Анкетни карти

За учебната 2019/2020 година

Анкетна карта № 1 за проучване на мненията и предложенията на студентите, относно организацията на учебния процес и административното обслужване в ПУ

Анкетна карта №2 за проучване на мнението на студентите за качеството на преподаване по дисциплина

Анкетна карта №3 за докторанти

Анкетна карта №4 за отпаднали студенти

Анкетна карта №5 за практическо обучение по специалността

Анкетна карта №6 за студенти или докторанти, завършили ПУ

Анкетна карта №7 за преподаватели

Анкетна карта №8 за работодатели

Анкетна карта №9 за проучване мненията и предложенията на студентите относно материално-техническата база и социално-битовите условия

Анкетна карта №10 за първокурсници

 

 

От 2017/18 учебна година

АНКЕТНА КАРТА ЗА СТУДЕНТИ за проучване мненията и предложенията на студентите относно учебните дисциплини и образователния процес

АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на потребителите на кадри и работодателите относно знанията, уменията, професионалната подготовка и компетенции на обучаемите

АНКЕТНА КАРТА за проследяване реализацията на завършилите студенти

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Анкета 2: Организация на учебния процес

 

До 2018 година

От 2013 година

От 2012 година

  • Анкета 1: Организация на учебния процес
  • Анкета 2: Управление на учебния процес
  • Анкета 3: Завършили студенти