« Retour

03.12.2018

На 11  май 2016 г. Европейският парламент и Съвет на ЕС приеха Директива (ЕС) 2016/801 относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми "au pair".

Директивата отменя директива 2005/71/ЕО, на което основание е издадена от министъра на образованието и науката Наредба №1 за условията и реда за включване на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за научна работа.

Писмо на МОН