доц. д-р Елена Арнаудова


Телефон: 032/261-317 и 032/261-727
Мейл: e_arnaudova@abv.bg
Кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет.2, каб. 203
Приемно време: Понеделник 10,30-12,00 часа, Нова сграда, каб. 410

Област на научната квалификация

- Музикознание и музикално изкуство - Педагогика на обучението по музика

Образование

Хабилитация (ако е приложимо)
2001 г., СНС по Музикознание и музикално изкуство, Доцент по „Теория на музиката"

Докторат:
1997 г. , СНС по Педагогика, тема:  „Детско музикално творчество  в начална училищна възраст ( вокални импровизации)"

Магистратура:
1977 г. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, специалност: Музикална педагогика
Бакалавър:
1977 г. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, специалност: Музикална педагогика

Професионална кариера

Академични длъжности:
 От 2010 г. до момента –  Доцент по  „Теория на музиката и солфеж" в катедра „Теология"; Философско-исторически факултет
2001  -  2010 -  Доцент по „Теория на музиката и солфеж" в катедра „Музика", Педагогически факултет;
1991 – 2001 – гл. асистент в  катедра „Музика"; ПФ
1990 – 1991 – ст. асистент в катедра „Естетическо възпитание",ПФ
1985 – 1990 –асистент в катедра „Методика на обучението",
Административни длъжности:
1999 – 2007 Ръководител на катедра „Музика", ПФ

Членства

Съюз на учените в България;
Асоциация на професорите от славянските страни

Говорими езици

Руски
Английски

Публикации

Монографии:
 Арнаудова, Е. Съчиняване на музика в клас. Пловдив: „Макрос 2000", 1997, 95 с.

 Арнаудова, Е. Индивидуални различия и музикално възпитание. Пловдив: АИ на ВСИ, 2000,110 с. ISBN 954-9520-31-5

Статии:
 Арнаудова, Е. Вариантните учебници по музика за 4.клас – сравнителен анализ. // Съвременната интонационна среда и музикалните интереси на учениците.  Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2007, 22 – 29. ISBN 978-954-423-412-6
 Арнаудова, Е. Актуални педагогически акценти  и съвременни тенденции в музикалната психология. //сп.Педагогика, 2009; бр.№№ 11-12; 97 – 102, ISSN 0861-3982
 Арнаудова, Е. Актуални изследвания в областта на музикалната психология.// За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2010, 73 – 82. ISBN 978-954-423-615-1
 Арнаудова, Е. Музикалното възприятие – съвременни теории, концепции и изследвания.//За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование, Пловдив,УИ „Паисий Хилендарски", 2010, 83 – 90. ISBN 978-954-423-615-1
 Арнаудова, Е., Л.Настева. За музикалната писменост – някои исторически аспекти.// Научни трудове на СУБ – Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Пловдив, 2010,Т.ХІІІ, 133 – 137. ISSN 1311-9192
 Арнаудова, Е. Музикалната терапия - същност и специфика на обучението в контекста на университетската педагогическа среда //Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Габрово: Екс-пресс, 2010, 458 – 461.ISBN 978-954-490-161-5
 Арнаудова, Е. Информационните  компютърни технологии - актуален акцент в обучението по музика. //Съвременни педагогически теории и практики. Пловдив: УИ"Паисий Хилендарски", 2011, 78-81. ISBN 978-954-423-732-5
 Арнаудова, Е. Ритъмът в музиката – теоретични и педагогически аспекти.//Традиции и приемственост- 50 години полувисше и висше образование в източните Родопи. Том ІІ. Езикознание и педагогика. Кърджали: Фабер, 2011, 291 – 300. ISBN 978-954-400-481-1
 Арнаудова, Е. Стратегии за повишаване на мотивацията за учене в условията на университетската педагогическа среда. //Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Втора книга,Том втори, Габрово: Екс-пресс, 2011,152 – 156. ISBN 978-954-490-245-2
 Арнаудова, Е. Християнската музикална писменост - исторически корени и съвременни тенденции.//Трудове на катедра Теология,Том 1,Пловдив:  Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2011, с.157-165. ISSN 1314 - 6890
 Арнаудова, Е. Някои измерения на общата култура на студентите - педагози в контекста на университетската среда.// Формиране на гражданине и професионалиста в условията на университетското образование,Първа книга, Том втори. Габрово:изд. Екс-Прес, 2012, с.171-176. ISBN 978-954-490-336-7
 Арнаудова, Е. За поста и прошката. // Практики за духовно усъвършенстване, Богословски студии 1 – Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски" 2012, с.51-54, ISBN 978-954-423-792-9
 Арнаудова, Е. Църковната музика в епохата на Българското възраждане.// В духа и силата на преп. Паисий Хилендарски, Богословски студии2 – Пловдив, УИ"Пасий Хилендарски", 2012, с. 63-71, ISBN 978-954-423-795-0
 Арнаудова, Е. Професионалната подготовка на студентите в контекста на европейските стандарти за качество на висшето образование// Формиране на гражданине и професионалиста в условията на университетското образование,Втора книга, Том втори. Габрово:изд. Екс-Прес, 2013, с.326-331. ISBN 978-954-490-404-3
 Арнаудова, Е., А. Балева.Теория и история музыки – интегративныe педагогические аспекты. // Педагогическое образование: современные проблемы, концепции, теории и практика. Санкт Петербург: 2010, с.449 – 453. ISBN 978-5-902064-29-9
 Арнаудова, Е. Музыкальное обучение в болгарской школе – традиции и актуальные вопросы. //Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничество и европейской интеграци, часть І. Брест, Бр.ГУ имени А.С. Пушкина, 2011,с.17-21,ISBN 978-985-473706-5
 Арнаудова, Е.Г. Государственные образовательные стандарты музыки в начальной школе в Болгарии:концептуальные педагогические основы.//Герценовские четения. Начальное образование, Том 3, Выпуск 2, Реализация стандартов в началном образовании. Санкт-Петербург, Изд. ВВМ, 2012, с.131-135, ISSN 2078-0192
 

Дейности

Монографии:
 Арнаудова, Е. Съчиняване на музика в клас. Пловдив: „Макрос 2000", 1997, 95 с.

 Арнаудова, Е. Индивидуални различия и музикално възпитание. Пловдив: АИ на ВСИ, 2000,110 с. ISBN 954-9520-31-5

Статии:
 Арнаудова, Е. Вариантните учебници по музика за 4.клас – сравнителен анализ. // Съвременната интонационна среда и музикалните интереси на учениците.  Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2007, 22 – 29. ISBN 978-954-423-412-6
 Арнаудова, Е. Актуални педагогически акценти  и съвременни тенденции в музикалната психология. //сп.Педагогика, 2009; бр.№№ 11-12; 97 – 102, ISSN 0861-3982
 Арнаудова, Е. Актуални изследвания в областта на музикалната психология.// За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2010, 73 – 82. ISBN 978-954-423-615-1
 Арнаудова, Е. Музикалното възприятие – съвременни теории, концепции и изследвания.//За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование, Пловдив,УИ „Паисий Хилендарски", 2010, 83 – 90. ISBN 978-954-423-615-1
 Арнаудова, Е., Л.Настева. За музикалната писменост – някои исторически аспекти.// Научни трудове на СУБ – Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Пловдив, 2010,Т.ХІІІ, 133 – 137. ISSN 1311-9192
 Арнаудова, Е. Музикалната терапия - същност и специфика на обучението в контекста на университетската педагогическа среда //Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Габрово: Екс-пресс, 2010, 458 – 461.ISBN 978-954-490-161-5
 Арнаудова, Е. Информационните  компютърни технологии - актуален акцент в обучението по музика. //Съвременни педагогически теории и практики. Пловдив: УИ"Паисий Хилендарски", 2011, 78-81. ISBN 978-954-423-732-5
 Арнаудова, Е. Ритъмът в музиката – теоретични и педагогически аспекти.//Традиции и приемственост- 50 години полувисше и висше образование в източните Родопи. Том ІІ. Езикознание и педагогика. Кърджали: Фабер, 2011, 291 – 300. ISBN 978-954-400-481-1
 Арнаудова, Е. Стратегии за повишаване на мотивацията за учене в условията на университетската педагогическа среда. //Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Втора книга,Том втори, Габрово: Екс-пресс, 2011,152 – 156. ISBN 978-954-490-245-2
 Арнаудова, Е. Християнската музикална писменост - исторически корени и съвременни тенденции.//Трудове на катедра Теология,Том 1,Пловдив:  Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2011, с.157-165. ISSN 1314 - 6890
 Арнаудова, Е. Някои измерения на общата култура на студентите - педагози в контекста на университетската среда.// Формиране на гражданине и професионалиста в условията на университетското образование,Първа книга, Том втори. Габрово:изд. Екс-Прес, 2012, с.171-176. ISBN 978-954-490-336-7
 Арнаудова, Е. За поста и прошката. // Практики за духовно усъвършенстване, Богословски студии 1 – Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски" 2012, с.51-54, ISBN 978-954-423-792-9
 Арнаудова, Е. Църковната музика в епохата на Българското възраждане.// В духа и силата на преп. Паисий Хилендарски, Богословски студии2 – Пловдив, УИ"Пасий Хилендарски", 2012, с. 63-71, ISBN 978-954-423-795-0
 Арнаудова, Е. Професионалната подготовка на студентите в контекста на европейските стандарти за качество на висшето образование// Формиране на гражданине и професионалиста в условията на университетското образование,Втора книга, Том втори. Габрово:изд. Екс-Прес, 2013, с.326-331. ISBN 978-954-490-404-3
 Арнаудова, Е., А. Балева.Теория и история музыки – интегративныe педагогические аспекты. // Педагогическое образование: современные проблемы, концепции, теории и практика. Санкт Петербург: 2010, с.449 – 453. ISBN 978-5-902064-29-9
 Арнаудова, Е. Музыкальное обучение в болгарской школе – традиции и актуальные вопросы. //Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничество и европейской интеграци, часть І. Брест, Бр.ГУ имени А.С. Пушкина, 2011,с.17-21,ISBN 978-985-473706-5
 Арнаудова, Е.Г. Государственные образовательные стандарты музыки в начальной школе в Болгарии:концептуальные педагогические основы.//Герценовские четения. Начальное образование, Том 3, Выпуск 2, Реализация стандартов в началном образовании. Санкт-Петербург, Изд. ВВМ, 2012, с.131-135, ISSN 2078-0192
 

Дипломанти и Докторанти

За 2013/14 учебна година 8 дипломанта.

Други

Участие в научни съвети и научни експертни комисии

2012 , Участие със становище в научно жури за присъждане на ОНС „Доктор", СУ"Св. Климент Охридски"професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по музика, научна специалност  05.07.03. Методика на обучението по музика; Тема: Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес ; Докторант: Цветелина  Велева

2013, Участие със становище  в научно жури за присъждане на ОНС „Доктор", СУ"Св. Климент Охридски"професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по музика, научна специалност  05.07.03. Методика на обучението по музика; Тема: Оптимизиране  на процеса на обучение по музика чрез специализиран музикален софтуер; Докторант: Диана Петкова

 

         Участие в комисии :

  • МОНМ, 2010, Комисия по актуализиране на ДОИ по музика.
  • МОМН, 2012, Национална комисия за организиране и провеждане на национално състезание Музикална игра „Ключа на музиката" за учебната 2012-2013 година
  • МОМ, 2013, Национална комисия за организиране и провеждане на национално състезание Музикална игра „Ключа на музиката" за учебната 2013-2014 година.