доц. д-р Ина Димитрова


Телефон: 032 / 261 436
Мейл: ina.d.dimitrovagmail.com
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Философия
Приемно време: -

Област на научната квалификация

Социална философия, биоетика

Образование

Хабилитация
2013, ПУ „Паисий Хилендарски", „Пренатална диагностика и биополитика в България"
Докторат:
2007, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, „Когнитивният обрат в социалните науки и проблемът за рефлексивността"
Магистратура:
2002, СУ „Кл. Охридски", „Чистото природознание и емпиричните закони във философията на Имануел Кант"

Професионална кариера

Академични длъжности:

 • От 04.2013 г. до момента – „доцент" по „социална философия и биоетика" в катедра „Философия"
 • От 2010 г. до 2012 – „гл. асистент" в Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
 • От 2007 г. до 2010 г. – „асистент" в Институт за философски изследвания, БАН

 

Административни длъжности:

 • От 2008 г. до момента – председател на фондация „Критика и

Членства

 • Институт за критически социални изследвания
 • Българско онтологично общество

Говорими езици

Публикации

Монографии:

 1. Димитрова, И. 2012. Пренатална диагностика и биополитика в България. София: Изток-Запад. ISBN 978-954-321-125-8.
 2. Димитрова, И. 2009. Рефлексивност и социална онтология. София: ИК „Критика и хуманизъм". ISBN 978-954-587-139-9

Статии:
1. Димитрова, И. 2013. Публичното излагане на пластинирани тела между вредата и оскърблението. В: Социологически проблеми, 3-4 (под печат).
2. Димитрова, И. 2012. Рутинната работа по прокарване на граници в генетичното консултиране. В: Събева, Св., Карамелска, Т., Деянов, Д. и Хр. Тодоров (съст.) Чужденецът и всекидневието (сборник, посветен на 60-та годишнина на Кольо Коев) (под печат).
3. Димитрова, И. 2012. Генетично гражданство: политически икономии на страданието. В: Социологически проблеми. Предизвикателства пред представителната демокрация.
4. Димитрова, И. 2011. Профилактика на генетичните заболявания в България: генетично управление и технологии на себе си. В: Социологически проблеми, 3-4, с. 365-385.
5. Димитрова, И. 2011. Новият морален ред в Югоизточна Европа: сигурност и идентичност. В: Проданов, В. (съст.) Национално, балканско, европейско: конвергенция и дивергенция на ценности. София: ИИОЗ-БАН, с. 138-147.
6. Димитрова, И. 2011. Черната кутия на българската енергетика. В: Социологически проблеми 1-2, с. 355-364.
7. Dimitrova, I. 2010. How We Raised a Monster: Constructing the Image of Socialism during the Post-socialist Period in Bulgaria. In: History of Communism in Europe, M. Stan (ed.). Bucharest: Zeta Books, pp. 153-165.
8. Димитрова, И. 2010. Добруване на социалното тяло: благонадеждни индивиди и благонадеждни общности. В: Критика и хуманизъм, 33(3), с. 91-110.
9. Dimitrova, I. 2009. Open-Source Principles in the Social Sciences? In: Proceedings from the 25th International Varna School, pp. 73-77.
10. Dimitrova, I. 2009. "Dispersed" Entities and Black Boxes: Towards an Ontology of Social Facts. In: Proceedings from 8th International Philosophical Congress in Graz, Ausrtia, vol 2, pp. 219-226.
11. Димитрова, И. 2009. Когато хуманитарните науки оказват „хуманитарна" помощ: антрополози на война. В: Философски алтернативи, 3, с. 84-87.
12. Димитрова, И. 2008. За съзвездията и символната власт: към една антиномия. В: Социологически проблеми, 1-2, с. 147-159.
13. Димитрова, И. 2008. Рефлексивността в постфундационалистка перспектива. В: Златанов, Бл. (ред.) Рефлексията – самороференциалност в епистемологията и сред социалния свят. София: Рива, 129-144.
14. Димитрова, И. 2008. Рефлексивността – епистемична добродетел или конститутивна кръговост на описания и реалност? В: Философски алтернативи, 1, с. 139-146.
15. Димитрова, И. 2008. Изследванията на науката и технологиите и бъдещето на социалната теория. В: Бъдещето на философията. София: Академично издателство "М. Дринов", с. 77-85.
16. Dimitrova, I. 2008. Bruno Latour and Merab Mamardashvilli. Sites of Encounters. In: Philosophy bridging Civilizations and Cultures. Sofia: IPHR Publ., pp. 64-69.
17. Димитрова, И. 2008. Опит за една метафизика на погледа: концептуален щрих. В: Национално, балканско, европейско: конвергентност и дивергентност. София: ИК ИФИ-БАН, с. 131-134.
18. Димитрова, И. 2007. Социалните науки Da Capo? В: Социологически проблеми, 3-4, с. 465-470.
19. Димитрова, И. 2007. Концептуална рамка и "интенционални обекти": към онтологията на социалните артефакти. В: Критика и хуманизъм, кн. 24, "Докторантските изследвания в България", с. 241-252.
20. Димитрова, И. 2007. Новото производство на знание: академичната социална рефлексия пред избор? В: Проданов, В. (отг. ред.) Догонващото развитие в глобализираното информационно общество. София: ИК ИФИ-БАН, с. 79-90.
21. Димитрова, И. 2006. Оптимистична теория е възможна, ... ако има кой да я направи. В: Ще оцелее ли българският народ през XXI век. София: Захари Стоянов, с. 37-46.
22. Димитрова, И. 2005. Когнитивният обрат в социалните науки и проблемът за рефлексивността. В: сп. Философия, бр. 5.
23. Димитрова, И. 2005. Класическата парадигма като "прокрустово ложе" на социалната реалност. В: Онтологико-епистемологични оптики в събитието на съвременността. София: Виртуален център за музика, култура и научни изследвания, с. 112-117.
24. Димитрова, И. 2005. Социалният конструктивизъм – употреби и значения. В: Философски четения. Пловдив 2004. София: ЛИК, с. 103-114.
25. Димитрова, И. 2004. Разширена онтология или да вземем насериозно явленията. В: Философски Алтернативи, 4-5, с. 64-73.
26. Димитрова, И. 2004. "Полезна" теория ли е теорията за догонващото развитие? В: Проданов, В. (отг. ред.) Догонващо развитие. Велико Търново: Фабер, с. 65-72.
27. Димитрова, И. 2004. Социална комплексност и догонващо развитие. В: Проданов, В. (отг. ред.) Догонващо развитие. Велико Търново: Фабер, с. 62-64.
28. Димитрова, И. 2004. Познавателни модели на икономическа теория. В: Философия, 3, 41-52.
29. Димитрова, И. 2004. Парадоксът на "съществуващото несъществуващо" в социалните науки. В: Философски четения. Арбанаси 2003. София: ЛИК, 128-142.
30. Димитрова, И. 2004. Случайното познание – нерешеният проблем в теоретичната философия на Имануел Кант. В: Философски алтернативи, 1-2, 60-71.
31. Димитрова, И. 2004. Апоретичността на самоудвояването на субекта във философията на природата на Имануел Кант. В: Кант и диалогът на традициите. Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200-годишнината от смъртта на Имануел Кант. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 167-175.
32. Димитрова, И. 2002. Емпиричните закони в трансценденталната философия на И. Кант. В: Философия, 3, 21-30.
33. Димитрова, И. 2001. Автопойезисът. Щрихи към радикалния конструктивизъм. В: Философски алтернативи,бр. 5-6, 37-40.
34. Димитрова, И. 2000. Случайността като конститутивен фактор. В: С. Кънева (съст.), Световност, демокрация, малки народи, с. 245-251.
35. Димитрова, И. 2000. Онтологични основи на избора. В: Философски алтернативи, 5-6, 122-127.
36. Димитрова, И. 2000. Към онтологията на първия принцип на познанието. В: Философия, 4, 55-61.

Дейности

Научни проекти

 • 2011/2013 – участник в международен проект Democracy and Debate: The Shadows of Totalitarianism and Populism с координатор от българска страна доц. д-р Добринка Костова и участници Университет в Цюрих, Белградски университет и Институт за изследване на обществата и знанието.
 • 2009/2010 – индивидуален проект към Център за академични изследвания - София на тема Сигурност и идентичност: съвременни режими на взаимодействие.
 • 2009 – участник в двустранен научноизследователски проект между България и Русия Социални и философски проблеми на конфликтите и тяхното управление с ръководители проф. Васил Проданов (Институт за философски изследвания) и проф. Е. Степанов (Московски държавен университет).
 • 2008/2009 – участник в научноизследователски проект Хармонизация на българските национални ценности с ценностите на ЕС: постижения и проблеми с ръководител проф. Кирил Кертиков (Институт по социология).
 • 2008/2011 – участник в двустранен научноизследователски проект между България и Словения Теорията на практическата логика като органон на социалните науки: изследователски стратегии в историческата социология на социализмите и преходите с ръководители проф. Кольо Коев (Институт по социология) и проф. Растко Мочник (Университет на Любляна).
 • 2008/2010 – участник в научноизследователски проект Трансформации на социалните науки в обществото, основано на знание с ръководител гл. ас. д-р Ивелина Иванова (Институт за философски изследвания).
 • 2007/2008 – участник в проект, финансиран по 6-та рамкова програма на ЕС Building a European Network of Mentoring Programmes for Women in Academy and Research с ръководител Хелен Фюгер (Университет на Фрибург) и координатор от българска страна доц. д-р Николина Сретенова (Институт за философски изследвания).

Участие В научни форуми
1. От „бебета по поръчка" към „родители по поръчка": проблемът за „възможно най-доброто" родителство, Първа национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и достойнство", октомври, 2013.
2. Евгеника и репродукция, Център за култура и дебат „Червената къща", 9 април, 2013.
3. Governing Disability and Prenatal Diagnostics in Socialist Bulgaria, January 24-25, Groningen University.
4. Грижа и надежда: пренаталната диагностика в социалистическа България. ЦАИ-София, януари, 2013.
5. Евгенични безпокойства и репродуктивна свобода: към едно биополитическо противоречие в България, Център за култура и дебат „Червената къща", 19 март, 2012.
6. Emerging Biopolitics: Techniques of the Self and Reproductive Genetics in Bulgaria, доклад от 25-и Световен конгрес по философия на правото и социална философия, Франкфуртски университет, август 15-20, 2011.
7. Добруване на националното тяло и управление на бедността в България (1930 - 1944), Център за академични изследвания, София, 11 февруари, 2011.
8. The Art of Governing Poverty in Bulgaria on the Threshold between Two Regimes of Modernization, доклад в рамките на международен семинар "Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Indentity, 1900-1945, in Central, Southeastern and Northern Europe", Център за академични изследвания, София, 30-31 октомври, 2009.
9. The Chronotope of Transition: a Zone of Indistinction?, доклад от международна конференция "The End of Transition?", Университет на Орхус, 16-17 януари, 2009.
10. Social Sciences Landscape in Bulgaria and the Perspectives of Early-Career Researchers, доклад в рамките на международен семинар "MUT Anniversary", Университет на Щутгарт, ноември, 2008.
11. Analysis of a Questionnaire from the Second Regional Conference in the Framework of the FP6 Project EUMENT-NET, доклад в рамките на международен семинар към същия проект, Брюксел, юли, 2008.
12. Open Source Principles in the Social Sciences?, доклад от 25а Варненска международна лятна школа, Варна, юни, 2008.
13. Няколко тези около критиката: след Бруно Латур?, встъпително изказване на конференция с международно участие "Да се чете "Капиталът", да се пренапише "Капиталът" (140 години по-късно)", Пловдив, 6-7 април, 2008.
14.  „Dispersed" Entities and Black Boxes: Towards the Ontology of Social Facts, доклад на 8ми международен конгрес по философия, Грац, юни, 2007.
15. Early-stage Researchers in Bulgaria: Problems and Perspectives, доклад в рамките на международен семинар към проект по 6-та РП EUMENT-NET, Виенски университет, май, 2007.
16. Изработването на данните – наследството на етнометодологията, доклад на конференция с международно участие "15 години Институт за критически социални изследвания", Пловдив, януари, 2007.
17. За съзвездията и символната власт: към една антиномия, доклад на международна конференция "Пиер Бурдийо и критиката на теоретическия разум", Френски институт, ноември, 2006.
18. Към едно възможно бъдеще в един омагьосан свят, участие в дебат "Историческата съдба на модерния капитализъм – дебат между две поколения" с участието на Деян Деянов, Андрей Райчев и Тодор Христов, Център за култура и дебат „Червената къща", ноември, 2006.
19. Bruno Latour and Merab Mamardashvilli: Sites of Encounters, доклад на 24-та Варненска международна лятна школа, Варна, юни, 2006.
20. STS и бъдещето на социалната теория, доклад на общоинститутски семинар на ИФИ-БАН (дискутант Деян Деянов), май, 2006.
21. Рефлексивността – епистемична добродетел или конститутивна кръговост на описания и реалност?, доклад на международна конференция "Рефлексивност и Просвещение на просвещението", Френски институт, септември, 2005.

 

Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

 • От 2008 до настоящия момент –  сп. Balkan Journal of Philosophy (член на редакционния съвет)
 • 2008 – 2012 сп. Философски алтернативи (член на редакционния съвет)

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

 • 2006 Институт по философия, Словашка академия на науките
 • 2005 Държавен Университет "Eötvös Loránd" в Будапеща, Унгария, Факултет по история и философия на науката
 • 2004 Централноевропейски университет, Будапеща, Унгария
 • 2004 Държавен Университет в Любляна
 • 2006 - Награда за най-млад учен на БАН в областта на обществените науки "Иван Евстратиев Гешов"

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти:

 • Боряна Кирякова, ПУ „Паисий Хилендарски", бакалавърска степен
 • Диана Кантарска, ПУ „Паисий Хилендарски", бакалавърска степен
 • Анджела Мусави, ПУ „Паисий Хилендарски", бакалавърска степен
 • Маргарита Габровска, СУ „Кл. Охридски", магистърска програма „Интегративна биоетика"

Други