Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции
Анотация


Магистърската програма е предназначена за завършилите бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитаристиката, информатиката, компютърните технологии и други специалности.

Обучението се извършва в три модула като модул „История и етнокултурни процеси" има за цел да формира знания за корените на съвременната социалнополитическа и етнорелигиозна ситуация в България и на Балканите; модул „Право и институции" представя различните аспекти на правната материя и държавните структури, свързани с нейното прилагане;  модул „Общество и политика" разглежда различните механизми на влияние върху обществените процеси и преодоляване на проблемните ситуации.

Учебните дисциплини включват 16 задължителни курсове и 8 избираеми, оттрите модула, като са разпределени в четири семестъра.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, в която да се покажат уменията, свързани преди всичко с новите потребности на гражданското общество в България и интегрирането ни в евроатлантическите структури

Магистърската програма „Институции и държавни традиции" е акредитирана от НАОА с Протокол № 8 от 17.04.2013 (П-753/31.05.2013) като интердисциплинарна. Целта е в нея да се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна на­соченост в направления „История и археология", „Социология, антропология и науки за културата" и „Политически науки"Реализация


Завършилите могат:

  • да се реализират като висококвалифицирани специалисти за историческите аспекти на проблемите на обществения ред и сигурност;
  • да се реализират като специалисти в системата на държавните, общинските и неправителствените организации;
  • да работят в общински звена и структури в областта на образованието, културата, хуманитарните дейности;
  • да се реализират успешно като специалисти в различни други национални и регионални научни и културни институции;
  • да се реализират като експерти по проблемите на културно-историческото наследство, неговото съхраняване и опазване.Кандидатстване


Бакалавърска  или магистърска степен в областта на хуманитаристиката информатиката, компютърните технологии и други сродни специалности.