Комисия за управление и контрол на качеството на образователния процес

 

Комисията се създава в помощ на деканското ръководство на ФИФ за управление на качеството на образователния продукт. Главна цел на комисията е повишаване качеството на образователния процес и неговите резултати. Комисията извършва мониторинг и оценка на състоянието, проблемите и постиженията на учебния процес по индикаторите на Критериалната система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии на НАОА. Основни методи за изпълнение на тази задача са проверката на учебната документация на всяка катедра и специалност в трите нива на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска степен), съставянето на препоръки за нейното попълване и подобряване, както и обсъждане на въпроси и предложения от отделни катедри, преподаватели и студенти за усъвършенстване на обучението. Също така, комисията организира провеждането на редовните проучвания на студентското мнение за образователния процес във факултета като цяло (в края на учебната години) и във всеки отделен лекционен курс (в края на семестъра), анализи на състоянето на пазара на труда, очакванията на работодателите и опита на завършилите студенти.
Комисита е сформирана на 20 март 2017 г. с решение на ФС Протокол 108, с излъчени представители на всички катедри към факултета и председател - заместник-декана по учебната дейност. Тя е с мандат от 4 години.
Последна промяна в състава на комисията на 12.11.2018, с Решение на ФС Протокол 124/12.11.2018

 

Председател: доц. д-р Стойка Петрова Пенкова

Зам.-председател: гл.ас. д-р Стоян Христов Антонов

Членове:

доц. д-р Елица Куздова Димитрова

доц. д-р  Стоян Йорданов Попов

доц. д-р Тихомир Николов Митев

гл.ас. д-р Маргаритка Дичева Загарова

гл.ас. д-р Евелина Петрова Иванова – Варджийска

докт. Радослав Иванов Даярски

студент Тенчо Емилов Димитров

секретар Кремена Цанкова