Катедра Теология

Катедра „Теология" е нова катедра,  която успешно се вгражда  във вече утвърдената структура на Философско-историческия факултет.  Като самостоятелно научно звено  тя стартира дейността си в началото на 2011 година.  Ситуирането на катедрата  във ФИФ допринася за изграждане на по-оптимална краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитието и укрепването на научното направление Религия и теология, в рамките на което три години по-рано е разкрита ОКС „Бакалавър", специалност Теология.

В момента катедрата се ръководи от доц. д-р Мария Шнитер, а в състава й са включени утвърдени хабилитирани преподаватели и нехабилитирани – с научна степен „доктор".  Научноизследователските области, в които работят членовете на катедрата, допълват богатата тематична палитра на научните направления във ФИФ. Преподавателският опит и разностранните им научни интереси са съществен фактор за изпълнение на цялостната програма на ФИФ, което означава активно участие в програмата максимум на ПУ „Паисий Хилендарски".

През 2013 г. с активното участие на преподавателите от катедрата е учредено "Сдружение на богословите на Пловдивския университет "Св. Паисий Хилендарски" с председател гл.ас. д-р Маргарита Загарова. С подкрепата на факултетското ръководство и активното участие на преподавателите от катедрата и студентите от специалност Теология  сдружението организира редица университетски и обществени изяви: благотворителни концерти, изложби, посещения в социални заведения; тържества и др. По този начин катедрата допринася за утвърждаването на ПУ „Паисий Хилендарски",като важен регионален и национален културнообразователен център, който изпълнява водеща роля в съхранението и развитието на християнската култура и националните традиции.

Научната продукция на преподавателите отразява техните разнообразни изследвания  в областта на богословието, релацията теология – философия, религия - общество, история на църковната музика, съвременните аспекти на обучението по религия и др.

Преподаватели от катедрата участват в различни научно-изследователски проекти към: МОН – „Квалификация на педагогическите специалисти", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; към поделението за научна и приложна дейност на ПУ "Паисий Хилендарски" и др.

Към катедрата е създаден и студентски хор за източно църковно пеене с художествен ръководител Ю. Одажиян, който активно се включва в университетските празници и тържества.