КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

КЪМ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

Консултативният съвет на работодателите, функциониращ към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски", ще подпомага разработването на иновативни ефективни практики на сътрудничество между Факултета и Работодателите от региона, както и за преодоляване на недостига на професионални умения на секторно ниво. Като част от системата за качество, функционираща към Факултета, той ще подсигурява вземането на информирани решения, свързани с изготвянето и адаптирането на учебните програми в отделните специалности на ФИФ и ще гарантира развиването и осигуряването на политиките на качество на обучението в тях. Ще съдейства за популяризиране на професиите, по които се обучават студенти във Факултета и по достъпен начин ще подпомага с предоставянето на адекватна информация относно възможностите за тяхната бъдеща професионална реализация. Институционалният и професионален ангажимент на участниците в Консултативния съвет ще спомага за  вземането на решения по административни, правни и комуникационни въпроси и по този начин ще съдейства за реализирането на успешно стратегическо управление на Факултета. Консултативният съвет ще подпомага анализа на потенциалните работни места и развитието на променливия и динамичен пазар на труда. Същевременно ще спомага за систематизиране на информацията за връзката на учебните програми, по които се обучават студентите от различните специалности във ФИФ, с тяхната актуална практическа подготовка. Ще съдействат за мониторинга, анализирането, оценяването, приемането и актуализирането на обучителните програми, свързани с придобиване на основни компетентности, гарантиращи пълноценната реализация на бъдещите специалисти. Консултативният съвет, подпомагайки организацията за управление на качеството на образователния продукт във ФИФ, ще може да съдейства за ефективността на вътрешното осигуряване на качеството на Факултета и по този начин да действа като катализатор за подобряване и предлагане на нови перспективи за развитието на Факултета. Той също така ще уверява обществеността в качеството на дейността на ФИФ и ще гарантира нейната способност да формира гъвкави умения за граждански професии в студентите, обучаващи се по факултетските стандарти.

 

Управлението на културата и създаването на професионалисти, които да работят в сферата на културния и творческия сектор, вкл. и културното наследство е предизвикателство, тъй като изисква интердисциплинарност, която да изгражда професии, които досега разчитат предимно на личния талант и предприемчивост. Спецификата на програмата се определя от тясното сътрудничество между университетското преподаване и обучението с партньори от  реалния културен и творчески сектор и придобиване на практически умения в европейски контекст. Досегашният ни опит от работата в другите магистърски програми за създаване на преки връзки с институции и професионалисти от сектора е успешен и неговото надграждане в тази магистърска програма ще позволи да се постигне задълбочаване на професионалната подготовка на студентите. Връзката между университет и бизнес среда се постигна с няколко стъпки:

1.       Създаде се Експертен съвет, който включва изтъкнати професионалисти и експерти в областта на управлението на културата и културното предприемачество. В него са включени:

г-жаАмелия Гешева , ОИ Старинен Пловдив

г-н Асен Асенов , Фондация ЕДНО за култура и изкуства (One Foundation for Culture and Arts)

г-н Валери Кьорлински , Фондация Пловдив 2019

г-жа д-р Клер Жиро – Лабалт, университет Нант, посланик на ENCATC

г-жа д-р Мариана Чолакова , почетен консул на Германия

г-жа д-р Светлана Куюмджиева, Фондация Пловдив 2019

г-н Стефан Стоянов, зам.-кмет по култура и образование на Община Пловдив

2.       Създават се юридически валидни връзки с национални и международни институции от сектора чрез подписване на споразумения за съвместна дейност.

Философско-историческият факултет на Пловдивския университет кандидатства с тази програма да стане член на Международната асоциация на центровете за обучение по културен мениджмънт (ENCATC), която има специална ос за работа със студенти и подпомага тяхната инициативност. На 9 юли 2015 г. получихме потвърждение за участието ни като редовен член на ENCATC.

3.       Създават се ефективни форми за включване на програмата в международна образователна и професионална мрежа чрез сключване на договори с университети, предлагащи сходни програми, както и отваряне на аудиториите на университета за изтъкнати професионалисти в областта на културния и творчески сектори от национален и международен мащаб.

Вече са направени първите стъпки към сключване на договори по програмата Еразъм + с европейски университети.

Получихме подкрепа от Френски културен институт в България, Гьоте институт – София, Културен отдел на Австрийското посолство в България, Испански културен институт Сервантес, Полски културен институт, Унгарски културен институт. Постоянно се правят стъпки за получаване на подкрепа и съучастие от значими културни институти.

Развитието на магистърската програма ще се движи в краткосрочен и дългосрочен план. Краткосрочният план има за цел да се разкрие програмата и да започне подготовката на студенти, с което да се отговори на необходимостта от създаване на професионалисти за нуждите на региона и България в перспективата на „Пловдив – културна столица на Европа 2019". Тази нужда се изразява отчетливо в изследванията върху културната ситуация и културната инфраструктура на Пловдив[1], проведени през 2013 г., които показват, необходимостта от разширяване на дейностите в областта на културните и творчески индустрии и културния туризъм.   Дългосрочният план има за задача да постигне високо качество на обучение, в което да са залегнали добрите европейски практики и професионален опит. Това се отнася не само за качеството на образователния продукт, но и за неговото предлагане на чужд език/чужди езици, така че магистърската програма да бъде конкурентноспособна и да привлича чуждестранни студенти.

Изборът на Пловдив за Европейска столица на културата предопредели необходимостта и даде тласък за създаване на специалност в областта на културата и творческите индустрии. Магистърската програма „Културен мениджмънт" на Философско-историческия факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" е първата по рода си в България, която е разработена в тясно сътрудничество между университетското преподаване и обучението с партньори от  реалния културен и творчески сектор. Тя е насочена към придобиване на практически умения в европейски контекст.  В създаването на учебния план със съвети и подкрепа участваха представители на Фондация Пловдив 2019, Община Пловдив, Общински институт Старинен Пловдив, Фондация ЕДНО за култура и изкуства (One Foundation for Culture and Arts), Френски културен институт в България, Гьоте институт на Германия, Културния институт на Австрия в България, Испански културен институт Сервантес и т.н.


[1] Проучването на културната ситуация и картографиране на културната инфраструктура на град Пловдив (състояние, партньорства, ресурси), проведено мес. юли-август 2013 г. от екип на Философско-исторически факултет под ръководството на доц. Кръстанова.