Дипломна работа №0001 от 2000г.

Болницата като дисциплинарна институция: болното тяло

Автор: Цвета Биковска


Анотация

Настоящата дипломна работа засяга ключовата за модерността проблематика за възникването на дисциплинарните пространства, разглеждайки я през темата за болницата като дисциплинарна институция. Работата се фокусира върху изследване на болестта и пространствата, в които тя реално съществува и цели да разкрие отношенията, които възникват между различните агенти в тях.С оглед на това, интересът на изследователя е насочен към самите дисциплинарни механизми, които действат в болничната институция. Също така изследването се стреми да покаже ролята на болничните документи като артефакти, които се явяват опосредстващо звено между лекаря и пациента и които удържат границата между публичното и дисциплинарното пространство в модерността.Освен това те представляват въплъщение на ключовата роля на държавата като разкриват болницата не само като дисциплинарна, но и като държавна институция. По този начин връзката лекар-пациент, до колкото е опосредена от болничните документи, се оказва и символно опосредена от държавата.Това изследване е ориентирано по скоро към поставянето на различни въпроси, свързани с проблематиката на дисциплинарното пространство на болницата, отколкото към разрешаването  на някакви проблеми.

Дипломна работа №0002 от 2000г.

Глобализация и идентичност

Автор: Светла Богомилова Янева


Анотация

Проблемът за глобализацията в курсовата работа има две основни цели – открояване сферите на проява на глобализация и описване промените и последиците от протичането на този процес.

Изследването е разделено на две основни части – глобализация и идентичност. Частта за глобализацията е разгърната в два основни пункта. В първия се описва промените в икономиката и революцията на информационните технологии. Във втория пункт се акцентира върху променените отношения между локалност и глобалност. Проблемът за идентичността е поставен върху мястото и състоянието на човека в ситуация на глобализация. Изследването има за цел разглеждане на влиянието на глобализацията върху идентичността на човек.

Дипломна работа №0003 от 2000г.

Експанзията на интерактивните технологии в образователния процес

Автор: Димитър Иванов Манев


Анотация

Дипломната работа има за цел да покаже какво е съществуващото образование в епохата на модерността и неговото масовизиране. Основната теза е, че промените в образователния процес са резултат от експанзията на интерактивните технологии във всички сфери на социалния живот и това се разглежда, чрез проследяване на промените в модерната държава спрямо процесите на глобализация. Поставено е за цел да се покаже, че дисциплинарното общество се е превърнало в „интернет общество", което е „притежание‘ на потребителите, а не на производителите. Другата теза е, че всяка промяна в общественото устройство води до промяна в образованието, за да се „произвеждат" нужните на обществото индивиди, но това не е бърз процес.

Заключава се, че „потребителската индивидуалнизация" кара хората да се чувстват свободни и изцяло контролиращи живота си. В модерното общество водеща роля заема притежанието на информация и знание, които обаче не могат да бъдат получени „на готово", защото непрекъснато се променят и притежателите и непрекъснато трябва да актуализират своите знания.Образованието не може да се справя с това постоянното актуализиране, ето защо то става „производотел" на потребители, а не на добре информнирани граждани.

Дипломна работа №0004 от 2000г.

Жизнени шансове и стратегии на осъществяване: „SOS детски селища България" в условията на българската социална действителност

Автор: Боян Бойчев


Анотация

Настоящата дипломна работа засяга настъпилите дълбоки политически, икономически и социални промени в България през изминалите десет години. Основният изследван проблем е формирането на хабитуси и манталитети у българските деца в условията на съвременната социална действителност. Акцентира се върху ролята на семейството, на съществуващите и новосъздадени държавни структури и институции занимаващи се с проблема за безнадзорните деца, както и алтернативни формации като в частност се разглежда „SOS детски селища в България". Целта е да се направи сравнителен анализ между различните среди и условия, в които расте детето и протича процесът на неговата социализация. В дипломната работа се използват различни теорeтични модели, дефиниции, научни факти, нормативни документи, имащи релевантност към тази проблематика, както и емпирични изследвания, статистически данни и лични наблюдения.

Дипломна работа №0005 от 2000г.

Конструиране на практически структури на детския свят

Автор: Ирина Василева-Атанасова


Анотация

В настоящата дипломна работа обект на научния интерес е детският свят. Тя има за цел да представи как на практика се изгражда социалният характер на отделната личност-условията и отношенията, които се необходими за неговото конструиране. Проблемите, които разглежда дипломната работа поставят под въпрос действителното съществуване на детския свят и различните гледни точки към него – на децата, на възрастните и на изследователя. Разглеждат се неговите структури и начинът, по който те се изграждат и усвояват от участниците. Използваният в изследването работен метод е този на рефлексивния анализ, който цели да изследва както менталните структури на индивидите, така и структурираността на самия свят и неговата практическа логика.

Дипломна работа №0006 от 2000г.

Конструиране на хомосексуалните практики

Автор: Юлияна Есева


Анотация

Изследванията в дипломната работа се опитват да покажат сексуалността и хомосексуалността като социални конструкти. Разглежда се въпросът за проблемите на пола, половата идентичност и тялото, доколкото чрез тялото и пола се проявява сексуалността в публичното пространство. Сблъсквайки се с Нормата хомосексуализмът се дефинира като абнорманост, отклонение, патология, но теориите за него са нееднозначни. Той става обект на толкова усилено разисване с цел да бъде опознат и нормализиран.

Смята се, че хомосексуализмът може да съществува едиствено в частното, но не и в публичното пространство, защото би бил санкциониран и че изобретяването на хетеросексуалността като норма в сферата на сексуалността има своите основания далеч преди Модерността, но все пак именно модерният научен дискурс я затвърждава, придавайки и истинен характер.

Дипломна работа №0007 от 2000г.

Лудостта като медицински и юридически дискурс

Автор: Николай Карлев


Анотация

Настоящата дипломна работа поставя проблема за лудостта като историческо явление в различните полета на науката, в частност- на  медицината и правото. Целта на изследването е, както да проследи контекстуалното съдържание на понятието в двата дискурса, така и да посочи как комуникацията между тях може да бъде постигната по отношение на това понятие. Главната   задача, която си поставя  изследването е, въз основа на връзката между медицинския и правния дискурс по отношение на явлението, да се диагностицира лудостта и да се определи мястото ѝ в обществото. В работата се показва несъществуването на единна и точна дефиниция на понятието за лудост и се достига до извода, че чрез еволюцията на научните знания се променя и отношението към лудостта. Изследването експлицира свързващото звено между медицината и правото, третиращи проблема за лудостта, като се показва, че комуникацията между тях се осъществява благодарение на съдебнопсихиатричната експертиза.

Дипломна работа №0008 от 2000г.

Магията и "множеството светове на реалност''

Автор: Виолета Петрова Личева


Анотация

Настоящата работа има за цел полагането на ‘'акцент на реалност'' върху света на магията, а не върху науката. Анализът показва, че магията не е ирационална и безсмислена, тя е ефикасна. Дипломантът е описал различните структура на света на магията. В първата част се описват категориите на магическото мислене и магическата практика. Във втората част се разглежда един от актовете на магия – магическият ритуал. Символната ефикасност има в различни светове – постига се един и същ ефект чрез използването на различни символи.

Дипломна работа №0009 от 2000г.

Медикализирането на смъртта: Опитът на комата

Автор: Венета Карадимова


Анотация

Дипломната работа има за цел разглеждането на смъртта в модерната епоха. Разделена е на две глави. В първата се акцентира върху локализирането на смъртта в медицинското всекидневие. Преминаването на смъртта във всекидневието на медицинското поле я прави извънвсекидневнo (случка) за познаващите като жив вече мъртвия. Във втората част на дипломната работа се разглежда комата като хибрид между живота и смъртта, създаден от модерната медицина. Комата се разглежда като клинично състояние – медицински продукт. Нейното определяне, отчитане, поддържане е възможно само в клинична среда. 

Дипломна работа №0010 от 2000г.

Митът за Европа в съзнанието на бългаския политически и интелектуален елит: двете краевековия

Автор: Анастасия Николова Мерджанова


Анотация

В настоящата диплмона работа се разглежда Европа като обект на желание и как се променя образът й  за българина през годините с оглед на обществено-историческата ситуация.  Анализира се „ мита за Европа" като опит да се покаже безпроблемността, с която  българина преминава през „огледалото", за да влезе, да отиде в Европа и възникването на сложни, преплетени напрежения и контранагласи, които са предизвикани от двуизмерният образ  в огледалото. Разглежда се проблема  защо Европа в отношение с България генерира културен проблем и защо този проблем съществува и днес в модифицирана форма. Точката на съвпадение между желанието за единение и отблъскването между България и Европа е фокусът на интерес на самия анализ, защото в тази точка стават достъпни за разглеждане факти, които при исторически анализ изглеждат нелогични.

Дипломна работа №0011 от 2000г.

Насилието в постдисциплинарното общество

Автор: Стефан Костадинов Бичев


Анотация

Настоящата дипломна работа, представя начина , по който се променя дисциплината през епохите на предмодерността , модерността и постмодерността. Проследено е навлизането на постдисциплинарни техники на упражняване на власт-тези на съблазънта. В това общество има процеси , които ни разделят с модерната епоха .От големите идеи в нея вече няма и следа. Идеите в това ново общество са мъртви.В него е важен индивидът (свръхиндивидуалността).Новият постмодерен контрол няма нужда от техники на дисциплинирането ,той има механизми на съблазняване. Както всеки контрол обаче ,той също има принудителен характер,който представлява по-изтънчен вид принуда. Индивидът е все по-свободен и подчинен на собствените си желания,но едновременно с това и все по-зависим от рекламата и лекаря.В заключение авторът на работата представя тоталното объркване на съвременния индивид .Това объркване произтича от разпада на дисциплината ,от липсата на някой ,който да му посочи правилния път.В това именно се състои и кризата на нашето съвремие. 

Дипломна работа №0012 от 2000г.

„Проблемът за субектността през призмата на новите информационни технологии"

Автор: Августина Емилова Шишкова


Анотация

Настоящата работа поставя акцент върху навлизането на информационните технологии в съвременния ни свят и мястото на субективността в този свят. Темата на текста е определена от самия автор като предизвикваща „късо съединение" и дори блокаж.Това е така , поради многото и различни нагласи относно проблема.Проследява се как и въобще възможно ли е субективността да намери място в киберпространството,за което се смята , че изгражда „изкуствен интелект" и е сякаш „обезсубектностено". Трудът е свързан с позициите на Мишел Фуко , Кант,Декарт,Бек и други мислители , в чиито трудове се търсят предпоставки за настоящия проблем.Поставен е и проблемът за кризата на Модерността,който е свързан с тематиката на дипломната работа. Ключов въпрос е този за децентрираната субектност,която непрекъснато се изменя. В заключение се извежда ,че субектността не е някаква форма на „деспотизъм",а възможност да бъде упражнявано „изкуството да не бъдеш управляван".Съществено значение за текста допринася разгледаната от Фуко рефлексия върху настоящето ,където се пита какво всъщност сме ние днес. 

Дипломна работа №0013 от 2000г.

Моделите на женското в рекламата като символни репрезентации на властови отношения в съвременното българско общество

Автор: Милена Димитрова Ганова


Анотация

Настоящата работа разглежда биполярността на  пола; преосмислянето на привилегированата позиция на мъжа, което води до застрашаване на „мъжкото- пространство". Загубата на легитимната мъжка власт и устойчивостта на „естествената". Изследват се скритите модели на междуполовите отношения, идеологиите които налагат. Разисква се равноправието, като  форма на социален натиск.  Анализират се жената- субект, като липса на лично пространство и жената- обект, като възможност за истинска привилегированост. Разглеждат се митологичните представи в рекламата на жената идол(кукла), както и пространственото разпределение между „женственост" и „мъжественост". Акцентира се върху разликите между декларираната еманципация(официалната) и реалната.

Дипломна работа №0014 от 2000г.

Семейната обредност на арменската общност в Пловдив

Автор: Ани Рафи Балджиян


Анотация

Настоящата работа представя семейната обредност на арменската общност.Системата на семейната обредност включва три основни момента от живота на човека-раждане ,женитба , смърт.Тези обреди се обединяват под общото название "rites depassages" т.е. преходни обичаи.Всеки един обред е символично противопоставяне на космоса срещу хаоса.Основната функция на семейните обичаи е социално-нормативна.Съществуват и други функции,една от които е етно-обособяваща,служеща за етническо самосъзнание.Това е и една от причините арменският народ да се съхрани през 6-вековно  турско робство.Точно това крепи и българщината.С проследяването на тези обреди ,авторът цели да разбере доколко арменската общност се е съхранила в чужда среда.Трудът проследява възникването на арменската общност ,разпространението им в света и най-вече връзката им с българското население . По време на Второто българско царство в град Пловдив съществува квартал „павликянски" . Градът е наречен средище на арменците.Много от обредите си приличат при българи и арменци. За съхранението на колективната памет се създават училища. В България живеят 20 000 арменци ,от които 4000 в Пловдив.

Дипломна работа №0015 от 2001г.

Затворът като крайно поле на значение

Автор: Анета Гелеменова


Анотация

В настоящата дипломна работа е разгледано функционирането на затвора като дисциплинарна институция. Акцентът е поставен върху значението на затвора за тези които пребивават вътре в това пространсто както и за тези които остават извън него. Изследването се фокусира най-вече върху преобръщането на съзнанието на „лишените от свобода", попаднали в нов свят със собствено пространство, причинност и време. В работата се анализират различните функции на затвора – социална защита, функция за всяване на страх и превъзпитателна функция, както и категоризацията на отделните индивиди в това дисциплинарно поле.

Дипломна работа №0016 от 20101г.

Затворът: Паноптизмът и неговите ефекти

Автор: Невена Константинова Манева


Анотация

Дипломната работа поставя акцент върху логиката на наказателната институция на затварянето като предварително се разглеждат наказанията през различните епохи.Най-разпространената форма на наказване е модерният затвор , който трябва да нормализира отклонилите се от нормата . В различните исторически периоди наказателната система има различно съдържание и се реализира по различен начин.Постепенно , в своята еволюция , затворът се превръща във „върховната"форма на пространствено ограничение.Затворът е институция от паноптичен стил и представлява трудово превъзпитателен дом.Дипломната работа проследява доколко модерната наказателна система би могла да превъзпита отклонилите се от нормата и до каква степен паноптичните стратегии са продуктивни.

Дипломна работа №0017 от 2001г.

Икономически растеж и кризи (ДЗУ като възможност за социологически анализ на социалистическата икономика)

Автор: Недка Вълканова


Анотация

В дипломната работа се проследяват механизмите на икономическо развитите на държавите от Източния блок или т.нар. непазарна икономика.Начинът , по който може да се разбере икономиката на тези страни , е опирането на „най-новите теоретични разбирания за природата на капиталистическите икономики".Социалистическата система оцелява дълги години, но въпреки това тя е „обречена".Невъзможността за растеж и икономическият дефицит стават хронични.Това , от което се нуждае социалистическата непазарна икономика, е наличие на ресурси.

Дипломна работа №0018 от 2001г.

Какво означава „Диспансеризиран в психиатричен диспансер"?

Автор: Иванка Ненова


Анотация

Въпросите , на които дипломната работа търси отговори са свързани с характеристиката „диспансеризиран"  или по – точно какво означава „диспансеризиран в психиатричен диспансер"?
Дипломната разглежда тези проблеми в три глави. В първата глава обект на анализ са домументите, които дефинират психиатричния диспансер като медицинска институция.
Във втората се анализира информацията почерпена от всекидневната практика на един действащ психиатричен диспансер. В трета глава се разглеждат интервютата направени с всекидневните индивид които разказват за техните представи за „диспансеризиран" индивид. Нужно е да се подчертае, че в дипломната работа има три ограничения. Първото е, че при пеконструкцията на различни гледни точки  за това какво означава „диспансеризиран в психиатричен диспансер" не се разглежда гледната точка на индивидите, които са „диспансеризирани". Второто ограничение е, че се разглежда всекидневната практика единствено на пловдивския психиатричен диспансер. Третото ограничение се състои  във факта, че студентите преобладават в групата на всекидневните респонденти.
Конструират се гледни точки  на  институцията, на специалистите в психодиспансера и гледна точка на „нормалните" индивиди.
Тази на институцията е, че  „диспансеризиран в психиатричен диспансер" е индивид, който поради психичното си заболяване е пациент на диспансера и се нуждае от активна диспансерна помощ.
Специалистите в психодиспансера твърдят, че това е характеристика, която се интерпретира противоречиво.
А според „нормалните" индивиди, „диспансеризиран в психиатричен диспансер" е характеристика, която във всекидневния свят се съотнася с типизацията „психично болен" 

Дипломна работа №0019 от 2001г.

Между сондажите и критиката на сондажите

Автор: София Мирчева Мирчева


Анотация

Настоящата дипломна работа е насочена към едно различно виждане на проблема за формирането и функционирането на общественото мнение.Авторът проследява генеалогията на понятието обществено мнение.Опирайки се на работата на личности като Хабермас и Бурдийо,разглежда проблема през етнометодологическа призма и по интересен начин потвърждава тезата и целите си.

Дипломна работа №0020 от 2001г.

Високотехнологичната война и проблема за властта и видимостта

Автор: Георги Шекеров


Анотация

Настоящият проект се занимава с проблема за образа на войната .Този образ е разгледан от различни ъгли.Войната като сблъсък на технологии .Променено е самото разбиране за война.Технологиите я превръщат от кална в дигитална.Изграден е нов , „хуманен" образ на войната.Сама по себе си тя има своите правила и е самодостатъчна.

Дипломна работа №0021 от 2001г.

Дар и тяло

Автор: Милена Макавеева


Анотация

Настоящата дипломна работа разглежда проблема за отношението между дар и тяло и поставя въпросите дали  тялото може да бъде даващо и съществуват ли телесни дарове, преповтарящи логиката и етиката на класическата форма на дарообмен.Този проблем е разгледан в общия контекст на класическата размяна на дарове,а основната база за сравнение и анализ на телесните дарове като феномен са експлицирането и анализа на основните характеристики и моменти на този тип социална обвързаност.Работата представлява опит да се скицира проблема за телесните дарове и да се опишат някои от неговите особености като се позовава на автори като Мос, Леви-Строс, Деанов, Бурдийо

Дипломна работа №0022 от 2002г.

Биографичните разкази на тоталитарните елити, ‘'дискурс върху себе си'', или реконструкция на миналото.

Автор: Митко Димитров Стаматов


Анотация

Дипломната работа има за цел разглеждане на биографичните разкази на тоталитарните елити. Сравнява се идеологическия дискурс на определените разкази. Основните методи на изследването са: практическа логика, социо-анализ и дискурс-анализ. Дипломантът разглежда два ключови периода: Априлски пленум от 1956г. – „края на началото" и Отношенията с Горбачов и опит за самостоятелна политика – „началото на края". Сравняването на двата разказа е съпоставка на интерпретации на агенти с различни стратегически игри.

Дипломна работа №0023 от 2002г.

Всекидневие и чуждост - етнометодология на междуетническите отношения

Автор: Милена Манолова


Анотация

Дипломната работа има за цел разглеждането на етносните групи – тяхното всекидневие и чуждост и изясняването им във връзка с етническата тематика. В първа глава се разглежда тезата на Алфред Шютц за всекидневието като върховна реалност, като ‘'добре съгласуван свят'', възприеман като нормален, естествен и прозрачен в своята самоочевидност. Във втора глава се разглежда другото основно понятия в настоящата работа – етническа чуждост. Уточняване на границите на етноса, задаващи критерия за позициониране на различието. В трета глава е поставена етническата проблематика чрез етнометодологически експерименти. Те имат за цел установяване на границите на превръщане на различния в ‘'чужд'', условията затварящи света в ‘'наш свят'', границите на приемане и толерантност към различното – експлициране на допустимите зони на комуникация.

Дипломна работа №0024 от 2002г.

Социологически анализ на архитектурни сгради(2 банки)

Автор: Албена Йорданова


Анотация

Настоящата работа изследва връзката между Архитектурата и Социологията, или по- точно „социалната психология"- как пространствата(сградите) влияят на поведението на индивида. Ще се разгледат измеренията на властта и „социотопните системи", видовете „социотопни пространства"  и типовете достъп  вътре в тях. Изследването ще завърши с поглед върху изброените системи, прегради, достъп и пр. в едно физическо пространство представлявано от 2-те представени банки („Булбанк" и „ДСК").

Дипломна работа №0025 от 2002г.

Европейзирането на българската ценностна система

Автор: Николай Стефанов Шенков


Анотация

Настоящата работа има за цел не толкова да сблъска, колкото да съпостави два свята на ценности: западноевропейският , който лесно създава „схема на възприятие и оценка на практиките", но изпитва затруднение при изграждането  на  „схеми за тяхното възпроизводство"(по Бурдийо) и българският, който  се е превърнал доста успешно в своеобразен хабитат на тези практики. Изследването не цели да даде оценка на едната или другата система, а да покаже тяхното взаимно допълване.

Дипломна работа №0026 от 2003г.

Социални измерения и проблеми пред съкратения военнослужещ в процеса на адаптация към цивилния живот

Автор: Веселин Генчев Петков


Анотация

Настоящата дипломна работа има за цел разглеждането на проблема за социалната адаптация на бившия военнослужещ, който се е завърнал в своето социално поле. От изводите на дипломната работа се откроиха три проблематични елемента:

-          Напускането на военната служба е сериозно житейско сътресение

-          Трудностите за бившите военни са свързани най-вече със загуба на социална сигурност

Сложността на процеса на адаптацията им към цивилен живот изисква обективната необходимост

Дипломна работа №0027 от 2003г.

Биографично illusion и съсловна чест – трансформацията на военното поле ( 1934 – 1956 г. )

Автор: Мария Костадинова


Анотация

В настоящата дипломна работа се представя проблемът за трансформацията на военното поле и действащите агенти в него в периода 1934 – 1956 година. Изследването протича от вече обективирана (в текстовете) и една въплатена (в представите и телесните диспозиции) трансформация. Използваният инструментариум е анализ на разказа, дискурс-анализ, социо-анализ и биографично интервю с елементи на етнометодология. В първата част на работата се анализира официалния военен дискурс. Предлага се възможна гледна точка на реконструкция на трансформацията. Във втората част се поставя проблемът за несъизмеримостта на биографичните очевидности на ‘'царските'' и ‘'социалистическите офицери''

Дипломна работа №0028 от 2003г.

Социобиологичната концепция на Едуард О. Уилсън и обществената организация

Автор: Любомир Мишков


Анотация

Настоящата дипломна работа има за цел представяне и интерпретация от социологическа гледна точка на социобиологическата концепция на Е. Уилсън, представяща и разглеждаща човека и биологичните детерминанти на неговото социално поведение. Разгледано е предположението, че партньорството между половете представлява съвместна инициатива за осъществяването на относително еквивалентна социобиологична размяна, използвайки теорията на Пиер Бурдийо за капиталите. Дипломната работа има теоретичен характер, имайки предвид сложността на социобиологическото интердисциплинарно изследователско поле. Представени са социобиологически анализи на човешката природа, основно на Е. Уилсън, считан за основател на дисциплината през 1975 г.

Дипломна работа №0029 от 2004г.

Пренаписването на Българската история през погледа на един чужденец

Автор: Герасимос Христос Кацанос


Анотация

В настоящата дипломна работа се представя важен за страната ни проблем ,който е свързан с т.нар. пренаписване на историята. Този процес е всъщност написването на историята на ново ,представяне на нови факти .Промяна в начина на виждане и възприемане на нещата. Авторът проследява зависимостта между историческия учебников дискурс и стратегиите на прелегитимиране на политическите елити в една престуктурираща се политическа публичност. Интересен е начинът , по който е структуриран текстът в този труд. Дипломантът се позовава на 4 български учебника по история за гимназиите ,които представят т.нар. "поврат от 1989 година" и също на 2 гръцки учебника за лицеите и гимназиите ,които описват падането на "военната диктатура"от 1974г.в Гърция. Сравнителна перспектива , която проследява проблемите пред една социология на настоящето за България и Гърция,при което се търси общото между двата национални исторически дискурса.

Дипломна работа №0030 от 2004г.

LZ"-една оригинална българска технология за производството на аерошоколад

Автор: Костадинка Илиева Павлова


Анотация

Настоящата дипломна работа проследява трудния път ,през който е принудена да премине ,една нова по своя замисъл иновационна идея. Наречена е иновационна ,защото в обществото на социализма (както знаем) липсват всякакви нововъведения  и растеж на обществото. Естествено никога не може да се говори за съвършена технология ,тъй като авторката на този труд ясно показва ,че не става дума за нещо съвършено ново. Не се засяга качеството на продукта (шоколада) ,а начина на производство на същото това качество,без да се изменя крайният продукт. Целта е подобрение на опита ,средствата и знанието чрез намаляване на работния труд и автоматизация на производителността.Технологичната линия ,която се разглежда в изложението , е обект на патента за изобретението „Линия за формуване на парьозни  шоколадови изделия" , внедрена в „ШЗИ-София" ЕООД (бивш ШЗИ „Малчика „). Първоначално линията е продукт на гениална интуиция .Проектът не се изоставя , а се развива. Това е единственият български принос в технологията на световната шоколадова индустрия въобще.

Дипломна работа №0031 от 2004г.

Банките, предприемачите и кредитните милионери в България през периода 1989-2003 г.

Автор: Ерхан Рамаданов Ахмедов


Анотация

Настоящата дипломна работа има за цел да покаже, че социалистическата система е пълна с противоречия и е ефективна само в страни със слабо развита икономика. Втората основна теза е, че прекъсването на предприемаческите традиции е причина за неумението да се управляват българските предприятия след падането на социализма. Третата теза на дипломанта е, че кредитните милионери са създадени от елита на БКП и приватизацията представлява източване на предприятията чрез фирми.

Дипломна работа №0032 от 2004г.

Жената и частният живот при социализма

Автор: Наталия Христова


Анотация

Дипломната работа има за цел да опише жената по време на социализъм. Жената като труженичка, общественичка и майка е описана като символ на достиженията на новото общество. Разглежда се демографският зрив в обществото в началото на 80-те години. Също така се разглежда и проблемът за равенството между половете, създал еманципираната жена.

Дипломна работа №0033 от 2004г.

Как се променя социологическото понятие „индивид" след Геном-проекта

Автор: Юлияна Горанова


Анотация

Настоящата дипломна работа представя проблеми , свързани със съвременната ни епоха ,където сме изправени пред могъществото на непрекъснато развиващата се модернизация и влияние върху природните ресурси.Трудът се занимава по-конкретно с едно от последните , и сочено като изключително значимо за човешките постижения –човешкия геном или Геном-проекта.Интересно е проследяването на проблема в България ,където за разлика от по-развитите и по-оптимистично гледащи на клонирането държави, преобладава консервативният характер спрямо проблема.Като цяло , дипломната работа се опитва да докаже постиженията в областта на генетиката и „заплашването" от нейна страна ,което преобръща представите ни за основни ценности и гледната точка за здрав индивид.В заключение се акцентира върху общата картина на ставащото около нас.Представят се условията за толерантен светогледен плурализъм ,характерен за новия тип глобално общество.Нужна е добра информираност на хората , за да има някакъв контрол върху това , което се случва.

Дипломна работа №0034 от 2004г.

Томас Бекет: траектория и биографично illusio(перформативна логика в кралски двор)

Автор: Димитър Тодоров


Анотация

Настоящата дипломна работа представлява мисловен експеримент направен чрез интерпретацията на Жан Ануи спрямо траекторията на Томас Бекет, единствено и само в пиесата без оглед на историческата им съотнесеност.  Това е опит за разпластяване на пиесата и анализирането й през теорията за перформативите на Остин, критиката й от Пиер Бурдийо- неговото понятие за „хабитус". Също така ще послужат и разработките на Алфред  Шютц спрямо световете в който агентите участват, и не на последно място етнометодологията ще бъде използвана за разпластяването на специфичната позиция на чудост.

Дипломна работа №0035 от 2005г.

Брачната институция: Диагностика на съвременното състояние

Автор: Елица Стоилова


Анотация

Настоящата дипломна работа има за цел да анализира съвременното състояние на брачната институция и да обясни настъпващите изменения в нея и най-вече наличието на явлението безбрачно съжителство. От една страна анализът разглежда Семейния кодекс като юредически продукт, който систематизира и обединява законите от семейното право, като се спира на промените му през различните години.Семейния кодекс е разгледан като официален дискурс, който произвежда набор от експлицитни правила, конструиращи определено поведение и признаващ единствената форма на легитимност на семейството. От друга страна за целите на анализа са използвани форумите в интернет като места за свободна дискусия.

Дипломна работа №0036 от 2005г.

Оздравителното училище в ситуация на преход

Автор: Бистра Славова Деянова


Анотация

Настоящата дипломна работа разглежда проблемът за оздравителното училище в периода на криза. Основната теза е свързана с това, че властта не изчезва, както в обикновените училища, а става видима. В първата глава се разглежда училището като дисциплинарна институция. Във втората се проследява властта в конкретното училище преди и след кризата. В края на дипломната работа са приложени някои документи, свързани с разглежданите въпроси. Целта на изследването на дипломната работа е да се покаже, че оздравителното училище е различно учебно заведение, което има същите проблеми, свързани с прехода, като масовите училища, но има и свои специфични страни, особено по отношение на властта.

Дипломна работа №0037 от 2005г.

Позицията на учителя в условията на прехода след 1989г. в България

Автор: Валентина Хаджиева


Анотация

Настоящата дипломна работа представя ситуацията на преход след 1989г.в България и по-конкретно фигурата на учителя през периода на социализма и след 1989г. Темата е опит за анализ на дейността на учителя.Както е известно социалистическото общество на мрежите се трансформира в постсоциалистическо,а заедно с това мутират и мрежите. Очертава се двоен преход - промени в България и промени в света. От това следва и целта на този труд , а именно да представи необходимостта от промяна на педагогическата наука ,която промяна да съответства на световните тенденции. Търси се ролята на учителя в това непрекъснато променящо се общество. В заключителната част се стига до важни изводи за състоянието на учителите и на образованието в България изобщо. Докато социалистическата партия изисква от учителя да бъде послушен и изпълнителен , то  днешното общество изисква подвижност ,бързи реакции и промени от негова страна. Като резултат от всичко това ,учителската работа е твърде обезценена ,ниско престижна и дори кризисна. Потребностите на младото поколение изискват нов тип учител ,който да съответства на бързо променящата се среда на нашето съвремие. От друга страна-първата стъпка ,която страната ни трябва да предприеме, за да се присъедини към цивилизованите държави в света, е именно по-доброто образование. 

Дипломна работа №0038 от 2005г.

Позитивистака идея за исторята като наука

Автор: Анета Рашкова Донева


Анотация

Цел на труда е: първо, чрез анализ върху теоретико- методологическте принципи на позитивистката философия  на историята да се проследят съответните логически следствия в структурата и съдържанието на позитивистката методология на историческата наука. Второ, да се схванат и разкрият общите насоки, съществените характеристики , развитието на позитивистката(непозитивистката) идея за историята като наука.

Дипломна работа №0039 от 2005г.

Политиката в теориите на Улрих Бек и Антъни Гидънс

Автор: Людмила Карамитева


Анотация

Трябва ли да се търси нова истинска политика, трябва ли тя да се преоткрива наново? Напуснала ли е политиката политическата система? С използване на  сравнително- критичният метод настоящата работа се опитва да отговори на частица от тези въпроси, разглеждайки разликите между обществата на първата модерност на неполитическо общество, управлявано от държавните институции  и втората модерност на политическото, гражданското общество(субполитика по теориите на Улрих Бек). Също така се разглежда „третият път" предлагана от Бек, който е отвъд двуполюсната епоха или още транснационалната държава(по Антъни Гидънс) с нейният ограничен суверенитет и глобална политика.

Дипломна работа №0040 от 2005г.

Политически измерения на „световното рисково общество"

Автор: М. Стойкова


Анотация

Целта на настоящата работа е да направи критичен  анализ на теорията на Улрих Бек, чрез съпоставяне на други подобни теории за „световното общество". Разглеждат се идеята за „рисковото общество", „рефлексивната модерност" и „субполитиката".  Избраният подход на съпоставка и анализ на различни теории има за цел да разкрие връзката между начина по който се поставя един философски проблем и последиците за политическата теория.

Дипломна работа №0041 от 2005г.

Скритата учебана програма в учебниците по български език на осми клас

Автор: Ивайло Цветанов Христов


Анотация

Настоящата дипломна работа разглежда учебникът или по- конкретно, този по български език за осми клас, като средство за стандартизиране на подрастващите спрямо целите на държавният апарат(който след Освобождението се нуждае от общонароден език за създаване на национален инструментариум). Учебната програма „създаваща" достатъчно ефективни работници за индустрията, но и в същото време „скритата учебна програма" (по А. Тофлър)- изразяваща се в налагането на определени действия и стериотипи на мислене сред юношите. Средства за изграждане на идеологически апарат  и вменяване на светоглед, чрез текстовете заложени в плана както и нагласата към тях. Целта е да се покаже, как една реформаторска идея се изгражда като цяло идеологическо поле, в което се преоформят индивидуални хабитуси.

Дипломна работа №0042 от 2005г.

Социологически аспекти на употребата на интернет в туристическият маркетинг.

Автор: Владимир Червенков


Анотация

Настоящата работа е  опит за подчертаване на важността и сложността на настъпващите промени при изграждането и развитието на информационното общество, направен през 2005 година. Разглежда се туризмът, като приоритетен отрасъл – темпове и средствата му за развитие. Обръща се внимание на маркетинговата му страна свързана с телекомуникациите и главно на  интернет.

Дипломна работа №0043 от 2006г.

Политическа интеграция, политическа публичност и демокрация в Европейския Съюз

Автор: Милена Йовчева


Анотация

Дипломната работа е посветена на актуален проблем за обществения живот в Европа – връзката между европейската интеграция и политическата демокрация.Настоящата работа разглежда процесите на структурирането на обществените комуникационни връзки в Европа. Заедно с това се разглежда интеграцията на Европа – икономически и политически и процесите на институционализиране на един наднационален икономически и властови ред.

Дипломна работа №0044 от 2006г.

Постсоциалистическият капитализъм в България- един случай от трансформацията на циментовата промишленост

Автор: Пламен Димитров


Анотация

Тази дипломна работа разглежда  „политическото предприемачество" в рамките на социалистическата система, където печалбата е привилегия на номенклатурата . Трансформирането на политическата власт в икономическа такава, започнало още преди 1989г- легитимиране на един нов, със стари корени процес-постсоциалистическият капитализъм. Изследван  е случай на  „трето мрежови деятел "  успял да играе по ръба на правилата променяйки  ги.

Дипломна работа №0045 от 2007г.

Естетиката на Кант

Автор: Доротея Белчева


Анотация

Предмет на настоящата дипломна работа е естетиката във философската система на Имануил Кант. В работата се очертава проблемът за ситуирането на Кантовите идеи за естетическото, вкуса и способността за съждение в системата на критическия трансцендентализъм.В изследването се посочва разликата между смисъла, вложен в понятието естетика в „Критика на чистия разум" и смисъла, в който се говори за естетическото в „Критика за способността за съждение". Проследяват се и Кантовите анализи на съждението на вкуса за красивото и на съждението на вкуса за възвишеното, както и идеите на Кант за изкуството и гения.

Дипломна работа №0046 от 2007г.

Медийният образ на турската общност в Германия

Автор: Деница Жорова Лавчиева


Анотация

Във фокуса на настоящата дипломна работа е поставен начина, по който е представена турската общност в немските медии и се анализират социалните условия за конструиране на представите за турците в Германия. В работата се поставя въпроса за социалните фактори, които водят до установяване на значими етнически различия в границите на модерните национални държави. Основен изследователски проблем е как се конструира, променя, възпроизвежда и какви са особеностите на образа на турците в Германия като се предпоставя, че представата за тази етническа група е социално конструирана посредством определени дискурсивни практики – чрез официалния дискурс на страната и чрез неофициалните публични дискусии.

Дипломна работа №0047 от 2007г.

Неписаното учение на Платон

Автор: Вера Владимирова Веселинова


Анотация

Настоящата дипломна работа проследява еволюцията и многообразието от възгледи по отношение на идеята за неписаното учение на Платон. Задачата на изследването е да опише  културно-историческия контекс, в който напълно логично се вписва наличието на такова учение и теоретичния проблем за систематичния или принципно несистематичен характер на Платоновото учение. В работата се анализират изтъкнатите от самия Платон предимства на устното слово в „Седмо писмо" и „Федър" , като диалозите се разглеждат с оглед на премълчаното знание. Според автора на дипломната работа въпросът за неписаното учение на Платон е не просто периферен въпрос в платознанието и обект на спорове и интерпретации, ав дълбокия си смисъл е въпрос за Платоновото учение изобщо и богатсвото от идеи, съдържащи се в диалозите се осмисля пълноценно именно на фона на единството на „писано" и „неписано" слово.

Дипломна работа №0048 от 2008г.

Бързата литература.Социологически аспекти на книгата и четенето днес

Автор: Виолета Хрисафова


Анотация

Настоящата дипломна работа разглежда промените в литературата и четенето, настъпили в резултат на крайната рационализация, инвазията на масовата култура и т.нар. макдоналдизация. В нея се анализират новите читателски модели, промяната на традициите в литературата и в културата на четене изобщо, които са показателни за характеристиките на съвременното общество и за начина, по който съвременния човек живее и мисли. Обектът на изследване е както художествената, така и специализираната литература. В работата се акцентира и върху променящия се статут на книгата, обусловен от електронното удвояване на културата чрез масмедиите и интернет пространството, както и върху рационализирането на читателските навици и вкусове. От изследването става ясно, че съвременният читател, повлиян от повсеместната рационализация на живота, усвоява книгите по „бърз" начин, което води до промяна и в самата литература. Причините за налагането на този „бърз" модел както на четене така и на писане са нарастващата роля на медиите и интернет, прагматизацията на живота, детронирането на автора и поставянето на публиката на преден план и други.

Дипломна работа №0049 от 2008г.

Включено наблюдение на пазара на мобилни услуги 2007-2008 година

Автор: Тодор Григоров Колев


Анотация

Настоящата дипломна работа представя един социологически анализ на пазара на мобилни услуги 2007-2008 година, направен на базата на включено наблюдение. Предметът на това изследване е конкуренцията в този пазар, но разгледана не от икономическа преспектива, а като социални отношения между общности и индивиди. В това отношение работата е насочена към експлициране на начина, по който индивидите влизат в конкорентни отношения и на това как поведението им се променя в процеса на конкуренция. Използвайки за основа теорията на Пиер Бурдийо, анализатора разглежда пазара и фирмата като отделни социални пространства, изследва структурите им и позициите, които агентите заемат в тях. Също така се изследва това как агентите,  разполагайки с различни капитали,  преследват собствени цели, собственото си „illussio" и как самите капитали постоянно се конвертират между двете социални полета и се превръщат в залог и средство за постоянни борби и в двете пространства.

Дипломна работа №0050 от 2009г.

Случаят „Батак":Дискурсивно конструиране на публичното пространство на историята

Автор: Кристина Кирева


Анотация

Настоящата дипломна работа анализира как е конструирано Априлското въстание в публичното пространство на историята, като за целта  се фокусира върху дискурсивното изграждане на случаят  „Батак". От една страна работата проследява как това историческо събитие е представено в учебниците по история, издадени през различен период от време, в шест различни години и анализира приликите и разликите в съдържанието им. Освен това Априлското въстание и Баташкото клане са разгледани и от гледна точка на различните интерпретации, които се появяват в публичното пространство, по повод на започналия през 2007г. дебат относно проекта „Митът Батак", за да се откроят по този начин различните гледни точки на учасниците в него и да се направи социологическо реконструиране на едно на пръв поглед ясно и точно историческо събитие. Последната цел на дипломната работа е да се направи един граждански анализ, въз основа на две проведени интервюта с български граждани, който се стреми да покаже знанията, коментарите и анализите на отделни хора, както и мнението им относно проекта „Митът Батак".

Дипломна работа №0051 от 2009г.

„Изследователска и развойна дейност в парфюмерийната и козметичната индустрия в Пловдивски регион"

Автор: Деница Чалъкова


Анотация

В дипломната работа се проследява възникването и развитието на въпросната индустрия в България и Пловдивски регион, изясняват се същността и фукциите и. Коментират се приложно-пректическите аспекти и се стига до новите моменти в икономическата среда, в която работят фирмни в бранша, също така се разглеждат вътрешните и външните конкуренти и пазарите.  По-специален анализ има работата на една отделна фирма- „Роза Импекс"

Стига се до извода, че добрите традиции в България, в комбинация с натрупването на ноу- хау в областта, я поставят сред лидерите на световния пазар. 

Дипломна работа №0052 от 2009г.

Институционалното "у дома". Социологически поглед към едно различно детство

Автор: Атанаска Илиянова Маджарова


Анотация

В текста е поставен  проблема за деца отглеждани в ДДЛРГ, формирането им като личности, отношението към тези деца, средата и начина на организиране на ежедневието в институцията. Използвани са различни гледни точки: историческа, педагогическа, психологическа, социална и пр.

Основният въпрос, който поставя авторката е "Защо това, че живеят в институционализиран дом трябва да е причина да бъдат считани и мислени като по-различни?" Защо тези деца имат "друго" детство? За да отговори на тези въпроси авторката прави исторически преглед на изследванията на детето, на отношенията към него, както и на връзката дете-семейство.

Важно място в текста заема и проблема за "нормално" и "различно" детство , принадлежността като условие за възможност и особеностите при формиране на идентичност в "друга" реалност.

В последната част са разгледани особеностите на институцията, спецификите при отглеждане и възпитание на децата и ролята й в живота на детето.

Изследването дава отговор на въпросите какъв е и как функционира социалният ред в институцията и изследва социологически как този ред формира и придава идентичности и как задава биографични траектории.

Дипломна работа №0053 от 2009г.

Правото да отнемеш живот срещу правото на живот: проблемът за пренаталната диагностика

Автор: Милена Георгиева Иванова


Анотация

В настоящата дипломна работа се разглежда проблемът за пренаталната диагностика, правото за отнемане на живот и правото на живот. Чрез социологически методи са изследвани гледната точка на родителят прекратяващ един живот в мъки, при аборт на фетус с физически или психически увреждания от състрадание към него. Както и състраданието на родителят водещо до отказа от аборт, поради религиозни  убеждение или незнание за последиците. Анализира се общественото отхвърляне на анормалните, властта на нормата, непълноценността на тези членове на обществото, въпреки законовата им защита и пред предикатната невъзможност за тяхната равнопоставеност. Като не на последно място се засяга въпросът, кога фетусът придобива статус на личност. 

Дипломна работа №0054 от 2009г.

Ракът- социологически аспект

Автор: Ангел Димитров Божинов


Анотация

Настоящата дипломна работа вниква зад същността на заболяването рак, като разглежда протичането и лечението й. Очертава медицинска рамка за социологическият микроскоп, под който се изследват ‘рака ' и взаимовръзката му с града, света на болният и неговото осъзнаване за време. Анализира се болницата като институция- нейните участници (болният, лекарят, близките), ролевите връзки между тях (права и задължения) и отношението към болният.

Дипломна работа №0055 от 2010г.

Медицинската рецепта - на границата между необходимостта и лечението, медицинското и икономическото

Автор: Симона Сашова Карамитрова


Анотация

Целите на дипломната работа са да се хвърли светлина върху икономическия смисъл на медицинската рецепта и върху това как тя се превръща в „ двигател" на пазарната икономика в сектора фармация. Представят се болницата и аптеката като полета на властта като те се обособяват като особен вид  социални пространства, в които се виждат особенни властови отношения между агентите. Обръща се внимание на описанието на медицинската рецепта и нейните елементи. Тя се разглежда като артефакт. Описват се „мрежите от дейци" на фармакоикономичния пазар. Засяга се въпроса за печалбата като основна движеща сила по отношение производството на лекарства. Прави се описание  на факторите определящи производството и дистрибуцията на лекарства, а именно масовите болести. Медицинската рецепта в голяма степен въплъщава в себе си пазарната икономика. 

Дипломна работа №0056 от 2010г.

Практическа логика, тяло и танц

Автор: Радомира Митева


Анотация

В настоящата дипломна работа се разглежда танцът ( в частност –салсата) като телесна практика, както и неговото случване и функциониращото в практическо състояние мислене за него. Основният акцент на работата е анализ на практическото изпълнение на танца очертан през призмата на практическата логика, обослувена от праксeологическия обрат в логиката и теорията на П. Бурдийо за несъвпадение на теория и практика. Разглеждането на танца чрез тези теоретични предпоставки е пряко свързана и с логиката на перформативите и логическата форма на практиката, такава каквато тя се случва във всекидневето. Освен това се анализира проблематиката за тялото като носител на практически усет. Основният въпрос който работата се опитва да поясни е това какво фактически  съдържа в себе си социалната практика, като за целта се анализират наблюденията на клубове по танци, в които агентите усвояват имплицитните и експлицитни знания очертаващи „хабитуса на танциьора".

Дипломна работа №0057 от 2010г.

Социалните представи за клонирането и напреженията между тях в публичното пространство. Aргументи „За" и „Против".

Автор: Зарко Андреас Сарафян


Анотация

В дипломната работа е представено изследване върху  клонирането  и по-точно върху клонирането като технология, излязла от научните среди, станала обществно достояние и провокирала различни виждания и нагласи -  „за" и „против" сред публичното пространство. Поставя се въпроса за това дали клонирането е излязло достатъчно от научните среди, дали самите учени-генетици дават достатъчно информация на света. Разглежда се как една наука излиза от научните среди и бива пердставена на обществото. Анализират се плюсовете и минусите на клонирането и общественото мнение за него. Засегната е нуждата от поставяне на законови рамки върху научните изследвания в областта на клонирането, за да може този дял от науката да бъде „изведен" от лабораториите след което да бъде „поставен" в публичното пространсвто.
Разглежда се клонирането като актуален проблем, който се развива и се доближава до пряко проложение върху човека.

Дипломна работа №0058 от 2011г.

Археология на „разомагьосването" на артефактите от миналото

Автор: Яна Колева


Анотация

В настоящата дипломна работа се изследва ролята на историята и археологията –науките за миналото ,чрез които успяваме да си представим отминали епохи,древни народи и градове.Чрез тези науки миналото оживява ,циркулира и се съгражда наново.Археологията и историята са неразривно свързани една с друга.Благодарение на тях можем да се докоснем до дедите ни въпреки че всеки го прави индивидуално и субективно.Без наличие на технически средства обаче това не би било възможно.Техниката обуславя все повече области от човешкия живот.Чрез развитието й все повече се променя начинът , по който се изследва археологията.Това и представя този труд- измененията в характеристиките на намерените археологически ценности.Откриването им се явява разомагьосване на тайните на предназначението им в миналото.Всички археологически ценности имат едно име – културно-историческо наследство,което спомага за утвърждаването на историческата памет на народите.

Дипломна работа №0059 от 2011г.

„Дистинкцията в ромския етнос" (върху случая на една от ромските махали в Пазарджик)

Автор: Стефка Атанасова Попова


Анотация

Дипломната работа в началото представя ромите като неравнопоставени, дискриминирани и неравноценни, но целта е те да бъдат показани в светлина, в която отдавна не са показвани в публичното пространство.

Изледването се провежда на територията на Пазарджик и по-точно кв. „Изток". Там освен вече познатите ни бедни и необразовани роми се срещат и обърналите се към образование агенти, както и такива, които са вече образовани. Това се приема от останалата група като различие, като „българеене".  Част от тези роми започваат да се срещат на мества из града, където не са срещали преди. Това е в противорес с вече оформените стереотипи и предразсъдъци. Много важен извод е, че културният и образователният статус на агентите в ромстоко пространство водят до повишаване на икономическия такъв. Обект на интерес е и наличието на двойно дистинктивна идентичност- агенти, които биват именувани и като роми и като „българеещи роми". Наличието им показва, че не социалното пространство вклинява в себе си агентите, а агентите променят пространството.

Дипломна работа №0060 от 2011г.

Електрически автомобили в България- възможности и предизвикателства

Автор: Атанас Сталев


Анотация

Мобилността е от съществено значение за съвременния начин на живот и автомобилите са се превърнали в неделима част от него. В настоящата работа се разглежда един „нов" вид автомобили, които на този етап са слабо разпространени сред масовия транспорт, но може би ще се окажат бъдещето на автомобилната индустрия. Става въпрос за т.нар. електрически коли, които за разлика от конвенционалните автомобили, се задвижват от електродвигател.

Напоследък електроавтомобилите започват да придобиват все по-голяма популярност, заради критичното поскъпване на въглеродните горива и многобройните инициативи за опазване на околната среда.

Много държави насърчават своите жители да изберат именно такъв тип превозно средство. За целта те предлагат различни стимули за потребители им.

В България, основният мотив електическите автомобили за бъдат все още екзотика, е че те са повече от два пъти по-скъпи от обиновените автомобили. 

Дипломна работа №0061 от 2011г.

Интеграцията на ромите през XXI век" (по примера на кв. „Столипиново", гр. Пловдив)

Автор: Полина Стоянова Петкова


Анотация

В работата се разглежда именно проблема за социалното изключване на рамите и усилията, които се полагат за тяхното интегриране. Биват разглеждани въпросите: какво означава ромите да са социално изключени и какво се прави по отношение на тяхното интегриране? Изследването е проведено на територията на кв. Столипиново в гр. Пловдив, понеже той е най- големият ромски квартал на Балканския полуостров.

В заключение се казва, че ромите са социално изключени в повечето сфери на обществения живот. Ромската социална група се характеризира с ниска граматност и образованост и това ги постава на ниски позиции на пазара на труда. Липсата на финансови средства влошава начина им на живот и от там се увеличават  рисковете от болести и зарази.

Те биват определени от държавата за малчинство, което им предоставя редица привилегии. Българинът е определян като толерантен, но всичко изброено до тук го кара да дискриминира ромите.

Създадени са редица методи за интегриране на ромите, които в различните райони и за различните привителствени и неправителствени организации са различни. Изгледите за въпростана интеграция са добри, но работата по нея е все още в началото си.

Дипломна работа №0062 от 2011г.

Казусът „Пловдив срещу мобилните комуникации." Към социология на технологиите и социология на риска."

Автор: Марио Найденов


Анотация

Целта на дипломаната работа е да се опише възникнал спор между мобилните оператори и Община Пловдив, относно влиянието на базовите станции на мобилните комуникационни системи.

Изводът, до който се достига е, че в гр. Пловдив липсва ясно изразено гражданско общество, което да постави конфликта и да търси възможни решения. Жителите на града, които живеят в жилищни сгради, на чиито покриви са поставени въпросните станции не са достатъчно информирани за възникналия конфликт около станците. Гражданите, които се изказват по въпроса са водени повече от своите чувства и догатки, отколкоот от познания в областта.

Конфликтът тръгва от подадени граждански жалби, след което Общината решава да предпроеме конкретни действия. Ако не се е била намесила едва ли някой би обърнал нужното внимание на проблема.

Липсата на информация до някаква степен се дължи на това, че мобилните оператори не предоставят достатъчна информация, при поставянето на тези съоръжения.

Дипломна работа №0063 от 2011г.

Отмирането на традиционното общество в България и връзката му с религията

Автор: Антон Стефанов Антонов


Анотация

Дипломната работа се опитва да представи дали и как е възможно да се съхрани традицията в модерното и дали различията между определени групи и местности зависи от религията. Разгледани са село Житница и село Гошево, като потенциални места, където магията е жива. Чрез дълбочинни интервюта и включено наблюдение се обрисуват характерните черти на традиционни общества в модерността, както и какви са причините за масовото им отмиране.

Изведено е, че ускорената модернизация в социалистичека България, води да трансформацията на традиционното в модерно и в двете изследвани села, религията обаче се оказва мост между общностната памет и индивида и когато той губи връзката с тази памет, той губи връзката и с общността си и се озаква в ролята на „дърво без корен".

Дипломна работа №0064 от 2011г.

Привилегията да се лекуваш: затрудненият достъп до семейни лекари в малките населени места в област Пловдив

Автор: Георги Сталев


Анотация

Здравето е сред основните блага ,които дават смисъл на човешкия живот.То е и сред основните човешки права ,заложени в международното право.В този труд се изследват трудностите ,които изпитват хората при нужда от лекарска помощ.Тези хора са предимно жителите на малките населени места в България .Проследяват се също така и взаимоотношенията между институциите в здравеопазването и пациентите.Институцията семен лекар , е първият досег на пациентите със системата на здравеопазването в страната.Очакванията на българското общество след здравната реформа не се оправдават.Резултатите от приложените дълбочинни интервюта на дипломанта , потвърждават това , че проблемът със здравните грижи , които се полагат в малките населени места , е много сложен. Липсва обратна връзка в българското здравеопазване.

Дипломна работа №0065 от 2011г.

Социалистическото семейство: между свидетелската ретроспекцция и официалния комунистически дискурс

Автор: Росица Любенова


Анотация

Дипломаната работа се спира по-специално върху социалистическото семейство като специфичен продукт на социалистическия режим.

В различните етапи от изследването са представени образите, изградени от истории, свидетелския дискурс на хората, живели през социализма. Също така и официалния дискус, т.е. официалните документи на социалистическата власт.

Основната цел е да се уточнят спецификите на социалистическото семейство чрез микроанализ на различни по своята същност архивни материали. В противопоставянето им да се отличат основните характеристики на социалистическата дейтвителност.

В заключение се казва, че чрез форсиранта индустиализация, засилените миграциони процеси в началот на социалистическия период и прочие, се оформя „фигурата" на новото семейство. Но въпреки огромните усилия на социалистическата власт идеалът никога не бива постигнат.  

Дипломна работа №0066 от 2011г.

Съвременното разбиране за българското семейство- между патриархалност и модернизация

Автор: Анелия Георгиева


Анотация

Чрез сравнителен анализ на данни от НСИ на показателите: брачност, бракоразводност, раждаемост, извънбрачни деца и т.н., както и дълбичинни интервюта, дипломната работа има за цел  да рагледа бързо изменящият се образ на семейството, който е доста по-различен от този на патриархално- традиционното.

Промяната в обществото ни рефлектира по различен начин върху поколенията. Семейството вече е разултат от индивидуалния избор на човек, а неговата успешност се постига от усилията и на двамата партньори.

С подпис или без, българите отдават голямо значение на семейството си, въпреки трудностите и несигурността

Дипломна работа №0067 от 2011г.

Траектории на предприемачеството

Автор: Зорница Чакмакова


Анотация

Дипломната работа има за цел да очертае границите на предприемачеството в България и да се опита да реконструира предмета на анализ, както и да изведе идеално типичната работна дефиниция. Дипломантът се интересува как би изглеждал един съпоставителен анлиз между българските и западните предприемачи.

Не е съвсем възможно да се установи дали „номенклатурният" предприемач все още съществува, но бива открит аналог на това, което Чалъков нарича „ранен автентичен предприемач" и „нов автентичен предприемач".

Може да се твърди, че нашето предприемаческо общество е смесица между традиционните общества- на привилегиите и на медерните- на възможностите.

Дипломна работа №0068 от 2011г.

Фотоволтаичните електроцентрали в България- Социотехнически и техно-икономически анализ

Автор: Евгени Гатев


Анотация

За фотоволтаизма се смята, че е един от прагнамичните начини за происвеждане на възобновявана енергия, също така и бъдещето на световната енергетика ще бъде свързано с него и останалите възобновяеми енергийни източници. При него почти няма отделяне на остатъни вещества и няма замърсяване на околкта среда. Позитивния ефект изглежда безспорен, но съществуват и опасения относно техния цялостен ефект бърху икономическото състояние на обикновения гражданин.

Най-общата цел на изследването е да проследи и опише развитието на фотоволтаизма в България. Това означава да бъдат описани всички елементи и дейци, свързани с този сектор- обществените, икономическите, политическите и техническите страни и роли.

Заключението, до което се достига е, че фотоволтаичните електроцентрали не са най- добрият начин за използване на слънчеват енергия, но те биха могли да изграят допълваща роля в енергетиката. Мястото им е на покривни конструкции, където енергията, произведена от нея, ще може да бъде използвана веднага, което ще избегне загубите. Държавните институции трябва да създадат още по-силни механизми за поощряване и стимулиране на използването на технологията по този начин. 

Дипломна работа №0069 от 2011г.

Християнската личност и общество: разсъждения върху една друга концепция

Автор: Димитър Димитров


Анотация

Начинът, по който е констуиран настоящият труд има за цел да представи какво място заема религията в нашето съвремие. Как хората мислят Църквата и каква е обществената нагласа към нея. Също тка раглежда и какво предтавлява и как се оформя човешката личност. Проследява процеса на формиране на обществото от личности. Поставен е и въпросът: възможен ли е проектът „Християнска държава"? всичко това във връзка на отношения между личността и обществото.

Ходът на мислите е изложен във възходяща посока- от личността към обществото до държавата, където обществата живеят- но това е едно изкуствено възхождане. Това по-скоро е разчленяване „по примисъл" на мислите, от вече построени концепции.

В заключение: Личността е един малък полу-абсолют, тя винаги се среми към Абсолюта и само в него о чрез него би могла да осъществи истинско пълноценно общение с останалите личности.

Дипломна работа №0070 от 2012г.

Влияние на информацията за адитиви в храните върху избора на потребителите

Автор: Цветомира Арапова


Анотация

В настощата дипломна работа са разгледани проблеми свързани с храненето отнасящите се до: вредният ефект от начина на производство, водещ до тотални проблеми в екосистемата, нездравословното хранене, сложният баланс между изобилието и глада, и последвалата социална стратификация на обществото, проблемът за не/информираността на потребителя относно адитивите в храните, провежданите политики на хранене и контролът им, проблемът за „рисковете" и възможността за преодоляването им.

Дипломна работа №0071 от 2012г.

Да живееш дигиталния живот. Поколението Y и младежкото интернет предприемачество

Автор: Петко Делчев


Анотация

В настоящата дипломна работа има за цел да опише социалната група на младите предприемачи, принадлежащи към поколението Y. Основните изследователски проблеми, които работата поставя са: как и по какъв начин индивидите от поколението Y влияят върху интернет пространството и с какво те са по-различни от останалите поколения, че успяват да окупират дигиталното пространство, и да го оформят според техните желания и виждания за всекидневния живот. Работата се опитва да отговори и на въпроса – Има ли Интернет предприемаческа субкултура в България? Основната хипотеза на изследването е че поколението Y „завладява" дигиталното пространство благодарение на своята нова поколенческа култура и налага изцяло нови модели в трудовите взимоотношения, и предприемаческите процеси.

Дипломна работа №0072 от 2012г.

Етномодел на град Пазаржик

Автор: Димитър Димитров


Анотация

В настоящата дипломна работа се анализира картината на етническият модел на град Пазарджик като вниманието изцяло се фокусира върху етносите, тяхното културно и социално развитие, мястото им в градското пространство, взаимовръзките, които те изграждат и тяхната мобилност. Целта на анализа е да се представи етническият модел в град Пазаржик и да се покаже до каква степен е възможно да се състави единно гражданско общество (в неговото локално измерение) от различни етнически групи, които същевременно запазват етнокултурната си специфика. Акцентът на анализа е поставен върху отношението на етно групите една към друга, взаимното опознаване, контактите по между им, диалогът между етносите и тяхната мобилност.

Дипломна работа №0073 от 2012г.

Космическата програма „Аполо" в периода 1961-1972г.

Автор: Станислава Николова Златарева-Квестаж


Анотация

Американската цивилна космическа програма внушава на обществото убеденост в научно – техническите простижения. Администраторът на Националната въздухоплавателна и космическа администрация (НАСА) през 1960г. Джеймс Е.Уеб твърди, че в „Космическата ера" науката и технолофиите се усвояват за мирни цели и за решаване на социалните екологични проблеми. Космосът насърчава образованието в почните науки и инженерството.
Ползите от космически програми и проекти обхващат и специфичните за технологичното развитие иновации и напредък в научното познание. Важността на Аполо в изследванията е огромна.
Но от по – широка гисторическа гледна точка, никой не може да предскаже какво ще донесе изследването на космоса. Несъмнено то ще послече след себе си промени в начина, по който човечеството гледа на планетата Земя и в това как взаимодействат иституциите с обществото. Изледването на космоса въздейства на нашето бъдеще, нашата съдбва 

Дипломна работа №0074 от 2012г.

Мястото на „Образцовия дом" в структурите на социализма.

Автор: Антоанета Ставрева


Анотация

В настоящата дипломна работа се проследяват модернизационните промени, които търпи българското село през епохата на Възраждането, Освобождението и двете световни войни до появата на „образцовостта" като необходимост и институция. Разглеждат се селото и проблемите, с който се сблъскват жителите му при установяване на съветският модел на управление. Очертават се характеристиките на социалистическият  начин на живот в селата като се прави сравнение с града. В изследването се определят средствата за „въплащаване" на социалистическата култура в селските жители и начинът, по който тя придобива материално измерение. Дипломната работа засяга проблеми за публичното и частното пространство, биополитиката и дисциплинараните механизми.

Дипломна работа №0075 от 2012г.

„Оптикоелектрон" – четиридесет годишната история на една хетерогенна общност

Автор: Мирослава Дерменджиева


Анотация

Отправната гледна точка, от която тръгва изследването е началото на военната промишленост в България, както и политико-икономическите фактори на национално и наднационално ниво, оказващи влиание върху нея. След хронолофично проследяване на развитието на този сектор идва ред на поставяне на изследвания „Завод за Оптика" и неговата история, във формирания вече пейзаж. Хронологичното проследяване, започва от социалистическият период на оптичното прозиводство, преминава през Прехода на България към пазарна икономика и финишира в настоящето.
В началото изследването се фокусира върху историческото проследяване на съществуването на „ Завод за Оптика". То доведе до определяне на два периода, обвързани с политическото управление и мрежите от актьори, които са образувани в тях. Това разпадане на едни социотехнически мрежи и изграждането на нови такива води след себе си множество промени в изследваната хетерогенна общност. Изследването се задълбочава в разглеждане на оптичното производство, което е предмет на дейност на това предприятие, като се достига до технолофиите на производство, видяни през призмата на фолософия на технологиите и по – конкретно, Хайдегер и Ванделфелс. Преминавайки през въпроса за същността и обсегът на техниката в оптичното производство

Дипломна работа №0076 от 2012г.

Свобода /Утвърждаването на операционната система Android на пазара/

Автор: Мария Денева


Анотация

Предвид това, че се говори за операционна система на мобилни устройства, от които най – вече мобилни телефони, хронологично се проследява развитието на телефонната индустрия в първа глава и развитието на компютърните технологии във втора глава, понеже обектът на  изледването е резултат от „сливането" на тези два типа технологии.  Темата се разглежда исторически, за да се откроят точките на пресичане и подбудите  между тези технологии. Компютърната тегнология задава ракурс на развитие на обществото в насока масова обработка на големи потоци от информация с основна цел просперитет на обществото, посредством по – голям капацитет на същото това действие. Компютърните технологии стават основен приоритет за развитие в целия свят.
Двете технологии – телефонната и компютърната се сливат в едно, понеже очертават един и същ стремеж – свобода от ограничения, което в днешно време цимволизира алкото зелено човече от екрана на почти всеки телефон. 

Дипломна работа №0077 от 2012г.

Социалистическата мода: идеологически конструкт и всекидневни практики

Автор: Мария Михайлова


Анотация

В настоящата дипломна работа се анализира модата в значението и на социален феномен и с оглед на въздействието и върху живота на хората. Изследователският интерес тук е насочен преди всичко към социалистическият период. Опитва се да изследва социалистическата мода и да я характеризира като изследва генезиса на феномена. Изследват се различните функции на модата - модата като класов феномен, „дисциплиниращата сила на модата", модата като инструмент за влияние върху поведението на индивидите, и като механизъм в процеса на формирането на социалистическата маса.  

Дипломна работа №0078 от 2012г.

Феноменът „асистирано предприемачесвто" (Локални ресурси и корпоративно „ноу-хау" в консултантския бизнес на фирма „Орифлейм" )

Автор: Рая Стоянова Йорданова


Анотация

Характерно за българския предприемач е, че работи в условията на недобре развита инфраструктура, в отсъствието на иституционалната подкрепа, с труден „път" на субсидиране, а понякога и липса на такова. В резултат това, голяма част от предпримачите в България не могат да формират рационално бизнес поведение и егективно да се справят с конкретни проблемни ситуации. Изследването има за основен обект компания „Орифлейм", и нейните консултанти по козметика. Анализира се не просто една компания за директни продажби, а един сложно работещ механизъм, който изисква инвестиция в човешки потенциал и систематично надграждане на нови кометенции и умения.
Предвид сложността и спецификата на тази проблематика, със сигурност може да се заяви, че темата не може да бъде изчерпана. Но основното, което се стреми да се покаже е, че с помощта на „Орифлейм" хората имат възможността да се „самотрудоустроят". Да изполват „мрежата си от контакти", като най – евтин и наличен ресурс, създавайки бизнес структура, на която могат да бъдат лидери. 

Дипломна работа №0079 от 2012г.

Човешкото тяло - плът и технологии

Автор: Красимир Попиванов


Анотация

В настоящата дипломна работа е разгледано човешкото тяло като обект на медицината, биоинжинерството и технологиите. Работата разглежда проблема за човешкото тяло в контекста на биотехнологиите, фокусирайки се въху три изходни пункта. От една страна тя показва как биотехнологията приложена в медицината се превръща в бизнес и как това се отразява на човека. От друга страна дипломната работа разглежда този проблем от етична гледна точка, като експлицира моралните пречки пред тези технологии. Основната хипотеза на работата е че биотехнологията създава нови отношения, не само между хората, но и в икономиката, и че това може да доведе до един вид промяна в морала и етиката на социума.

Дипломна работа №0080 от 2012г.

Българското образование в 21 век (по примера на град Плевен)

Автор: Огнян Серезлиев


Анотация

Дипломната работа има за цел разглеждане на трудностите, с които се сблъсква образователната система на България във време, в което работният пазар изисква високо квалифицирани кадри. Основната теза е, че българското училище, бидейки ‘'средоточие на нормализационни ефекти'', не осъществява своята функция пълноценно поради наличието на криза в неговата ‘'скрита учебна програма''. В този смисъл дипломантът разглежда образователната система като институция, която е в застой, поради непроменената ‘'скрита учебна програма'' и липсата на връзка между ‘'скритата учебна програма'' и социалната среда.

Дипломна работа №0081 от 2012г.

Трансферът на технологии между наука и бизнес в българските висши училища: По примера на Пловдивски университет

Автор: Юлия Ружина


Анотация

Целта на дипломната работа е да се опише технологичната и икономическа значимост на иновациите, представляващи единство между научни изследвания и внедряване както и технологичния трансфер между наука и бизнес. В първа глава се описва дефиницията за понятието технологичен трансфер. Във втора глава се разглеждат бариерите пред академичното предприемачество, дължащи се предимно на икономически, политически и социално. В трета глава се разглежда опита на Пловдивския университет в академичното предприемачество от годините на Социализма до днес.