Докторски програми

 

 

Заповед Р33-1776 от 05.06.2020 английски език

Програма за провеждане на изпит по английски език за кандидат-докторанти

Програма за провеждане на изпит по английски език за докторанти

Заповед Р33-2033 от 19.06.2020 руски език

Програма за провеждане на изпит по руски език за кандидат-докторанти

Програма за провеждане на изпит по руски език за докторанти

Заповед Р33-5210 от 17.09.2019 за конкурси PhD

Заповед  и програма Р33-6078 от 11.11.2019 руски език

Заповед   РЗЗ - 16 87/ 01.06 .2020 английски език (видоизменена)

Заповед Р33-5096 от 28.09.2018 за конкурси PhD

Заповед Р33-5677 от 07.11.2018 руски език

Заповед Р33-6067 от 27.11.2018 английски език

Изисквания канидат-докторанти и докторанти

Заповед Р 33-1116 от 13.03.2018 немски език

Заповед Р33-5544 от 21.11.2017 английски език

Заповед Р33-5590 от 22.11.2017 руски език

Заповед Р33-4631 от 27.09.2017

Относно организацията на конкурсните изпити

Прием на редовни докторанти за учебната 2020/2021 г. 

срок 11.09.2020 -11.11.2020

 

Докторска прогарма

Редовно

Задочно

1

Етнология

1

-

2

Социална антропология

1

-

3

Науки за културата

1

-

4

Социология (катедра ПИС)

3

-

5 Социология( катедра СНЧ) 2 -
6 Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм (катедра  СНЧ) 1 -

 

КОНКУРСИ за прием на докторанти за учебната 2020/2021 година.
За редовни и задочни докторанти могат да кандидатстват лица с виеше образование и придобита образователно - квалификационна степен " магистър
Кандидатите подават следните документи :
1. Молба до Ректора ;
2. Автобиография ;
3. Дипломи за виеше образование с придобити образователно - квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях ;
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. Документ за признато виеше образование (ОКС „магистър"), ако то е придобито в чужбина;
6. Документ за платени такси за явяване на конкурсни изпити (30 лева за първи изпит и 20 лева за всеки следващ).
Срок за подаване на документи - два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 80/11.09.2020 г. (от 11.09.2020 г. до 11.11.2020 г.).


Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език . Конкурсните изпити да се проведат до 15.01.2020 година (включително). Изборът на успелите кандидати от факултетните съвети трябва да приключи до
31.01.2020 година, до 02.02.2020 да се подаде доклад за местата, които желаят да се преобявят.

 

Цялата документация по приключилите процедупи да бъде представена в отдел ''Развитие на академичния състав и докторантури" в същия срок.
Избраните кандидати да се зачислят най - късно до 01.03.2021 година.

 

За повече информация: http://procedures.uni-plovdiv.bg/

Цвета Темелкова - 032/ 261 408