« Indietro

14.05.-14.06.2020

Срокът за подаване на документи за преобявените конкурси за прием на докторанти за учебната 2019 / 2020 г. да се удължава от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.;
Допускането на кандидатите до участие ще се извърши от 16.06.2020 г. до 06.07.2020 г.;
За редовни и задочни докторанти могат да кандидатстват лица с виеше образование и придобита образователно - квалификационна степен “магистър".

Кандидатите подават следните документи :
1. Молба до Ректора ;
2. Автобиография ;
3. Дипломи за виеше образование с придобити образователно - квалификационни степени “бакалавър” и “магистър“ с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях ;
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. Документ за признато виеше образование (ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина;
6. Документ за платени такси за явяване на конкурсни изпити (30 лева за първи изпит и 20 лева за всеки следващ).


Заповед Р 33-1554 от 18.05.2020 видоименяща заповед , Заповед № РЗЗ-778/14.02.2020 г, свързана със сроковете за преобявяване конкурси за докторанти за учебната 2019-2020 година