Анотация


Обучението в специалността „История" включва основни исторически дисциплини в три тематични направления: Българска история, Балканска история и Обща (световна) история. Общоисторическите и специфичноисторическите дисциплини История на България, Стара история, Тракология, Археология, Средновековна обща история, История на Византия, Нова и Съвременна история, История на Русия, Историография, Архивистика и Музейно дело са основополагащи при формирането на бъдещите историци. В учебния план са предвидени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите да задълбочат знанията си по интересуващия ги исторически проблем. В рамките на бакалавърската степен се осъществява и обучение в три  избираеми профилиращи специализирани модули: „Античност и Средновековие", „История на България", „Нова и Съвременна история". В учебния план е предвидено по избор на студентите да се изучава и набор от курсове по методическите и педагогическите дисциплини, които им дават правото да получат педагогическа правоспособност (квалификация "учител по история"). Реализация


На студентите, които успешно се дипломират, с фундаменталните хуманитарни познания се разкрива възможност за реализирането им като учители по история в средните училища (ако притежават педагогическа правоспособност), уредници в национални, регионални и локални музеи с различен профил, специалисти във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите. Придобитите знания и специфични изследователски и комуникативни умения дават стабилна основа за успешна кариера в сферата на научните институти, висшето образование, музейте, масмедийте, туризма, обществената админастариция (българска и европейска), фондации и неправителствени организации.
Завършилите степен „бакалавър" имат право да продължат обучението си във втората степен – „магистър". Придобилите степен „магистър по история" имат по-широки възможности за реализация. Законът за висшето образование позволява преход към научно-образователната степен „доктор".Кандидатстване


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

 

Всеки понеделник и вторник от 10.00 до 13.00 ч. в каб. 256-а (Ректорат) ще се провежда тест - събеседване с желаещите да кандидатстват за специалността.

 

Може да се кандидатства и с оценките от:

ДЗИ по история, география и икономика, български, английски, немски, френски, испански, италиански или руски език.

Кандидатстудентски изпит по история от ПУ или друго ВУ.

Сертификат от Международен изпит по английски, немски, френски, италиански, испански или руски език

 

 

Оценката за приема,чийто максимум е 36 точки, се формира от:

- Оценка от КС изпит - Тест по История на България (ушесторена) или

- Държавен зрелoстен изпит по История и цивилизация (учетворена) плюс Държавен зрелостен изпит по Български език (удвоена)

 

Повече информация за балообразуването може да намерите тук