« Indietro

30.09.2020

 

Съобщение от Водещия функционален експерт по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики - фаза 2" за Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" - Проф. д.п.н. Дора Левтерова

По проект  BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2"

след предварителна уговорка на телефон 032261433  на 28.07.2020 г. ще се приемат договори със студенти с най-ранна дата на практическо обучение 10.08.2020 г.

За Философско-историческия факултет са определени 20 практики в ПН 1.3 Педагогика на обучението по... и 20 практики за всички останали ПН, провеждащи обучение във ФИФ

 

Функционални експерти

и технически изпълнител

Приемно време
място и час

Контакти

  доц. д-р Сийка Ковачева

  Функционален експерт

Вторник 28.07.2020,
от 10,00 до 12,00 часа,

каб. 203

каб. 304

(Ректорат, 2 и 3 етаж)

 siykakovacheva@gmail.com

  Кремена Цанкова

  Технически изпълнител

  krem_che@abv.bg

  032 261 433

 

Приемат се три екземпляра на договор, който е едностранно разпечатан и три екземпляра на декларация, подписани от практиканта с четливо написан постоянен адрес:

гр./с......, жк......., ул..... №, бл...., вх....., ет...., ап....

 

Договори (студенти)

Условия за включване на студентите в практическото обучение

1. За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН). Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т.ч. и по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно - квалификационна степен „магистър" се допуска да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по ОП НОИР, в т. ч. и по настоящия проект за целия период на обучението си. Студент може да се включи в практика и втори път в рамките на обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен, ако на работодателя, при който провежда практиката си, поради доказано нарушение е прекратено правото на участие в проекта.

2. Студентът не може да участва в практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови  правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). При сключване на договор за практическо обучение, студентът подава декларация (по образец) за спазването на тези обстоятелства.

3. Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление и се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно нарочно изготвена програма. В рамките на проекта е допустимо провеждането единствено на допълнително практическо обучение на студенти, което не дублира или замества задължителното по учебен план практическо обучение, ако такова е предвидено. Всички започнали практически обучения по проекта трябва да приключат най-късно до 45 дни преди края на проекта. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.


Регистрация на студент на адрес: https://praktiki.mon.bg/registration/students

В полето факултет се попълва: Философско-исторически факултет

Ръководство за регистриране на студенти


Договор за провеждане на практическо обучение м/у студента практикант и университета се сключва при наличие на договори между университета и обучаващата организация, ментора и академичния наставник и при утвърдена програма и график в информационната система.


Пълен комплект документи за започване на практика:

1. ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ за срок от 6 месеца (три екземляра, едностранно разпечатани) – генерира се от информационната система;

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТУДЕНТ (три екземляра, едностранно разпечатани) – генерира се от информационната система;

Преди генериране на договор за практическо обучение от системата, трябва да са изпълнени следните условия:

  • Да има подписан Договор за партньорство с обучаваща организация (между висшето училище и  обучаващата организация – работодател).;
  • Да има подписан Договор с ментор за провеждане на практическо обучение (между ментор и висше училище) - подписват се  три екземпляра.;
  • Да сте избрали Академичен наставник - Регистрирани в системата академични наставници от Философско-историческия факултет със сключени договори са:

проф. днк Мария Антонова Шнитер за ПН 2.4

проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев за ПН 2.3

доц. д-р Стойка Петрова Пенкова за ПН 1.3 и 3.1

доц. д-р Георги Димитров Митрев за ПН 1.3 и 2.2

гл. ас. д-р Мина Колева Маринова за ПН 1.3 и 2.2

гл. ас. д-р Мария Петрова Кисикова за ПН 3.1

  • Въведена в информационната система от ментора програма за студентската практика по съответната позиция, съгласувана с академичния наставник.
  •  
  • Въведен от студента график в информационната система (по дати и часове) за провеждане на практическо обучение от 240 астрономически часа, потвърден от ментора. (Дневната продължителност на практическото обучение е не повече от 8 астрономически часа и не повече от 40 астрономически часа в рамките на седем последователни дни).

ВАЖНО: Преди да отпечатате договора, въведете Ваш персонален IBAN, на който ще Ви бъде преведена стипендията и проверете да не сте допуснали грешки при попълване на личната информация в профила.

Предаване на договор за подпис според обявените срокове  и уточнена среща на 032/261443.