Съобщения:

Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2020 до 30.09.2020 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

Анотация

Магистърската програма Гражданско образование е нова за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Формално тя е разработена като отговор на въвеждането на дисциплината „гражданско образование" в учебния план на средните училища от 2020 г. и появяващата се необходимост от висококвалифицирани педагогически специалисти в тази професионална област. Програмата предлага възможност за интердисциплинарно обучение в ключови области на съвременните социални и хуманитарни науки, съчетавайки теоретични знания с развитието на практически умения за осъществяване на ефективно интерактивно гражданско образование. Едновременно с това тя има за цел да подготвя експерти, които да могат да решават ефективно въпросите, пораждани от съвременните режими на управление на живота, съчетаващи знанията в областта на социологията и философията и приложението на професионалните им и експертни компетенции в рамките на гражданското общество. Те ще бъдат необходими навсякъде, където публични институции, неправителствени организации или други инстанции ще трябва да взимат управленски решения, чийто залог е човекът и неговите взаимодействия в обществото. Ние живеем в общество на неизброими рискове и предизвикателства, за справянето с които са ни нужни съвършено нови умения като част от гражданската образованост на 21 век: креативност, иновативност, адаптивност, критическо мислене. Ето защо другата отличителна характеристика на програмата е вниманието към изграждането на личностни и професионални компетентности, които да подпомогнат развитието на студентите като активни деятели на гражданското образование. Но най-важното предимство на предлаганата съдържателна специфика в обучението по гражданско образование се състои в това, че то позволява да се сблъскват различни гледни точки към управлението на човека и обществото. В този смисъл програмата е замислена така, че да формира гражданска компетентност и поведение, изисквайки от студентите да изработят собствена гледна точка. Благодарение на това създава в тях умение, което днес остава сравнително рядко, макар да изглежда безусловно необходимо за реализацията на съвременния пазар на знания – умението да се вземат решения и да се преценяват ситуации, които се характеризират с несигурност, с противоречивост, със сложна констелация от нестабилни и взаимосвързани рискове.

Завършилите успешно специалност Гражданско образование могат да се реализират като: учители по философия и по гражданско образование в средните училища; като експерти в организации в гражданския/неправителствен сектор в областта на социалната и културната политика, политическо представителство и участие, неформалното и гражданско образование; като експерти, които изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на управленските политики, проекти и решения; като консултанти по кариерно развитие, реклама и маркетинг, връзки с обществеността, икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена; като консултанти в сферата на образованието, преквалификацията и обучението през целия живот.