Институт за критически социални изследвания

 

към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

и Фондация "Критика и хуманизъм 2008"

 

Ул. "Костаки Пеев" 21, Пловдив 4000

Телефон: (032) 261 433, (032) 261 396

e-mail: iksi_kx@yahoo.com

 

Институтът за критически социални изследвания е основан през 1991 г., а от 2000 г. е съвместно звено на ПУ „Паисий Хилендарски" и Фондация „Критика и хуманизъм". Негови постоянни членове са 19 изследователи от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Софийския университет "Св. Климент Охридски", Новия български университет, Института за философски изследвания и Института по социология към БАН, както и трима специализанти. Приоритетите в политиката на Института са: преодоляване на каноничните граници между социални и хуманитарни науки, баланс между фундаментална теория и емпирично изследване, единство на изследователски, образователни и издателски програми, обвързване на академизма с гражданско участие в критическата публичност. От създаването си Институтът за критически социални изследвания е осъществил над 50 изследователски, издателски и образователни проекта и е организирал над 30 конференции. За своите постижения ИКСИ бе номиниран за наградата "Хана Арент" през 1998 г.

 

 

Ръководни органи

 

Научен съвет. Председател: проф. Кольо Коев

Дирекционен съвет. Директор: гл.ас. Дарин Тенев. Заместник-директор: гл.ас. Стойка Пенкова. Научен секретар: ас. Момчил Христов.

Международен борд на директорите. Съпредседатели: проф. Растко Мочник (Любляна), гл.ас. Деян Деянов (Пловдив). Членове: проф. Франц Шултайс (Санкт Гален), проф. Йоханес Вайс (Касел), проф. Лоик Вакан (Париж; Бъркли), проф. Кольо Коев (Пловдив; София), доц. Лиляна Деянова (София), доц. Светлана Събева (Пловдив), гл.ас. Тодор Петков (Пловдив).

 

 

Структура и приоритетни изследователски направления

 

Институтът има три теоретически сектора: "Историческа социология", "Критическа теория" и "Философска логика". Емпиричните изследвания на ИКСИ се провеждат чрез неговата Лаборатория по практическа логика и етнометодология.

Институтът разполага с библиотечен фонд по историческа социология, критическа теория и философска логика, с видеоархив от седмични кинопрегледи от периода на социализма и други визуални данни, както и с архив от дневници от периода на социализма.

От 1999 г. приоритетните изследователски програми на ИКСИ са "Историческа социология на социализма" и "Практическа логика и комуникативна рационалност". В процес на подготовка е списание „Хетеродоксия", орган на Института.

Образователните програми на Института се осъществяват чрез катедрите „Философия" и „Критическа и приложна социология" на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет, с които ИКСИ е обвързан чрез дългогодишно изследователско сътрудничество.

 

По-важни програми и проекти 

От създаването си през 1991 г. Институтът за критически социални изследвания е осъществил над 50 изследователски, образователни и издателски проекта. Тук са представени само проектите в рамките на приоритетните програми на ИКСИ.

 

1. Историческа социология на социализма

 

Етнометодология на политическото погребение. 1992, изследователски проект.

 

Пренаписванията на новата българска история в гимназиалните учебници. 1992-1995, изследователски и издателски проект.

 

"Другият" в гимназиалните учебници по нова българска история. 1995-1996, изследователски проект.

 

Националната идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси. 1995-1996, изследователски и издателски проект.

 

Социални мрежи и структурна трансформация на капиталите след 10 ноември 1989 г. 1996-1999, изследователски проект.

 

Образът на Другия в учебниците по история на балканските страни. 1997, изследователски и издателски проект.

 

Създаване на визуален архив от седмични кинопрегледи. 1998-1999, изследователски и граждански проект.

 

Седмичните кинопрегледи: към историческата социология на социализма. 1999-2004, изследователски проект.

 

Въвеждане на магистърска програма "Историческа социология на социализма" в Пловдивски университет: основни курсове. 2002-2003, образователен проект.

 

История и историческа социология на социализма: история на настоящето. Съвместно с Факултета за социални науки на Люблянския университет иTranseuropeennes, Париж. 2002-2003, образователен проект.

 

Историческа социология на социализма. В: Социологически проблеми, бр.1/2. 2003, издателски проект.

 

Обществото на мрежите (социализмът като проблем пред историческата социология). 2003-2005, изследователски проект.

 

От мрежи към мрежи. Българското общество в "края на прехода". 2004-2008, изследователски проект.

 

Теорията на практическата логика като органон на историческата социология на социализмите и преходите. Съвместно с катедра „Социология на културата" на Философския факултет на Люблянския университет. От 2008, текущ изследователски проект.

 

Противоречията на наследството (стратегии за виртуален музей на социализма.) От 2010, текущ изследователски проект.

 

2. Практическа логика и комуникативна рационалност

 

Трансцендентална логика и херменевтика. 1996-1999, изследователски проект.

 

Практическата логика – между теоретичните методи и лабораторния експеримент. 1998-1999, изследователски проект.

 

Практическа логика – курс и антология за Лятната школа за млади научни работници на тема "Комуникативни стратегии на културата", Новосибирск. 1998-2002, образователен и издателски проект.

 

Практическа логика. Бр. 7 на Критика и хуманизъм. 2001, издателски проект.

Въвеждане на курс "Практическа логика и комуникативна рационалност" за докторанти в Пловдивския и Люблянския университети. 2002-2003, образователен и издателски проект.

 

Въвеждане на курс "Тяло, име и практическа логика" за докторанти в Пловдивски и Люблянски университети. 2004-2005, образователен и издателски проект.

 

Теорията на практическата логика като органон на историческата социология на социализмите и преходите. Съвместно с катедра „Социология на културата" на Философския факултет на Люблянския университет. От 2008, текущ изследователски проект.

 

Практическа логика и етнометодология. В процес на подготовка, изследователски и образователен проект.

 

Практическа логика и психиатрия. Съвместно с Център по философия и психично здраве към Пловдивски университет. В процес на подготовка, изследователски и образователен проект.

 

По всички по-важни проекти и програми на Института са проведени национални и международни конференции съвместно с партньори като Софийския университет, Люблянския университет, Френски институт (София), Transeuropeennes (Париж), Института по философия към Виенския университет, Института за български изследвания (Виена), Института за социални ценности и структури „Иван Хаджийски" и др.

 

 

Основни публикации

 

1992. Докладът на Броуди. Публично пространство и обществено мнение.

 

1993. "Европа, разумът". Бр. 4 на сп. "Критика и хуманизъм".

 

1995. Пренаписванията на новата българска история в гимназиалните учебници.

 

1997a. "Имало ли е фашизъм в България?" Бр. 1/2 на "Архив: бюлетин за гражданско образование по история".

 

1997b. "Държавността". Бр. 3/4 на "Архив: бюлетин за гражданско образование по история".

 

1998. "Европа сред несъизмеримости". Бр. 5 на сп. "Критика и хуманизъм".

 

1999. "Класическа и некласическа рационалност". Бр. 6 на сп. "Критика и хуманизъм".

 

2000. "Практически логики". Бр. 7 на сп. "Критика и хуманизъм".

 

2002. Кръгла маса "Границите на логическото". В сп. "Социологически проблеми, 1/2.

 

2003. "Историческа социология на социализма". Бр. 1/2 на сп. "Социологически проблеми".

 

2005a. "Седмичните кинопрегледи: към историческата социология на социализма". Бр. 1/2 на сп. "Социологически проблеми".

 

2005b. „Рефлексивност, критика и просвещение на Просвещението." В бр. 3/4 на сп. "Социологически проблеми".

 

2005c. Practical logic and Communicative Rationality (антология на английски език).

 

2008a. „Хайдегер и Бурдийо: критика на теоретическия разум и преобразуване на социологическото поле." Бр. 1/2 на сп. "Социологически проблеми".

 

2008b. Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г.? (Монография). София: Изток-Запад.

 

2010. „Критическата теория след ‘краткия ХХ век': Източна Европа." В кн. 34, бр. 4/2010на сп. "Критика и хуманизъм".