История на катедрата

 

Катедра „Приложна и институционална социология" се обособява като самостоятелно звено в рамките на Философско – исторически факултет през м.май 2009 година, в резултат  разделянето на катедра „Социология" на две научни направления.

Ръководител на Катедра „Приложна и институционална социология" е проф. д-р Иван Чалъков. Преподавателите от катедрата водят основни дисциплини от задължителния блок на специалност „Социология", бакалавърска степен (историческа социология на модерните институции, статистически методи в социологията, социология на познанието, качествени изследвания, философия на технологиите, социология на политиката, маркетингови изследвания, социология на правото  и др.), както и дисциплини от избираемите блокове, като: „Интернет като информационна среда, метод и обект на изследване", „Изследвания на организираната престъпност", „Социална политика" и др. Магистърски  програми на Катедрата са „Управление на иновациите и изследователската дейност", "Европеистика", "Маркетингови изследвания: практически приложения в бизнеса" с гост – лектори от Скопски университет – Република Македония.
Съвместни проекти се реализират и с научни институти от Руската федерация, като Самарски държавен университет, по базов експертен проект „Рисковете на модернизацията в условията на глобализма: два случая – България и Русия". Предстои реализацията на научноизследователски проект на тема: „Кризата на българската евроинтеграция и публични политики за нейното преодоляване / интердисциплинарен синтез / " със страна по проекта  СУ "Св.Климент Охридски".
Приоритетни области на научно – изследователската дейност на Катедрата са :
Социология на правото и правната регулация, правните и политически институции, Социология на предприемачеството, Микро – и макроикономическите практики и иновации, Сравнителни изследвания на социалната политика на държавата, фирмите и гражданските организации. Към Катедрата функционира Център „Наука, технологии, иновации". 
  Академичният състав включва: проф. д-р Иван Чалъков, проф. д-р Иво Христов, доц. д-р Мирослава Радева, доц. д-р Сийка Ковачева, доцс.д-р Тихомир Митев, , гл.ас.д-р Светослав Славов и гл.ас. д-р Донка Кескинова, доц. д-р Антоанета Дончева, д-р Пламен Нанов.