« Indietro

15.07.2020

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "ПРИЛОЖНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИОЛОГИЯ"

 

обявява

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 

на дисертационен труд на

 

ГАВРАИЛ ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ

Тема: „Социалното предприемачество в Родопите през XXI век (2000-2018)“

 

за присъждане на образователна и  научна степен „доктор“

професионално направление: 3.1.Социология, антропология и науки за културата докторска програма: Социология

 

 

Научни ръководители: Доц. д-р Тихомир Митев и Проф. д-р Иво Христов

 

Заключителното заседание ще се състои на 15 юли 2020 г (Сряда), от 14:00 часа в зала „Компас“ в Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ №24.