 г.

10) Чалъков, И.: Еманципирането на икономиката: номенклатурен, рентиерски  и предприемачески капитал и тяхното трансформиране, доклад  пред конференцията "Втория бълтгарски капитализъм: генезис, еволюция и стабилизиране", София, 4 декември 2004 г.

 

 

2005 г.

11) Tchalakov, Ivan: "The Entrepreneurial Science and The ‘Other' Science", 4th Annual IAS-STS Conference - Graz, Austria, February 28- March 1, 2005

12) Tchalakov, I: "Innovations under Socialism: Socio-technical Networks and Historical Sociology of Socialism Approach", Sovietization of East-European Economies Workshop, European Institute - Florence, Italy, May 26-27, 2005

13) Чалъков, И. : "The Critical and the Pragmatic Stance in Contemporary (French) Sociology" of Thomas Bénatouïl: reflections from the (South-) East European experience, доклад изнесен пред научната конференция с международно участие "The Science Of Sociology: Maintaining Traditions, Facing New Challenges", по случай 10 годишнината от основаването на катедра "Социология" в ПУ – 24 ноември 2005 г., Пловдив

 

2006г.

14) Чалъков, И. : "Представяне на резултатите от изследването "Картографиране на творческите индустрии на град Пловдив", семинар "Творческите индустрии", огранизиран от Британския съвет в София – Пловдив, 10 март 2006 г.

15) доц. д-р Иван Чалъков: Франция, Ница, първа работна среща по проект PROKNOW по Шестата рамкова програма на ЕС, 20-24 март 2006 г. Изнесено научно събощение върху състоянието на политиките в подкрепа на академичното предприемачество в България

16) доц. д-р Иван Чалъков: Австрия, Виена, заключителна конференция по проект на ASO, 21-22 май 2006 г. Представяне на резултатите от проекта.

17) Tchalakov, I: "Selling and Buying Technologies to the West: Bulgarian Institute for Metal Technologies and IZOT Co." Конференция "Technology and Rethinking European Borders", Second Plenary Conference of the Tension of European Network аnd Launch of the Tensions of Europe Research Programme, 23-29 май 2006 г., Финландия, Лапенранта

18) Tchalakov, I: "Technology Policy in Innovative SME in Bulgaria", работна среща Technology Policy and Regional Development in an extended Europе, Австрия, Грац, 26 май 2006 г.

19) "The Limits of Causal Action (The Byzantine Interpretation of Aristotle's Theory of Action and Studies of Scientific and Engineering Practice)" конференция на EASST "Reviewing humanness: bodies, technologies and spaces", Швейцария, Лозана, 24-27 август 2006 г., (в съавторство с Георги Каприев).

20) доц. д-р Иван Чалъков: Германия, Берлин, работна среща по проект PROKNOW по Шестата рамкова програма на ЕС, 3-6 септември 2006 г. Изнесен доклад с резултатите от първия етап от работа по проекта

 

21) Чалъков, И. : "Картографиране на творческите индустрии в Пловдив – състояние и развитие на едно автентично предприемачество", представяне на резултатите от изследването на творческите в гр. Пловдив на работната среща "Творческите индустрии в България", огранизирана от Британския съвет в София – Русе, 6-7 октомври 2006 г. 

22)  доц. д-р Иван Чалъков: Македония, Скопие, Creative Industries Workshop, British Council Skopje, 28 октомври 2006, участие с доклад "The Mapping of the Creative Industries in the city of Plovdiv (stories of self-made entrepreneurs)".

23) доц. д-р Иван Чалъков: Задар, ASO Methodology Workshop, Department of Sociology, University of Zadar, 9-12 ноември 2006 г., участие с доклад "Values, Technology, Economy: The Bulgarian Context; Values for the Creative Economy: The Role of Education".

24) доц. д-р Иван Чалъков: Германия, Берлин, работна среща по проект PROKNOW по Шестата рамкова програма на ЕС, 27-30 ноември 2006 г. участие в научно съобщение

25) Чалъков, И. : Доклад "Оценка на съществуващите очаквания и реални резултати от влизането в сила на Наказателно-процесуалния кодекс и измененията в  Наказателния кодекс" (резултати от социологическото изследване), Национална конференция "Критерии за мониторинг по прилагането на Наказателно-процесуалния кодекс", София, 15 декември 2006 г. хотел "Родина" (заедно с Иво Христов)

 

2007 г.

26) Чалъков, И. : Доклад "Очакванията на обществото от прилагането на Административно-процесуалния кодекс" (резултати от социологическото изследване), Национално съвещание "Критерии за мониторинг по прилагането на Административно-процесуалния кодекс", София, 12 април 2007 г., Гранд Хотел "София"

27) Tchalakov, I.: Falcon 1: Ford T of Space Launchers (The New Space Entrepreneurship), доклад пред 6-тата годишна конференция "Critical Issues in Science and Technology Studies" на Институтът за академични изследвания на науката, технологиите и обществото в Грац, Австрия, проведена на 24 и 25 май 2007 г. (Предварителен доклад по същата тема изнесен в края на април 2007 г. пред вътрешния семинар на института).

28) доц. д-р Иван Чалъков: участие в коференцията "Launch of Inventing Europe Technology and the Making of Europe, 1850 to the present" в рамките на програмата EUROCORES на Европейската научна фондация, сесия "Transnational infrastructures: Coping with scarcity and vulnerability", Ротердам, 6-8 юни 2007.

29) доц. д-р Иван Чалъков: Универсиет на Твенте, Хенгело, Холандия  - работна среща по проект PROKNOW по Шестата рамкова програма на ЕС, 20-21 юни 2007 г., научно съобщение

30) Tchalakov, I.: "Actor-Network Theory and Byzantine Interpretation of Aristotle's
Theory of Action",
доклад пред юбилейната конференция "Expérimenter, éprouver, assembler", по случай 40 годишнината от основаването на Центъра по социология на иновациите при Висшето минно училище в Париж - 27-28 септември 2007, Париж, Франция (заедно с Георги Каприев)

31) Ръководител на Mapping methodology workshop "Creative industries in post-transitional context", с участието на преподаватели и докторанти от катедра "Социология", Университета в Задар През втория ден изнесена също лекция на тема   "Тhe Critical and the Pragmatic Stance in French Sociology:  notes on Thomas Bénatouïl analysis." 2-4 октомври 2007 г., Задар, Хърватска

32) Tchalakov, I.:  Indirect Network Analysis: Typologies, Topographies…?, доклад пред научната конференция Topology for culture: metaphors and tools,  29-30 ноември 2007 г., Проект ATACD,  Амстердам, Нидерландия

 

33) Чалъков, И. : "Икономически принос на авторскоправните индустрии", Доклад пред конференцията "Авторскоправните индустрии в България", организирана от УНСС, Министерството на културата и Световната организация по интелектуална собственост (WIPO), София, 5 юли 2007 г., УНСС

 

2008 г.

34) Tchalakov, I.: The New Sociology of Science: The Problems of Interdisciplinarity, доклад пред научната конференция Sociology and Interdisciplinarity: Central and South-East European Perspective, 8-10 май 2008 г., гр. Задар, Хърватска

35) Чалъков, И. -  Заключителна работна среща по проект PROKNOW, Шеста рамкова програма на ЕС,. Изнесен доклад Academic spin-offs in transitional and post-transitional context: understanding new challenges, с резултатите от проекта, София, 3-4 септември 2008 г

36) Tchalakov, I., P. Kopanov: Understanding Stability in Social Dynamics by Modeling Sociological Agent as Combination of Stochastic Automata, доклад пред научната конференция Describing Complex Systems 2008 ,  4-7 септември 2008, Задар, Хърватска 

37) Tchalakov, I.: The Socialist Entrepreneurs (The case of development of Bulgarian electronic industry), доклад пред 50-тата юбилейна годишна конференция на Международното общесто по история на технологиите, 11-14 октомври 2008 г. Лисабон, Португалия

 

2009 г.

38) Чалъков, И. : Предприемачество, наемем труд и "държавна работа" в България през двете десетилетия след 1989 г. , доклад пред интердисциплинарен  симпозиум "Новите лица на труда", органииран от Международно дружество "Елиас Канети", 7-8 февруари 2009, Русе

39) Tchalakov, I.: The Rise and Fall of Socialist Entrepreneurs, key-note доклад пред конференцията Cooperation and Participation in Techno-science in the Socialist and Post-Socialist Space, 4-5 май 2009 г., Грац, Австрия

40) Tchalakov, I., T. Mitev and I. Hristov: Becoming power hub of the Balkans, доклад по бъларското изследване, представен пред семинара Conflicting borders and critical infrastructures – проект EUROCRIT, Европейска научна фондация, 13-15 май 2009 г., Хелзинки, Финландия, http://www.eurocrit.eu/Conflicting-borders

41) Чалъков, И.: Трансформация на икономическата власт след 1989 г.:
напрежението между посредници (олигархия) и икономическа демокрация (предприемачество), доклад пред постоянен семинар Граждански срещи, Международно дружество "Елиас Канети", 22 септември 2009, Русе

42) Чалъков, И. -  Spinning-off or Spinning in: When Not Leaving Parent Institution is Advantageous?, доклад пред международен изследователски семинар „Академичното предприемачество в Югоизточна Европа", организиран от Институт по социология при БАН и Austrian Science and Research Liaison Office Sofia - 13 ноември 2009 г., София

44) Tchalakov, I.: Studying the Flux: A Stacked-Networks Approach to The Network Dynamics, доклад пред Interacting Minds Workshop: Simulating Cultural Dynamics,  26 юни 2009 г., Орхус, Дания http://www.interacting-minds.net/Sted/SIMULATING_CULTURAL_DYNAMICS.html

45) Чалъков, И., Т.Митев и В. Петров: Академичното предприемачество в България, доклад, изнесен пред международната работна среща Академичното предприемачество в Югоизточна европа: Предизвикателства пред публичните политики, 12-13 номври, 2009 г., Икономическия институт на БАН, София, организирана от Групата за изследването не технологиите при Института по социология при БАН с финансовата помощ на австрийкия офис за научно сътрундичество в София (ASO – Sofia).

46) Kopanov, P., Tchalakov, I. and Keskinova, D.:  Stacked Networks Approach in Modeling Sociological Agent as Combination of Non-Determined Stochastic Automata, доклад пред научната конференция Changing Cultures: Cultures of Change,  10-12 декември 2009 г., Проект ATACD,  Барселона, Испания

47) Tchalakov, I., T. Mitev and I. Hristov: Bulgaria: Becoming Power Hub of the Balkans, предварителен вариант на статия за подготвян сборник с резултати от проекта EUROCRIT Conflicting borders and critical infrastructures, Европейска научна фондация, 18-20 декември 2009 г., Атина, Гърция http://www.eurocrit.eu/Conflicting-borders

 

 2010 г.

48) Tchalakov, I.  „Language and Perception in Heterogeneous Micro-Communities in Science and Engineering", доклад на конференцията PRACTICES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY WORKSHOP, Finnish Society for Science and Technology Studies, 23 април 2010, Хелзинки

49) Tchalakov, I.  Mancur Olson on Socialist and Post-Socialist economies, доклад пред Aleksanteri Institute research seminar, 27 април 2010, Хелзинки

50) Tchalakov, I.  The Current's Power: Transformation of Electric Power Sector in Bulgaria after 1989, paper presented at "ANT-E! An international workshop exploring links between actor-network theory and the study of energy and energy systems", Trondheim, Norway -  NTNU, Dragvoll Campus, December 9-10, 2010

51) Tchalakov I., Tihomir Mitev & Ivaylo Hristov: ‘Becoming a power hub of the Balkans', доклад представен на съвместната конференция Tensions of Europe / Inventing Europe, София, 17-19 юни 2010, Софийски университет

 

2011 г.

52) Tchalakov I., Academic Entrepreneurship in Eastern Europe (Lessons from Late Socialist and Early  Transition Periods), доклад представен на семинара "Entrepreneurship In The Socialist And Post-Socialist Space", Oct. 31 – Nov. 1, 2011, Aleksanteri Institute, University of Helsinki

53) Tchalakov I. Assessing Russian and Chinese Capacities for Innovation. (Post) communist legacies and economic development, доклад представен на 11th Annual Aleksanteri Conference "The Dragon and The Bear. Strategic Choices of China and Russia", 9-11th November, 2011 – Helsinki, Finland

 

2012 г.

54) Tchalakov I.: Spinning-off or Spinning in: When Not Leaving Parent Institution is Advantageous?, доклад изнесен на конференцията BALKAN LINKAGE,  Second Meeting 23–24 April 2012, Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv, Bulgaria

55) Tchalakov I.: The Academic Entrepreneurship in Eastern Europe: Path-Dependencies and New Challenges, доклад изнесен на конференцията "Challenges of Science in knowledge - based economy - Current Situation and Prospects", May 30, 2012 -  Institute of Economics Skopje, Republic of Macedonia

56) Tchalakov I.: The Amateur's action and Science, доклад изнесен на Second Annual Conference of the Balkan Sociological Forum, November 9-10, 2012, Sofia

57) Ivan Tchalakov: Innovation and Entrepreneurship in (Post) Socialist Bulgaria: Between Capitalist Path-Dependencies and Newly Emerging Patterns of Industrial Development, доклад изнесен на Aleksanteri Conference 2012  „Competition and Good Society - The Eastern Model", Финландски център за Русия и Източна Европа (Алексантери Институт), Хелзински Университет,  24-26 октомври 2012 г., Хелзинки, Финландия (секция Post-Socialist Entrepreneurs as New Economic Actors)

58) Fava, Valentina and Ivan Tchalakov: The Alien Side of Iron Curtain: Chasing Corporate Entrepreneurship and Organizational Learning, доклад изнесен на Конференция на Финландското историческо общество 25-27 октомври 2012 г., Хелзинки, Финландия (секция Business, Governments and East-West Trade during the Cold War)

59) Ivan Tchalakov, Martin Ivanov :The Current's Power and Resistance: (socio-technical and techno-politic tensions in expanding the renewable energy power production in Bulgaria), доклад изнесен на конференцията  „Bulgaria 2020 In Europe 2020 –The Social Sciences Contribution", организирана от фондация „Конрад Аденауер" и Института за изследване на обществата и знанието, София, Гранд Хотел София, 25 октомври 2012 г.

 

2013 г

60) Tchalakov I., Smashing the (Post) Socialist Middle Class by the New Post-Communist Oligarchy: the Tension Between ‘Nomenclature' and ‘Authentic' Entrepreneurs During the Early Transition, доклад представен на CERES Conference 2013 „Intentions, Interactions and Paradoxes in Post-Socialist Space", May 24-25th–Helsinki, Finland

61) Tchalakov I., The Amateur's Action: On the Limits of Actor-Network Account about Resistance in Scientific Research, доклад изнесен на семинара „LE SUJET DE L'ACTEUR – an Anthropological Outlook on Actor-Network Theory", Internationales Kolleg Morphomata, CAS – University of Cologne  June 5-6, 2013

62) Tchalakov I. Assessing Russian and Chinese Capacities for Innovation. (Post) communist legacies and economic development, доклад представен на PAST Centre 1st International Conference "STS in the Changing World: Politics of Co-Production of Science and Technology", 13-14 September 2013, Tomsk State National Research University Tomsk, Russia

63) Чалаков Иван, Почему так сложно управлять инновациями? доклад представен на Всероссийская научно-практическая конференция (с международньiм участием) "Инновации в государственном и муниципальном управлении: опьiт решения социальньiх и економичесеских проблем", 23 апреля 2014, Национальньiх Исследовательский Момский Государственньiй Университет, Томск, Росия

64) Tchalakov I., Planet Mars and Knowledge about Helth: Lssons from Past Colonizations, доклад представен на PAST Centre The International Conference "Social Sciensces and Medical Innovations", 15-17 May 2014, Tomsk State National Research University Tomsk, Russia

65) Tchalakov I., Current's Power: Inherited Patterns of Energy Consumption and Contemporary Paradoxes in Steering Electric Power Sector in the Transition Countries of Southeastern Europe, доклад представен на Join Regional Conference of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies and the Central Eurasian Studies Society, 22-24 May 2014, Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan

66) Tchalakov, Ivan and Maria Kazakova (2014) Biomedical Innovations: The Bulgarian Case, invited speakers at Workshop 3 "Biomedical innovations management: Russian and World Cases",  International conference The 12th Triple Helix International Conference 2014, September 11-13 Tomsk,  Russia

67) Tchalakov, Ivan (2014) The Evolution of Government-Academia-Industry Relationships:  Two Models of Space Technology Development, paper presented in session PS8 "Triple Helix Model in Developing Countries: Catching up or Unique Way?",  International conference The 12th Triple Helix International Conference 2014, September 11-13 Tomsk,  Russia

68) Tchalakov, Ivan (2014) The Evolution of Government-Academia-Industry Relationships:  Two Models of Space Technology Development, paper presented in session PS8 "Triple Helix Model in Developing Countries: Catching up or Unique Way?",  International conference The 12th Triple Helix International Conference 2014, September 11-13 Tomsk,  Russia

69) Tchalakov, Ivan (2014) The amateur's action: On the limits of actor-network account about resistance and endurance in scientific research, presented at Session A4  "What are the pillars of stability and endurance of sociotechnical networks? Studying research and innovation in post-communist transitions", EASST 2014 Conference "Situating Solidarities: Social Challenges for Science and Technology Studies", September 17-19 2014, Torun, Poland

70) Tchalakov, Ivan (2014) The Sacred and Profane in Communism and in Post-Communism, presented at Sub-plenary session B2 "The conditions for STS research in post-socialist countries", EASST 2014 Conference "Situating Solidarities: Social Challenges for Science and Technology Studies", September 17-19 2014, Torun, Poland

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

2008 г.

 Алина Дину  („Семейна фирма - социологически и икономически анализ (случаят фирмата ТРД)")

Тодор Колев („Включено наблюдение на пазара на мобилни услуги  2007-2008 година")

2010 г.

Зарко Сарафян (Социалните представи за клонирането и напреженията между тях в публичното пространство. Аргументи „За" и „Против")

Симона Карамитрова ("Медицинската рецептата - на границата между нуждата и лечението, медицинското и икономическото")

Десислава Боргова ("Отвъд посредничеството. На кръстопътя между търговия и производство.")

Щелиан  Левков ("Връзката между наука и икономика през практиките на катедрата по аналитична химия  към  химическия факултет на ПУ")

2011

Рая Йорданова (Феноменът „асистирано предприемачество" : Локални ресурси и корпоративно „ноу-хау" в консултантския бизнес на фирма „Орифлейм")

Георги Сталев (Привилегията да се лекуваш: затрудненият достъп до семейни лекари в малките населени места в област Пловдив)

Евгени Гатев

Изготвил:

Евгени Гатев,   фак. № 070321053

 

(

Изготвил:

Евгени Гатев,   фак. № 070321053

 

Фотоволтаичните електроцентрали в България-Социотехнически и техно-икономически анализ)

2012

Юлия Ружина (Трансферът на технологии между наука и бизнес в българските висши училища: По примера на Пловдивски университет")

Мирослава Дерменджиева  ("Оптикоелектрон" – четиридесетгодишната история на една хетерогенна общност)

2013

Кадрие Селимова (Астрономията като форма на живот. Лабораторията в криза)

Докторанти:

Към Института по социология при БАН:

Тодор Галев (2002-2005, успешно защитил)

Тихомир Митев (2004-2007, успешно защитил)

Мими Василева (2005-2009, отчислена с право на защита)

Мартин Иванов (2010-2013, успешно защитил)

Към ПУ „Паисий Хилендарски"

Митко Стаматов (2006-2009, отчислен с право на защита)

Иван Лазаров (2015-2018)

Зорница Чакмакова (2015-2018)

Други

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

II Награда на Националния фонд за научни изследвания за изследователския проект „Холографската компютърна памет: една технологична революция от 1970-те години, която така и не се случи", 1999 г. (виж също книгата „Да направиш холограма", Академично издателство „М.Дринов" 1998 г.)

 

  1. Fellowship on "Science & Technology Studies", University of Amsterdam, The Netherlands;
  2. 1994                DAAD Fellowship with Prof. Karin Knorr, Institute of Science and Technology Studies (IWTF), University of Bielefeld, Germany. Project "The Holographic Computer Memory: A 1970s Technological Revolution, That Never TakePlace"
  3. 1995                ACE-Phare Fellowship on Socio-Economics of Innovation with Prof. Michel Callon at Centre of Sociology of Innovation - Ecole des Mines, Paris, France. Project "Privatization, Structural Change and Innovation in Bulgaria after 1990
  4. 1998-1999       1998  DAAD Fellowship with Prof. Karin Knorr, Institute of Science & Technology Studies (IWTF), University of Bielefeld, Germany. Project "Knowledge societies and relationships between human and nonhuman agents"
  5. 2001-2002       NATO - France Grant for scientific exchange on "Technologies in Post-Socialist Economic Transition", with Prof. Michel Callon, Centre of Sociology of Innovation - École des Mines, Paris.
  6. 2003                Institute for Advanced Studies – Science, Technology and Society, Graz, Austria. Visiting Fellow
  7. DAAD Fellowship with Prof. Karin Knorr, University of Konstance, GermanyInstitute of Science & Technology Studies (IWTF), University of Bielefeld, Germany. Project "The Sites where the Future Takes Shape: Analysis of The Heterogeneous Micro-Communities in The Scientific Laboratories and Large Technical Systems"
  8. Research in Paris Program with Prof. Michel Callon at Centre of Sociology of Innovation - Ecole des Mines, Paris, France. Project "Redefining the sociological concept of action: Actor-Network Theory, Aristotle's Theory of Action and Realist Metaphysics of G. Harman" (January-March 2010)
  9. Visiting Research Fellowship, Aleksanteri Institute for Russian and East European Studies, University of Helsinki, Finland, Project "The Entrepreneurship in Socialist and Early Transition Economies" (April-June 2010)