Видео лекции

 

Светлана Гузенина е Кандидат на социологическите науки, Доцент в катедра „Теоретична и приложна социология", Институт за хуманитарно и социокултурно образование във ФГБОУ ФПО „Тамбовски държавен университет" Г.Р. Державин, с която Катедра „Социология и науки за човека" и ИКСИ имат сключен договор за сътрудничество. Като първа стъпка в международния ни обмен доц. Гузенина подготви видео-лекция на тема „Чужденецът като социален стереотип", посветена на изследване на социалните стереотипи за „чужденеца" през призмата на сравнителен анализ на социално-психологическите основания за формиране на образа на Родината сред представителите на различни националности. Лекцията е дублирана на български език и съдържа специално обръщение към студентите от специалността, но е насочена към студентите от целия спектър на хуманитарното и социалното знание.

 

Ключови думи: чужденец, другост, стереотип, Ние, Те, Другият, манталитет.