Анотация


Основен мотив за предлаганата нова бакалавърска програма по социология е възникналата остра необходимост от практическа професионална реализация на студентите, завършили бакалавърска степен. Натрупаният досега опит показва, че сравнително малка част от завършилите студенти по социология се реализират като социолози. В същото време цели сектори от икономиката и обществения живот изпитват крещяща необходимост от социологически грамотни специалисти. Ето защо, изпълнен с чувство на отговорност за професионалната, а и за личната съдба на студентите, екипът на Катедрата по приложна и институционална социология предлага тази програма.

Програмата е обърната с лице към конкретните социални проблеми на българското общество и предлага специализирани умения и компетенции за работа в различни области на социалния живот. Тя е отговор на изявената необходимост от профилирано обучение на студентите, свързано с промяната в експертната роля на социалните науки в обществото на знанието и новите политически, икономически и социални условия в страната. През последните десетилетия възникнаха професионални ниши на социологическата реализация в корпоративния сектор, в реформиращата се държавна и общинска администрация, в гражданския сектор, в т.нар. нови индустрии, основани на услугите, в социологически и медийни агенции, мозъчни тръстове, научни институти и др. Налице е силна тенденция към „социологизиране" на икономиката, правото, педагогиката, журналистиката и др.

Студентите получават задълбочена подготовка по приложна социология. Тя включва знания по количествени методи и по статистика като тяхна основа, както и по редица качествени методи за изследване на социални, политически и икономически явления. Особено място се отделя на семиотиката – науката за знаците и тяхното функциониране като инструменти, позволяващи изследването в дълбочина на социо-техническите и културните феномени. В обучението са въведени така наречените „професорски класове", които обвързват преподаването с изследователски практики на водещи социологически агенции, например ГФК – България, и МБМД.

Правно-социологическият блок от дисциплини представлява синтез от социологически и нормативни аспекти на правото като върховен регулатор в модерното общество и неговите връзки с държавата, икономиката, гражданското общество и политиката. Дават се конкретни познания за формата на държавното устройство и държавното управление, за трите вида власти и разделението между тях, за видовете управленски органи и тяхното функциониране, за функциите на административното правосъдие и природата на правните форми в пазарната икономика – сделки, търговски дружества и търговци, форми на стопански оборот и т.н.

Икономическият блок дисциплини разглежда създаването на икономическа стойност и нейното управление на равнище национална икономика (икономически баланси и потоци, зависимости между основните икономически сектори и др.), в голямата акционерна фирма и в дейността на индивидуалния предприемач. Дават се знания за финансовите потоци във фирмата и нейните отношения с финансовите институции. Специален акцент е поставен върху управлението на човешкия фактор в икономиката и поведението на потребителите.

Блокът Наука, технологии, иновации набляга на комплекса от знания и на технологичния аспект в социалния живот; на ролята на науката и технологиите като основа за икономическа промяна и на предприемаческите усилия и умения като двигател за нейното осъществяване. Специализираните курсове акцентират върху различни аспекти на съвременните „общества на риска" – информационните и биотехнологиите, екологията и др. По време на летния си стаж студентите правят специализирани теренни проучвания в иновативни малки фирми, научни лаборатории, големи технически системи и инфраструктурни съоръжения.

Блокът по социална политика разглежда тази област като приложно поле, в което ролята на социологическите изследвания и социологическото въображение е незаменима – чрез тях се търси връзката между биография и история, между проблемите на индивида и проблемите на обществото. Студентите придобиват знания по теорията на социалната политика и основните социални програми и мерки у нас и в Европейския съюз. Обучението включва данни от национални и международни изследвания, което позволява да се направи анализ на състоянието и тенденциите на всеки от разглежданите социални проблеми в сравнителна перспектива.Реализация


Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър" получават професионална квалификация „социолог" и придобиват компетенции за професионална реализация:

  • в икономиката – като консултанти по предприемачество и фирмено поведение (включително при започване на собствен бизнес), в корпоративното управление – в отделите по човешки ресурси, по маркетинг и проучване на поведението на потребителите и др.;
  • в централните държавни институции и органите за местно управление; в политическите партии – като експерти;
  • в правната сфера – в центровете за пробация, бюрата за правна помощ, в пенитенциарните институции, в областта на правната медиация и посредничеството за разрешаване на правни спорове, при разработване на политики за борба с отклоняващото се поведение и др.
  • в медиите – в отделите по икономическа и правна политика, като изследователи на читателската аудитория и експерти по издателска политика;
  • в синдикатите, здравните институции, агенциите по заетостта, социалното подпомагане, работата с деца и младежи, РИОКОЗ, отделите по социална медицина и др., като експерти по граждански инициативи и социални иновации, включително социално предприемачество, по политиките за децата и младите хора, заетостта, образованието, здравеопазването и семейните отношения, като медиатори и анализатори на социални конфликти и етнически проблеми;
  • в социологическите агенции и в научни институти – като специалисти по моделиране и провеждане на приложни изследвания;
  • в средното образование – като преподаватели по обществени науки и гражданско образование.

Професионална квалификация:

Социолог, Изследовател и анализатор на пазари

Социолог в местна и държавна администрацияКандидатстване


- Социология на правото, икономиката
и иновациите (Р)

4xИ1+О1+О2

или

4xИ1+ДЗИ1+ДЗИ2

или

2xДЗИ1+3xДЗИ2+О3

или

4xОС +О2+О3

или

6хОС

 

И1:       КСИ (История на България или Математика, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Български език, или Психология) или

            МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език) или

           ОС (Философия или математика)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература)

ДЗИ2: ДЗИ (Предметен цикъл „Философия", Чужд език, История и цивилизация, Математика)

О1:       Български език и литература

О2:       История и цивилизация

О3:       Математика или Философия

ОС:    Философия или Математика