« Retour

27.10.17

На 27.10.2017 г. в Дома на Европа („Г.С.Раковски“ №124) ще се проведе годишната научна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания на тема „ЕС СЛЕД 2020 Г. - В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ И РАСТЕЖ“.

Профил на конференцията: Какъв ще бъде Европейският съюз през новото десетилетие, как той ще успее да постигне висок, но при това устойчив икономически растеж, без да предизвиква нежелани вътрешни и външни дисбаланси? Това е въпросът, който ще е в центъра на вниманието в рамките на първия панел. Ще се дискутират бъдещето на единната валута социалната цена на политиката на икономии и бюджетни ограничения, постиженията в опазването на околната среда и новите предизвикателства в тази сфера. Не може да се подмине и едно друго предизвикателство - постигането на съгласие по следващата многогодишна финансова рамка, определянето на нейните приоритети и на финансовите инструменти за тяхното постигане.
Вторият панел ще анализира утвърждаването на европейската идентичност и европейското гражданство – пътищата и средствата за противодействие на усилващия се популизъм и национализъм. Ще се търсят възможностите за усъвършенстване на институционалната
система на Съюза, за постигането на по-голяма демократичност и прозрачност в процеса на взимане на решения.
Новото десетилетие се очертава да започне в условията на международна нестабилност и увеличаващи се рискове от тероризъм и конфликти. Каква трябва да бъде ролята на Европейския съюз в тази нова международна обстановка, може ли той да стане фактор на
стабилност, за да се превърне светът в едно по-уютно място за живеене? Какви са перспективите пред единната политика за отбрана и сигурност, докъде може да стигне тя? Това  ще са част от въпросите, дискутирани в рамките на третия панел.
Условия за участие с доклад
1. Кандидатите трябва до 10.07.2017 г. да изпратят на е-mail: d.hadjinikolov@unwe.bg резюме (abstract) на доклада си (paper) в обем 300 – 350 думи. Резюмето може да е на български или на английски език. То може да представя индивидуална или колективна разработка. Трябва да включва: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), ключови думи (key words), да посочва евентуалните оригинални научни резултати.
2. Резюмето се разглежда от Организационния комитет и кандидатът се уведомява дали неговият доклад е допуснат до участие в конференцията в срок до 1.08.2017 г.
3. Допуснатите до участие кандидати попълват и изпращат на посочения по-горе e-mail адрес регистрационна карта и заплащат такса за участие: за членовете на БАЕИ участието е без такса, за останалите участници таксата е 30 лв. (15 евро). Гостите на конференцията присъстват без да заплащат такса.
4. Регистрираните участници в конференцията предават докладите си на Организационния комитет (на български или на английски език) до 10.09.2017 г. Организационният комитет разглежда докладите и дава допълнителни указания на авторите, ако това е необходимо, за да бъдат те напълно готови за публикуване.
5. До 5.10.2017 г. участниците в конференцията изпращат на посочения по-горе e-mail адрес презентациите си (в PowerPoint формат) за да бъдат включени в окончателната програма на конференцията, която им се предоставя до 20.10.2017 г.
6. Всеки участник получава CD с докладите от конференцията (Proceedings). Изданието ще притежава ISBN. То ще се публикува и на сайта на БАЕИ.

Покана