Анотация


Специалност „Теология" е една от  новите специалности за ПУ „Паисий Хилендарски". Тя продължава традициите на обучението по теология, извършвано от 2000 до 2009 г. във филиала на ПУ „Любен Каравелов" – Кърджали.  През 2012 г. тя  успешно премина процедурата по акредитация по професионално направление "Религия и теология".

Организацията на обучението в ОКС „Бакалавър", спeциалност Теология (редовна и задочна форма) е в съответствие с капацитета на Пловдивския университет и поставените цели.

Подготовката и организацията на обучението по специалност „Теология" се администрира осъществява в рамките на катедра „Теология" към Философско–историческия факултет. То се осъществява от екип от високо квалифицирани хабилитирани преподаватели и нехабилитирани с научна степен „доктор" и има за цел да изгради у студентите правилен християнски мироглед и възрастване в духовните ценности. Специалност „Теология" стимулира възраждащата се духовност в региона и допринася за междукултурното, междуетническото и междурелигиозното съжителство.

Православното богословие обхваща четири основни дяла: библейски, исторически, систематически и практически. През четиригодишния бакалаварски курс на обучение се изучават основните богословски дисциплини,   исторически и философски. През първите две години студентите имат възможност да слушат лекции по класическите езици – староеврейски, старогръцки, латински, църковнославянски, руски и западни езици. Изучава се музика, библейска и църковна археология, изкуство, реторика и други дисциплини, които формират у студентите широка богословска, историческа и философска култура.

В специалността е включен блок от педагогически дисциплини, които дават възможност на студентите да придобият и педагогическа правоспособност.Реализация


В специалността е включен блок от педагогически дисциплини, които дават възможност на студентите да придобият и педагогическа правоспособност.

Завършилите специалността могат да продължат образованието си в хуманитарни магистърски и докторски програми, да работят в Българската православна църква като свещенослужители и църковни служители, да преподават религия в училище, да заемат определени длъжности в социалната сфера, в медиите, както и да бъдат преподаватели в богословски факултети и духовни семинарии.Кандидатстване


Оценката за приема, чийто максимум е 36 точки, се формира от:

  • Вариант I

Оценка от Дипломата за средно образование: Български език (удвоена) и История  и цивилизация (удвоена) и една от следните оценки по избор: Психология и логика, Етика и право, Философия или Свят иличност (удвоена);

  • Вариант II

Оценката от Държавен зрелостен изпит по Български език (учетворена)  и по История и цивилизация от Дипломата за средно образование (удвоена)

  • Вариант III

Оценката от Държавен зрелостен изпит по История и цивилизация (учетворена)  и оценката по Българс-ки език от Дипломата за средно образование (удвоена)

  • Вариант IV

Оценка от КС устен изпит по Теология (ушесторена) виж Приложения конспект.

 

Програма и библиография за КСИ по Теологи за  3 юни и 7 юли 2016 година.