Катедра "История и археология"

 

email na Katedrata - history_archaeology@uni-plovdiv.bg

 

Началото на историческото образование и наука в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" са поставени през 1993 г. с откриването на специалността „Български език и история" и със създаването на Катедра „История" през 1995 г.

 

За да обезпечи качественото обучение и развитието на научния потенциал в направление „История и археология" през 2008 г. се формират две нови катедри – „Обща история и археология" (с ръководител доц. д-р Иван Джамбов) и „История на България" (с ръководител доц. д-р Веселина Петрова-Чомпалова).

 

От май месец 2012 година катедри "Обща история и археология" и "История на България" се обединяват в катедра "История и археология", чийто академичен състав е от 18 щатни преподаватели, 11 от които хабилитирани. Ръководител на катедрата е доц. д-р Иван Джамбов.

 

От 2016 г. катедрата се състои от 16 щатни преподаватели, от които 12 хабилитирани и 4 доктори. За ръководител на катедрата е избран доц. д-р Георги Митрев