Анотация

Магистърската програма ‘Философия и литература' е разработена за студенти, завършили бакалавърски програми, които искат да се подготвят за професии в сферата на филологическото, философското и гражданското образование, за работа в медиите, неправителствените организации, издателствата и др.

Целта на обучението в магистърската програма е да задълбочи и профилира подготовката на завършилите ОКС бакалавър по филология, философия и други специалности от региона на науките за културата.

Обучението има комплексен и интердисциплинарен характер, като познанията върху образците на съвремената литература, философия и културология са фундамент за изграждане на синоптична карта за динамиките и тенденциите в света на съвременната хуманитаристика.

Учебният план е в два семестъра. Съобразен е с националните стандарти и предлага задълбочени профилиращи и специализиращи знания в областта на философията, науките за културата и литературата.

Акцентира се върху съвременни аналитични и херменевтични подходи за работа с хуманитарни текстове.

Програмата е разделена на две направления. Основните тематични области в първото направление (задължителни дисциплини) предполагат придобиване на познания в областта на съвремените философия, културология и литература.

Обучението във второто направление (избираеми дисциплини) допринася за: разширяване и задълбочаване на познанията в специфични области на хуманитаристиката; развиване на аналитични умения; надграждане на работния понятиен апарат и критически инструментариум.

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Валентин Аспарухов, административен секретар – Кремена Цанкова, инспектор учебен отдел Нели Чиликова.

За контакти: тел. 032/261 358, 433; email: v_asparuhov@abv.bg,  krem_che@abv.bg, chilikova@uni-plovdiv.bg