Общо събрание

Общото събрание на ФИФ за 2019 година се състои от 72-ма членове от академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал и на студентите. 

Основни функции на Общото събрание са:

  • избира с тайно гласуване хабилитирано лице за декан на факултета;
  • определя числения състав на факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;