Анелия Илиева Авджиева

завършва своята бакалавърска и магистърска спетен по "Етнология" към катедра "Етнология" на ФИФ на ПУ. От 2014 година тя е редовен докторант по "Социална антропология" като изследователските ѝ интереси са свързани с ромите, джендър изследванията, миграция и мобилност, социални мрежи, приложна етнология, наследство и памет, Балкани. Освен редовен докторант, тя е съ-автор на колективна монография "Практики за унаследяване на памет. По примера на село Аспарухово" и съ-основател на сдружение "Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор".

 

Тема на дисертационния труд – „Мобилност, джендър и социални мрежи при ромите", с научен ръководител доц. д-р Добринка Парушева

 

Дата на зачисляване: 01.03.2014 г.

Отчислена с право на защита на 01.03.2017 г.

 

Автореферат

Дата на публичната защита: 15.12.2017 година