« Retour

22.03.2019

Втора национална докторантска конференция по социология

22 март 2019 г.,Софийски университет „Св. Климент Охридски” (СУ), Театър „Алма Алтер“

Организатори: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (домакин), Институт за изследване на обществата и знанието, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит Рилски“

Цели на конференцията:

Основните цели на конференцията, която за първи път бе проведена през 2017 г. и ще се провежда в бъдеще веднъж на всеки две години, са:

  • да  поддържа и развива национален форум за представяне на авторски научни изследвания на докторанти, включващи в себе си провеждането на емпирично социологическо изследване;
  • да съдейства за създаване на изследователска общност, обединяваща представители на различни поколения изследователи;
  • да запълни липсващ към момента между-институционален форум за дискусии върху докторантската степен и провеждането на докторантски изследвания.

Формат на конференцията: Конференцията се провежда под формата на тематични научни сесии, които се определят след получаване на заявки за участие (разширени анотации). До участие се допускат докторанти, предали пълен текст на докладите си. Докладът представлява социологически анализ, който представя резултати от емпирично изследване. Всеки представящ има предварително определен дискутант – утвърден учен в областта на конкретното докторантско изследване. Ролята на дискутантите е да направят критичен прочит на предварително представения писмен анализ и на дискусията по него като формулират конкретни препоръки за по-нататъшната работа на докторанта по изследването.

 

Критерии за участие: До участие с доклади в конференцията се допускат настоящи докторанти (втора и трета година на обучение към момента на подаване на анотация за участие) и доктори по социология, защитили през последните две години (2017-2018), чиито докторски проекти и дисертации включват провеждането на емпирично изследване с качествени и/ или количествени методи. Допуска се и участието на докторанти от сродни социални науки (политически науки, социална антропология, етнология), при спазване на условието за представяне на проведено емпирично изследване.

Допускане до участие: До участие се допускат докторанти, преминали успешно през два етапа на подбор – предварителен и окончателен. Предварителният подбор се извърши въз основа на изпратена в срок разширена анотацияна доклад (от 800 до 1000 думи). Окончателният подбор се извършва въз основа на изпратени пълни текстове на доклади (от 8000 до 10000 думи). Целта на предварителния подбор е да: 1) открои социологически аргументирани оригинални емпирични изследвания; 2) да определи тематичните сесии; 3) да насочи към избор на дискутанти и модератори. Целта на окончателната селекция е да покани за участие докторантите, които са подготвили пълни текстове на доклади. Докторантите, подали само разширени анотации за участие губят възможност за представяне на анализите си по време на конференцията.

Важни срокове:

  • 15 ноември  2018 г. - изпращане на разширени анотации
  • 30 ноември 2018 – публикуване на предварителна програма с одобрените за участие анотации на докторанти
  • 15 февруари 2019 г.– изпращане на пълните текстове на докладите
  • 25 февруари 2019 г. - публикуване на окончателната програма на конференцията

Награди: Една първа награда от 300 лв. и една втора награда от 200 лв. Средствата за наградите са осигурени от Софийски университет. Наградените получават и сертификат/ диплом, удостоверяващ получаването на наградата.

За повече информация

Плакат