НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ НА ВОЙНАТА

 

ПРЕДИСТОРИЯ

Научният център за история и археология на войната (НЦИАВ) е създаден през 2015 г. по идея на доц. д-р Стоян Попов, член на катедра „История и археология" към Философско-историческия факултет (ФИФ) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". В учредяването му, на предварително организирана среща на 2. 06. 2015 г. – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, взеха участие доц. д-р Димитър Димитров, в този момент р-л катедра „Хуманитарни и стопански науки" към ПУ "Паисий Хилендарски", филиал „Любен Каравелов" – Кърджали, и членовете на катедра „История и археология" към ФИФ на ПУ: доц. д-р Симеон Кацаров, доц. д-р Георги Митрев и гл.ас. д-р Станислав Боянов. Създаването на НЦИАВ бе утвърдено на заседание на Катедрения съвет на катедра „История и археология" към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

 

СТРУКТУРА

Ръководител: доц. д-р Стоян Попов, член на катедра „История и археология" към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Секретар: гл.ас. д-р Станислав Боянов, член на катедра „История и археология" към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Членове-учредители: доц. д-р Стоян Попов, член на катедра „История и археология" към ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски"; доц. д-р Георги Митрев, р-л на катедра „История и археология" към ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски", членовете на катедрата: доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Симеон Кацаров, гл.ас. д-р Станислав Боянов и доц. д-р Георги Томов, р-л на отдел „Орална патология" към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – гр. Пловдив.

 

МИСИЯ

Провеждане на научноизследователска дейност, насочена към мултидисциплинарното проучване на българската и световна история и археология на войната, и последващо обнародване на постигнатите резултати.

 

ЦЕЛИ

1. Създаване на интердисциплинарен екип от учени, изследващи многоаспектното тематично поле на военната история и археология. 2. Извеждане на проучванията в България по История и Археология на войната на ниво, съответстващо на световните постижения в областта;Утвърждаване на Центъра като авторитетно научноизследователско звено към ПУ „Паисий Хилендарски" с научна продукция, съизмерима с високите стандарти и достижения в областта. 3. Популяризиране на тематиката сред научните и академични среди и използване на нейния дидактически потенциал за отправяне на патриотични и граждански послания към широката общественост; 4. Осъществяване на възпитание с патриотична насоченост посредством изследванията по История и археология на войната на ученици, студенти, курсанти и в по-широк смисъл на българското население.

 

ЗАДАЧИ

Задачите на НЦИАВ са свързани с осъществяване на следните основни дейности:

1. Създаване на собствена научна продукция – членовете на центъра ще разработват минимум по една научна работа по тематиката на Центъра годишно;

2. Осъществяване на контакти и провеждане на съвместни дейности с други български и чуждестранни институции, научни звена, учени и личности, провеждащи изследвания или други дейности, свързани с проучването на световната или българската история и археология на войната;

3. Популяризиране на изследванията върху българската и световната история и археология на войната посредством организиране на публични лекции, семинари, кръгли маси и научни конференции, на които да бъдат канени български и чуждестранни учени, занимаващи се с проблематиката на Центъра; 4. Създаване на собствена библиотека и научен архив в електронен и/или материален вид;

5. Разработване на лекционни курсове, свързани с различни аспекти от българската и световната история и археология на войната, и въвеждането им в учебния процес на ПУ „Паисий Хилендарски" и други университети в България и чужбина;

6. Участие на членовете на Центъра в национални и международни конференции;

7. Участие на членовете на Центъра и разработване на научно-изследователски проекти на национално и международно ниво за осъществяване на изследвания по история и археология на войната.

8. Организиране на ежегодни научни форуми по изследователската тематика на НЦИАВ.

 

УПРАВЛЕНИЕ

НЦИАВ се управлява от Съвет на учредителите, в който влизат всички членове-учредители. Съветът на учредителите избира Ръководител на Центъра с мандат от 3 г. Ръководителят се избира от членовете-учредители на НЦИАВ на Изборно събрание, на което могат да присъстват всички членове на Центъра. Секретар на Центъра се избира измежду всички членове на НЦИАВ за срок от 3 г. Изборът се извършва на нарочно събрание на членовете на Центъра.

 

ЧЛЕНСТВО

В НЦИАВ могат да членуват учени с научно-изследователски интереси в рамките на областта от познанието, обект на проучванията на Центъра. Прием на нови членове. Кандидатите за членство в НЦИАВ е необходимо да подадат Заявление-молба до Ръководителя, в която да посочат мотивите, които са довели до желанието им за присъединяване към Центъра, както и ясно и точно да опишат научно-изследователските дейности, които ще извършват, свързани с тематиката на проучванията на НЦИАВ. Ръководителят уведомява по най-експедитивен начин членовете на Центъра за новопостъпилите Заявления-молби за членство. На първото събрание на членовете се прави обсъждане на Заявленията-молби и се гласува приемът на нови членове. При отрицателен вот, гласувалият по този начин обосновава своето решение! Новоприетите членове получават членство в НЦИАВ с пробен срок от 1 година, в рамките на който е необходимо да извършат изследвания по научните проблеми на Центъра. Ако не покажат резултати в това отношение, членството им се прекратява до момента, в който дадат доказателство за провеждането от тяхна страна на такива проучвания!

Прекратяване на членство. Прекратяването на членство може да стане само с решение на членовете-учредители на НЦИАВ. Обосновано предложение за прекратяване на членство може да бъде представено от всеки член на Центъра с подробно описание на мотивите за това.