Тюторство

"Тюторска система" или още наставничество е сред приоритетите в развитието на качественото образование във ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски".

Тютор на академична група е преподавател-наставник, подобно на класния ръководител в средното образование, като тежестта и функциите на академичния наставник (тютора) са насочени към създаване на ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Ролята му е да поддържа постоянна връзка с тях, като им дава индивидуални консултации, съвети и помощ в хода на усвояването на учебния материал.