Катедра Философия

 

 

Катедра „Философия" възниква в рамките на Философско-историческия факултет през 2002 г. като продължение обучението по специалността в Катедра „Етнология и социология". Пръв неин ръководител е доц. д-р. Иван Христов, специалист по история на античната философия.
Особеност на обучението в катедра Философия е съчетанието на три основни проблемни полета в учебната дейност - логически и приложни социални изследвания, история на философията и интердисциплинарни проблеми на хуманитаристиката. Заедно с това звеното функционира и като научна институция. Към катедрата и Философско-историческия факултет функционира Институтът за критически и социални изследвания (ИКСИ) с основател гл. ас. Деян Деянов. ИКСИ осъществява многобройни български и международни научни проекти в областта на практическата логика и социология, историческата социология на социализма, методиката на социалните изследвания и др. , обединявайки около себе си преподавателите от специалността и видни наши учени хуманитаристи. С работата на института е свързан генезисът на изд.къща Критика и хуманизъм и едноименното хуманитарно списание. Към полето на научната дейност на катедрата попада и съвместната с Медицинска академия (София) и Балканската Академия по философия, психиатрия и психология (БАФПП) тематична програма „Философия и душевно здраве". Създаденият с подкрепата на ръководството на ПУ Център по философия и психично здраве е първата по рода си академична структура в Източна Европа. Във връзка с дейността на Научните звена към катедра Философия за краткото време на съществуването си организира десетки български и международни научни конференции. Преподавателите в нея многократно са били съорганизатори и на други значими изследователски форуми, а четирима от тях участват в редколегии на престижни научни списания. За състоянието на научно-изследователската дейност в катедрата може да се съди и по факта, че само за периода от 2007 г. до началото на 2013 г. преподавателите (8 души) са публикували 13 учебника, вкл. електронни, 10 монографии, 75 статии и студии, 27 статии и студии в чужди издания като наред с това са осъществени и важни преводи на български език на научна литература.
Учебно преподавателския профил на специалността се гради около вече споменатите направления – логика на социалните изследвания, история на философията и интердисциплинарни проблеми на хуманитаристиката. Към това са ориентирани и акредитираните магистърски програми – „Философия, култура, всекидневие" (заедно с катедра Критическа социология и катедра Етнология), както и „Философия, хуманитаристика, литература".
Академичният състав на катедрата в момента се състои от четирима хабилитирани преподаватели и четирима нехабилитирани доктори.