Светослава Манчева

през 2011 г. завършва бакалавърска степен по Етнология в ПУ "Паисий Хилендарски". През 2013 г. защитава дипломна работа за придобиване на ОКС Магистър по Етнология в ПУ "Паисий Хилендарски". През 2013 г. участва в учредяването на Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор" и при реализирането на няколко проекта. От 2014 г. е редовен докторант по Социална антропология към катедра Етнология. Има изследователски интереси в областта на социалната и културна антропология, антропология на детството, антропология на пола,антропология на младежта, антропология на тялото, антропология на образованието, популярна култура, обучение в култура.

Тема на дисертационния труд: „Светът на детството при ромите: обучение в култура", с научен ръководител доц. д-р Добринка Парушева.