Георги Митрев


Телефон: 032/261-268 и 032/261-289
Мейл: gmmitrev@yahoo.com
Кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 254 а
Приемно време: Понеделник: 11,30-13,30 ч.

Област на научната квалификация

Стара история и тракология

Образование

      Хабилитация
2013 г. , ПУ „Паисий Хилендарски", „Долината на Струма през Античността. Племена и селища"
     Докторат:
2002 г. , ПУ „Паисий Хилендарски", „Религиозни институции и общества в провинция Македония (148 г.пр.Хр. – 284 г.сл.Хр.)
     Магистратура:
1994 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", история, „Надгробните паметници по долините на Струма и Струмешница през античната епоха"

Професионална кариера

Академични длъжности:
От 2013 до момента – „доцент" по „стара история и тракология" в катедра „История и археология"
От 2001 до 2013 – „главен асистент" по „стара история и тракология"
От 1998 до 2001 – „старши асистент" по „стара история и тракология"
От 1995 до 1998 – „асистент" по „стара история и тракология"
 Административни длъжности:
От 2004 до 2008 - член на ФФ на Философско-исторически факултет, ПУ

От 2016 г. - ръководител на катедра "История и археология"

Членства

Съюз на учените в България

Говорими езици

Руски език

Публикации

http://uni-plovdiv.academia.edu/GeorgiMitrev
Монографии:
1. Г. Митрев. Долината на Струма през Античността. Племена и селища. Книга Първа. ИПК „Екобелан" – Асеновград, 2012, 268 стр. ISBN 978-954-8812-53-5
2. Г. Митрев. Религиозни институции и общества в провинция Македония (148 г.пр.Хр. – 284 г.сл.Хр.). Издателство „БПС". София, 2003, 328 стр. ISBN 954-9782-78-6
Статии:

1. Г. Митрев. Тракийските скаи – същностна, пространствена и хронологическа локализация. – Епохи, ХVІ, 2008 (2012), № 3 – 4, 75-86.
2. Г. Митрев. Същност и разпространение на малоазийските култове в Древна Македония. – В: Научна конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Том ІІ, История. Пловдив, 24-25 октомври 2008. Пловдив, 2009, 42-55.
3. G. Mitrev. On Skotoussa and „Scotusaei liberi" from the Valley of the Struma/Strymon River (SW Bulgaria). – Arhaeologia Bulgarica, XII, 2008, 2, 47-58. (За Скотуса и „свободните скотусеи" в долината на Струма/Стримон (ЮЗ България)).
4. Г. Митрев. Ново свидетелство за Хераклея Синтика и историческата география на долината на Стримон. – In: Spartacus II: "2075 години от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство". Международен симпозиум 1-4 октомври 2002 година, Сандански. В. Търново, 2006, 189-195.
5.  Г. Митрев. Фактори за установяването и разпространението на източните култове в Древна Македония. – НТПУ, история, т.1, кн.1, 2006, 61-72.
6.  Г. Митрев. Писмени и археологически свидетелства за Хераклея Синтика и долината на Средна Струма през античната епоха. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Книга І. Текстовете на историята, история на текстовете. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003. София, 2005, 121-126.
7.  Г. Митрев. Отново за писмото на император Галерий и цезар Максимин Дая до хераклейците и местоположението на Хераклея Синтика. – Археология, 2005, кн. 1-4, 181-187.
8.  Г. Митрев. Институцията на койнона в Горна Македония – предпоставки и характерни особености на разпространението й. – Епохи, 2004, кн. 3 – 4, Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева, втора част, 127-134.
9.  G. Mitrev. Civitas Heracleotarum: Heracleia Sintica or the Ancient City at the Village of Rupite (Bulgaria). – Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE) 145, 2003, 263-272. (Civitas Heracleotarum: Хераклея Синтика или античният град при с. Рупите (България))
10.  Г. Митрев. Мегалитните паметници в долината на река Боровица. В: Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция на тема: "Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания", Смолян 2002, 179-185.
11.  Г. Митрев. Историческата география на долината на река Струма през Античността, според новооткритият латински надпис от Рупите, Петричко. – НТПУ, т. 40, кн. 1, 2002 – Филология,  527-533.
12.  G. Mitrev. "Orbelia" und "makedonische Parorbelia" in den Quellen und in der Historiographie. – In: Karasura I, Weissbach 2001, 257-262. (Орбелия и „македонска Парорбелия" в изворите и историографията)
13.  Г. Митрев. Египетските култове в Древна Македония през елинистическата и римската епоха. – НТПУ, т. 38, кн. 1, 2000 – Филология,  с. 659 – 670.
14.  Г. Митрев. Към въпроса за правния статут на Нейне. – Епохи, 1997, кн. 3-4, 66-70.
15.  Г. Митрев. Сюжетът "тракийски конник" като надгробно изображение върху паметниците от Средна Струма /ІІ – ІІІ в./. – НТПУ, т. 34, кн. 1, 1996 - Филология, 493-498.
16.  Г. Митрев. Някои допълнения към I. G. Bulg., ІV, 1966, № 2252. – НТПУ, т. 34, кн. 1, 1996 - Филология, 511-514.
Б) в съавторство
17.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, Ст. Попов. Теренни обхождания в землищата на селата Искра, Брягово, Драгойново и Буково, община Първомай, Пловдивска област. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 774-775.
18.  Ив. Джамбов, П. Калоферова, Г. Митрев. Археологически разкопки на обект Църквище в с. Искра, Община Първомай. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 468-470.
19.  Ив. Джамбов, П. Калоферова, Г. Митрев. Археологически разкопки на обект Вакъфа в с. Искра, Община Първомай. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 470-472.
20.  Г. Митрев, С. Иванов. Сондажни археологически проучвания в м. Чуката при с. Коларово, Община Петрич. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 530-533.
21.  Г. Митрев, С. Иванов. Теренни археологически обхождания в землището на с. Коларово, Община Петрич. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 611-614.
22.  Г. Митрев, С. Иванов. Антични паметници от Хераклея Синтика и околността. – НТПУ, история, т.1, кн.1, 2006, 73-80.
23.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Проучвания в м. Църквище и теренни обхождания в землището на с. Искра, Община Първомай. – Археологически открития и разкопки през 2005 г. София 2006, 319-321.
24.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Проучвания на обект „Св. Атанас" в с. Новаково, Община Асеновград. – Археологически открития и разкопки през 2005 г. София 2006, 323.
25.  Г. Митрев, С. Иванов. Теренни археологически обхождания в землището на с. Коларово, Община Петрич. – Археологически открития и разкопки през 2005 г. София 2006, 396-397.
26.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Новооткрита църква в района на с. Искра, Пловдивско (предварително съобщение). – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. Материали от Юбилейната  международна научна конференция в чест но 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003. София, 2005, 35-39.
27.  Ив. Джамбов, Г. Митрев. Археологически разкопки на обект „Църквище" край с. Искра, община Първомай. – Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 312-314.
28.  Ив. Джамбов, Г. Митрев. Археологически разкопки на църквата Св. Атанас в м. Селището във вилната зона на с. Новаково, община Асеновград. – Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 314-316.
29.  Ив. Джамбов, Г. Митрев,  П. Калоферова. Две новооткрити базилики при с. Искра, Пловдивско. – В: Черно море между изтока и запада. Река Дунав мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения, Варна, 16-17  май 2003 (2004), 291-294.
30.  Г. Митрев, П. Калоферова. Нови археологически проучвания в с. Искра, Първомайско. – В: Юбилейна конференция с международно участие "100 години музейно дело в Карловско. 20 години археологически разкопки на средновековната крепост "Аневско кале", Пловдив, 2004, 158-165.
31.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Сондажни археологически проучвания на обект "Св.Врач" при с. Искра, Първомайска община. – Археологически открития и разкопки през 2003 г. ХLIII Национална археологическа конференция, София, 2004, 189-190.
32.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Нови теренни проучвания в Източните Родопи. – Епохи, 1998 (2003), кн. 3-4, 111-128.
33.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Културно-историческо наследство в българските земи през ІV – ХІV в. (Мястото на Пловдив и Пловдивско) – НТПУ, т. 41, кн. 1, 2003 – Филология,  487-493.
34.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Сондажни археологически проучвания в землището на с. Искра, Първомайска община. – Археологически открития и разкопки през 2002, София, 2003, 133.
35.  Г. Митрев, Т. Тараков. CIVITAS HERACLEOTARUM. Новооткрит епиграфски паметник с името на античния град при Рупите, Петричко. – Археология, 2002, кн. 4, 25-32.
36.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Археологически проучвания в района на с. Искра, Първомайско. (Предварителни резултати). – НТПУ, т. 40, кн. 1, 2002 – Филология,  507-513.
37.  Ив. Джамбов, Г. Митрев, П. Калоферова. Теренни проучвания в землището на с. Искра, Първомайска община. – Археологически открития и разкопки през 2001, София 2002, 134.
38.  Н. Овчаров, Д. Коджаманова, Ив. Джамбов, Г. Митрев. Археологически разкопки на средновековна църква на хълма "Асара" при хижа "Боровица", Кърджалийско. – Археологически открития и разкопки през 1999 – 2000 г. ХL национална конференция. София, 2001, 138-139.
39.  Ив. Джамбов, Г. Митрев. Теренни археологически обхождания в землището на с. Искра, Първомайска община. – Археологически открития и разкопки през 1999 – 2000 г. ХL национална конференция. София, 2001, 135-136.
40.  Ив. Джамбов, Г. Митрев. Експедиция "Боровица 2000". Резултати, проблеми, перспективи. – НТПУ, т. 38, кн. 1, 2000 – Филология,  641-647.
41.  Ив. Джамбов, Г. Митрев. Теренни археологически проучвания по долината на Средна Арда 1997 – 1999 година /предварително съобщение/. – НТПУ, т. 37, кн. 1, 1999 – Филология,  831- 833.
Публикации във връзка с ОНС „Доктор"
42.  Г. Митрев. Религиозни институции и общества в провинция Македония (148 г.пр.Хр. – 284 г.сл.Хр.). Автореферат. Пловдив, 2002.
43.  Г. Митрев. Религиозните общества на тракийския Херос в римската провинция Македония. – Епохи, 1998 (2003), кн. 3-4, 193-201.
44.  Г. Митрев. Дионисовите тиаси в римска провинция Македония – традиции и нововъведения. – Jubilaeus V: Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева, 2002, 289-297.
45.  Г. Митрев. Религиозни институции и общества в провинция Македония (148 г.пр.Хр. – 284 г.сл.Хр.). – НТПУ, т. 39, кн. 1, 2001 – Филология,  801-818.
46.  Г. Митрев. Организацията на религиозния живот в Тесалоника през римската епоха. – История, 2001, кн. 4, 30-44.
47.  Г. Митрев. Имената в долината на Средна Струма и религията като фактор за формирането на именната система през І – ІІІ в. – Seminarium Thracicum /SemTh/ 5, Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров, София 2001, 199-210.
48.  Г. Митрев. Култът към Александър ІІІ в римска провинция Македония. – Jubilaeus IІІ: Юбилеен сборник в памет на проф. Б. Геров, 2000, с. 106 – 111.
49.  Г. Митрев. Койнонът на орестите. – НТПУ, т. 37, кн. 1, 1999 – Филология,  769-773.
50.  Г. Митрев. Религиозни общества в провинция Македония, свързани с императорския култ. – Jubilaeus I: Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев, 1998, 80-83.
Други публикации
51.  Г. Митрев. Самуиловата крепост – нови данни и анализи. – Сборник "Пирински край", 1996, 15-18.
52.  Г. Митрев. Самуиловата крепост-дема и битката през 1014 г. – Македонски преглед, 1993, кн. 2, 75-88.


Книги:
1. Ив. Джамбов, Ст. Попов, Г. Митрев, Рум. Иванов, Рос. Иванов. Археологически проучвания край село Искра, Първомайско. ИПК „Екобелан" – Асеновград, 2012, 152 стр. ISBN 978-954-8812-52-8
2. Г. Митрев, С. Иванов. Проучвания в долината на Струмешница. І. Издателство БОН – Благоевград, 2011, 138 стр. ISBN 978-954-395-067-6
 

Дейности

Научни проекти
1. Историко-археологически проучвания на комплекс Перперек при с. Горна Крепост, Кърджалийско. – ПУ 1997-1998
2. Историко-археологически проучвания в долината на р. Боровица /Източни Родопи/. – ПУ 1998-2000
3. Историко – археологически проучвания на култови средища и обекти от античността и средновековието в Средните Родопи. – ПУ 2000
4. Етно-религозни процеси в Родопите през античността и средновековието. – ПУ 2001-2002
5. Тракийските светилища в Родопите /Сравнителен историко-археологически анализ на тракийски култови средища и обекти/ - ПУ 2002-2003
6. Културно-историческото наследство в българските земи ІV – ХІV век (Мястото на Пловдив и Пловдивско). – ПУ 2003-2004
7. Източните култове в Древна Македония – ПУ 2004-2005
8. Етно-религиозни процеси в региона на Филипопол /Пловдив/ през ІV – ХІV в. – ПУ 2005-2006
9. Етнорелигиозни процеси в долината на Средна Струма през античната епоха. – ПУ 2006-2007
10. Историко-археологически проучвания в Родопите и долината на Струма – МОМН 2010-2013
Участие в научни форуми
1. Паисиеви четения, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, Пловдив, 1996.
2. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura: Internationales Symposium Čirpan, Bulgarien, 1996.
3. Jubilaeus І: Първи университетски симпозиум в памет на акад. Д. Дечев, Институт по стара история, палеобалканистика и тракология, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски", София, 16-17 май 1997.
4. Jubilaeus ІІІ: Трети университетски симпозиум в памет на проф. д-р Б. Геров, Институт по стара история, палеобалканистика и тракология, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски", София, 22 май 1999.
5. Паисиеви четения, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, Пловдив, 1999.
6. Паисиеви четения, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, Пловдив, 2000.
7. Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. НБУ и Институт по тракология, София, 2001.
8. Паисиеви четения, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, Пловдив, 2001.
9.  Jubilaeus V: В чест на проф. дин М. Тачева, Катедра по Стара история и Тракология и Средновековна обща история, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски", София, 2002.
10. Юбилейна научно-практическа конференция на тема: "Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания", Филиал на Пловдивски университет – Смолян, Смолян, 28-29 май, 2002.
11.  Втори международен симпозиум "2075 години от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство", Сандански, 1-4 октомври 2002.
12.  Юбилейни Паисиеви четения с международно участие, посветени на 240-годишнината от написването на Паисиевата история и 280-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет, Пловдив, 1-7 ноември 2002.
13.  Международна научна конференция в чест на проф. д-р Зл. Гочева, Велико Търново, 15-16 ноември, 2002.
14. „Черно море между изтока и запада. Река Дунав мост между народи и култури", ІХ Понтийски четения, Варна, 16-17  май 2003.
15.  Юбилейна конференция с международно участие "100 години музейно дело в Карловско. 20 години археологически разкопки на средновековната крепост "Аневско кале"", Карлово, 6-7 юни 2003.
16.  Юбилейна международна научна конференция „Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи", в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003 г.
17.  Юбилейни Паисиеви четения и Международен славистичен симпозиум, посветени на 30-годишнината от началото на първите филологически специалности в Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, Пловдив, 31 октомври – 4 ноември 2003.
18.  Международен научен симпозиум „10 години историческо образование в ПУ „Паисий Хилендарски", „10 години катедра по история", Пловдив, 2-3 ноември 2004.
19.  Научна конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания", в чест на 60-годишнината на доц. д-р Ив. Джамбов, Пловдив, 24-25 октомври 2008.
20.  Научна конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята", в чест на 60-годишнината на доц. д-р Ил. Петкова, Пловдив, 23-24 октомври 2009.
21.  Научна конференция с международно участие „Християнство, църква и култура през вековете", Пловдив, 19-21 октомври 2010.

Дипломанти и Докторанти

1. Емилия Василева, „Култовете към древногръцките богини в провинция Тракия през римската епоха", 2013.
2. Виолета Христова, „Религиозният живот във Филипопол през римската епоха", 2005.
3. Александър Томлеков, „Дионисовото прорицалище в Тракия (Проблеми на историческата интерпретация на изворите и локализацията), 2003.

Други

Награда и Грамота от Управителния съвет на Фонд „Научни изследвания" при ПУ за научни постижения на млади научни работници в областта на хуманитарните науки, 2006.