Програма за развитие на академичния състав

В настоящия момент катедрата се състои от осем члена. Двама от тях са професори (един доктор и един доктор на философските науки), двама – доценти (доктори). В катедрата освен това преподават трима главни асистенти, доктори по философия и един главен асистент все още без научно звание. При предишната акредитация членове на нашия малък колектив все още бяха двама хабилитирани преподаватели (доцент и професор) на пенсионна възраст. Отчитаме като постижение подмладяването на катедрата с назначаването на тяхно място на новите асистенти с докторско научно звание. В перспектива очакваме в близките пет години да се осъществят следните стъпки в посока на академичното израстване на нашите преподаватели. Последователността на тези стъпки следва от това, което предстои най-напред в посока на по-далечното бъдеще като перспектива.

Първо – предстояща защита на докторска степен на гл.ас. Тодор Петков.Същият е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка( Решение на ФС, Протокол 107/06.03.2017)  и в най-близко бъдеще – края на учебната 2016-2017 г. му предстои вътрешна защита.

Второ – Предстоящо хабилитиране на гл.ас. д-р. Вальо Аспарухов. Предложението за неговият конкурс за хабилитиран преподавател по Логика две поредни години бе гласуван на ФС на ФИФ (С  решения на ФС Протокол 100/30.05.2017 и 109/10.04.2017), но и миналата, и тази година бе спрян ( въпреки нашата готовност)  от съответните ректорски съвети с икономически аргументи (балансиране на икономическото състояние на университета). Имаме уверението на г-н. Ректора проф. Запрян Козлуджов, че най-късно през есента на новата учебна година конкурсът ще стартира със съответно решение на АС.

Трето – Хабилитиране на гл. ас. Евелина Варджийска – срок учебната 2018-2019 г.

Четвърто – Откриване на процедура за присъждане на професорско звание на доц. д-р. Ина Димитрова – срок – учебна 2018-2019 г.

Пето - Откриване на процедура за присъждане на професорско звание на доц. д-р. Олга Симова със срок 2019-2020 г.

Шесто – Откриване на процедура по хабилитация (звание доцент)  на гл.ас. д-р.Мартина Минева – 2019-2020 г.

Съставът на катедрата е относително малък, адекватен на броя на обучаваните в ПУ „Паисий Хилендарски студенти по философия. В известен смисъл, ако проектът за академинто израстване на нашите преподаватели за близките пет учебни години бъде осъществен, то хабилитираният състав ще набъбне до своя възможен максимум за сметка на недостигащи за работата ни асистенти. От тази гледна точка всяко прекомерно изискване за академично развитие на състава ни от преподаватели трябва да бъде коректно обмиляно и ранжирано във времето. Възможен изход от това положение е това развитие да бъде обвързано и с бъдещото пенсиониране на част от членовете на катедрата (първото най-близко от които обаче е след три години, а следващите минимум след 10).