Философско-историческият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" и катедра "Етнология" са едни от най-добрите приятели на Пловдив 2019. В  специалност Културен туризъм се обучават експерти по културен туризъм и културно наследство. Тук се предлага интегрално обучение, което съчетава теоретичната подготовка със знанията и уменията, придобити в стажове и практикуми в реална работна среда.

Тези млади хора са готови да помагат на Пловдив и да докажат, че именно това е Градът – Културна столица на Европа 2019.

Анотация

 

Специалността Културен туризъм от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за образователно- квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация „бакалавър по културен туризъм" има за задача да даде теоретични и практически познания за туризма и културата, за характера на културното наследство на България и Европа и тяхното използване като ресурс за устойчиво развитие. Програмата дава знания и умения за работа в областта на културния туризъм. Заедно с това се предлага и обучение по два чужди езика: английски и втори език по избор.

С тази бакалавърска степен студентите придобиват широкопрофилна фундаментална подготовка на професионални, адаптивни и мобилни специалисти с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване на самостоятелна професионална работа и работа в екип в сферата на културния туризъм.  

Характерна особеност на учебния план е неговата практическа насоченост. Интегрална част от обучението са пътуващите семинари за изучаване на културното наследство на терен, практикумите за усвояване на умения и стажа за прилагане на придобитите компетенции в реална среда.

Реализация

 

Завършилият специалността придобива професионална квалификация "бакалавър по културен туризъм" и може да работи като: експерт, изследовател, консултант в областта на културния туризъм,автор на проекти за културен туризъм и туристически продукти, организатор на събития, специалист PR, реклама и маркетинг в сферата на културния туризъм, туристически агент, туроператор, екскурзовод-интерпретатор и аниматор на културно наследство.