Система за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт

 

Приемането на Системата за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт е стратегическо решение на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Тя се прилага и във Философско-историческия факултет. Чрез нея се гарантира постоянното подобряване качеството на обучението и образователния продукт, предлаган във всички образователни степени и всички форми на обучение, в съответствие със законовите разпоредби и изискванията на потребителите - студенти, докторанти, както и на работодателите и партньорите в условията на променящите се потребности на глобализиращия се национален и европейски пазар на труда. Системата за качество осигурява прозрачност на дейността си и възможност за обективна оценка на качеството на обучението и образователния продукт, както за своите студенти и докторанти, така и за обществеността, партньорите и националните и международни институции. Тя има роля за изграждане на система за контрол и оценка, която стимулира преподавателите и структурите към съзнателно, постоянно развитие и отговорност за качеството на обучението и образователния продукт. Чрез системата за качество     се    създава, подържа и обработва база от обективни данни, които да служат за ефективното управление и постоянното повишаване на качеството на образователния продукт от оторизираните органи.