История

Предисторията на факултета започна още през 1991-1992 г., когато екип преподаватели начело с проф. дфн Тодор Иванов Живков създаде първоначален проект за развиването на етнологията като университетска специалност.

Този проект беше мислен като надграждане на знанията от хуманитарните науки, вече развити и утвърдени в Пловдивския университет, с модерните търсения в областта на социалните науки, достъпът до които беше станал възможен благодарение на  политическите промени след 1989 г. През 1992 г. за първи път в България се разкри обособено обучение по етнология, през 1994 г. се разкриха бакалавърските специалности „Етнология и български език" и „Етнология и английски език". Една година по-късно бе създадена специалност Социология. Тогава към Филологическия факултет се основа Катедра по етнология и социология. През същата година се създаде и Катедра по история. През 2002 г. беше разкрита и специалност Философия.

Наличието на бакалавърски специалности, академичен състав и административни звена позволи отделянето им в нова структура, а именно Философско-исторически факултет. Това стана с решение на МС на 13.05.2004 г. Неговият пръв декан с два пълни мандата, беше доц. д-р Мария Шнитер. Под нейно ръководство се изгради интердисциплинарният характер на Факултета, който осигури възможността за обучение по четири научни направления– История и археология, Социология, антропология и науки за културата, Теология и религия, Философия. В съответствие със Закона за висше образование и изискванията на Националната агенция за образование и акредитация бяха акредитирани образователно квалификационните степени бакалавър и магистър на специалностите Археология, Етнология, История, Социална антропология, Социология (Социология и науки за човека; Социология на правото, икономиката и иновациите), Теология и Философия. В контекста на разбирането на докторантурата като образователна степен бяха разработени цялостни докторантски програми към отделните специалности от професионално направление Социология, антропология и науки за културата, които получиха акредитация през 2013 г. На всички нива на обучението беше въведена функционираща кредитна система.

Преподавателите от Факултета осъществяват интензивна изследователска работа. Те са участници и организатори на национални и международни научни форуми Програмите за обмен функционират успешно и дават възможност практически на всеки (студент или преподавател) да проведе кратки или по-продължителни научни визити в чужбина. Работата със студентите винаги е била приоритет на преподавателите във ФИФ, при това не само с изявените студенти и кръжочниците. Спецификата на образованието по етнология, социална антропология, история и социология предполага системна теренна работа още от първите семестри на обучението. Включването на студентите - бакалаври, магистри и докторанти в реални изследователски проекти под ръководството на изявени специалисти дава възможност те да се подготвят адекватно за бъдещите си професионални задачи.