доц. д-р Добринка Парушева


Телефон: 032 / 261 435
Мейл: dobrinka.parusheva@gmail.com
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология
Приемно време: четвъртък от 12.00 до 13:00

Област на научната квалификация

Модерна и съвременна история на Балканите. Теория и история на културата

Образование

Хабилитация:
2009 – Институт по балканистика - БАН, "Правителственият елит на Румъния и България, втората половина на ХІХ- началото на ХХ век. Социална история"
Докторат:
1990 – Институт по балканистика - БАН
Магистратура:
1983 – История със специализация по история на Византия и балканските народи, СУ "Св. Климент Охридски"

Професионална кариера

Академични длъжности:

 • От 2010/2011 до момента – доцент по теория и история на културата в катедра Етнология, Философско-исторически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • От 2009 до момента – доцент по нова и най-нова обща история (история на балканските народи), Институт по балканистика – БАН
 • От 2004/2005 до 2010/2011 – хоноруван преподавател в Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2003/2004 до 2009/2010 – хоноруван преподавател във Философско-исторически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 1997/1998, 1998/1999 – хоноруван преподавател във Факултет по история – Средиземноморски и Азиатски цивилизации, ВСУ "Черноризец Храбър"
 • От 1990 до 2009 – главен асистент по нова и най-нова обща история (история на балканските народи), Институт по балканистика – БАН

      Административни длъжности:

 • От 2012 - Изпълнителен директор на Център по антропологични и етносоциологически изследвания към ПУ "Паисий Хилендарски"
 • От 2011 - Ръководител на Магистърска програма "Етнология. Общности, идентичности, култура"
 • От 2015 - Член на Контролния съвет на ПУ "Паисий Хилендарски"

Членства

Международни:

 • European Association of Urban Historians
 • International Federation for Research in Women's History (колективен член посредством Българска група за изучаване историята на жените и пола)

Национални:

 • Съюз на учените в България
 • Collegium Germania 

Говорими езици

Английски – много добре
Немски, френски и руски – добре
Румънски, испански и сръбски – пасивно ползване

Публикации

Монографии:

 • Правителственият елит на Румъния и България, втората половина на XIX и началото на XX век. Социална история, Институт по балканистика – Българска акедемия на науките, София 2008, 387 с.

Съставител

 • (co-editor Lina Gergova) The Ritual Year 8: MIGRATIONS, Paradigma, Sofia 2014, 483 р.
 • (с Мария Кисикова) Теренът: пространства и хора. Студентски етноложки срещи - Пловдив 2011, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив 2011, 202 с.
 • Political Culture and Cultural Politics in Central and Southeastern Europe, 1850-1950 (Special Issue, Etudes balkaniques, 2008, 4)
 • (с Александър Костов и Румяна Прешленова) И настъпи време за промяна: Образование и възпитание в България, XIX-XX век, Институт по балканистика – Българска академия на науките, София 2008, 203 с.
 • (с Георги Вълчев и Пиер Воалери) Александър Екзарх и българските пътища към Европа, XIX – началото на XX век, Стара Загора 2007, 248 с. / Alexandre Exarh et les routes bulgares vers Europe, XIXe – début du Xxe siècle, texte établi par Georgi Valchev, Dobrinka Parusheva et Pierre Voillery, Stara Zagora 2007, 240 pp.

Статии (2007- ):

 • From Chorlu to the Syrian Desert and back: Experience of a Young Armenian in 1914-1918, Ethnologia Balkanica 19, 2016, 277-290

 • "Всичките са маскари!" Политика, култура и карикатура, в М. Златкова (съст.), След следващата запетая, Пловдив 2015, 215-228 
 • Общество, технология и култура, или как България се среща с модерността, в Д. Лилова (съст.) Природни науки, технологии и социални светове, София: Рива / Център за академични изследвания, 2015, 187-206
 • Културното наследство и културните политики в България между локалното и глобалното, в Л. Пейчева и др. (съст.) Дни на наследството 2013, БАН - ИЕФЕМ: София, 2014, 65-73
 • Светлина върху войната. Визуално представяне на войната и насилието в българската илюстрована преса, края на XIX и началото на ХХ век, Българска етнология, 2014, 3, 275-298
 • Балкански граници: пространство за историята, в Ив. Първев и М. Баръмова (съст.), Двувековният път на едно понятие: "Балканският полуостров" (1808-2008), УИ "Св. Климент Охридски", София 2014, 123-132
 • Bulgarians Gazing at the Balkans: Neighboring People in Bulgarian Political Caricature at the Beginning of the Twentieth Century, in D. Demski, Il. Sz. Kristof and K. Baraniecka-Olszewska (eds), Competing Eyes: Visual Encounters with Alterity in Central and Eastern Europe, L'Harmattan, Budapest 2013, 418-437 
 • Make It Do with What System Provides. People, State and Housing in Bulgaria, End of the 19th and Early 20th Century, in Hr. Hadziiossif and A. Lyberatos (eds), Social Transformation and Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), Crete University Press, Rethimno 2013, 63-77
 • "We Are All Members of the Same Club": Bulgarian Political Elite and Their Networks in Early 20th Century, Bulgarian Historical Review, 2012, 3-4, 62-72
 • Територии - икономика - култура, в Локалното наследство - ресурс за местно развитие (изследвания и материали), ПУ "Паисий Хилендарски" - ЦАЕСИ, Пловдив 2012, 19-28 
 • Мария Луиза в България: Образът на княгинята в спомените на съвременниците, в Ал. Костов и П. Данова (съст.), Италия, България и Балканите (1870-1919), Институт за балканистика с център по тракология - БАН, София 2012, 91-104
 • [същото на английски: Maria Luisa in Bulgaria. The Image of the Princess in Contemporary Memoirs, Etudes balkaniques, 2012, 2-3, 97-111]
 • The Web of Power and Power of the Webs: Political Elites in Romania and Bulgaria in the Late Nineteenth Century and Their Networks, in Nathalie Clayer and Tassos Anastassiadis (eds), Society and Politics in South-Eastern Europe during the 19th century, Alpha Bank Historical Archives, Athens 2011, 141-176
 • (в съавторство с Илияна Марчева и Меглена Златкова) Tinkering in Daily Life: People, State and Social(ist) Housing in Bulgaria, Etudes balkaniques, 2010, 3, 69-91
 • (в съавторство с Илияна Марчева) Housing in Socialist Bulgaria: Appropriating Tradition, Home Cultures [Berg Publishers], 7 (2010), 2, 197-216
 • Bulgaria, in Ilaria Porciani and Lutz Raphael (eds), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession, 1800-2005, Palgrave Macmillan, Basingstoke (UK) 2010, 95-97 [+ информационни таблици в съпътстващото тома CD]
 • Europe Imagined and Performеd: The Impact of Western Europe's Modernity on South East European Urban Space, in Ralf Roth (Hg.) Städte im europäischen Raum. Verkehr, Kommunikation und Urbanität im 19. und 20. Jahrhundert, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2009, 187-204
 • ‘They Are All Rotters!': Political Culture and Political Caricature in the Balkans, Late 19th and Early 20th Century, Etudes balkaniques, 2008, 4, 37-63
 • Новото поколение в българския политически елит в края на XIX век: Млади, образовани в "Европа", в Александър Костов, Добринка Парушева и Румяна Прешленова (съст.), И настъпи време за промяна: Образование и възпитание в България през XIX и XX век, Институт по блаканистика – Българска академия на науките, София 2008, 156-170
 • Политическата култура на кафето, в Рая Заимова (съст.) Кафене "Европа", Издателство "Дамян Яков":София 2007, 80-87
 • Gesellschaft, Technologie und Kultur, or wie Bulgarien auf die Moderne trifft, in Brunnbauer, Ulf, Wolfgang Hoepken (Hg.) Transformationsprobleme Bulgariens im 19. und 20. Jahrhundert. Historische und ethnologische Perspektiven, Verlag Otto Sagner, Muenchen 2007, 17-33
 • Running ‘Modern' Cities in a Patriarchal Milieu: Perspectives from the Nineteenth-Century Вalkans, in Ralf Roth and Robert Beachy (eds) Who Ran the Cities? City Elites and Urban Power Structures in Europe and North America, 1750-1940, Ashgate 2007, 179-192
 • Българският политически елит през 19 век: без князе и екзарси, или през "Европа" до България. Балкански паралели, във Вълчев, Георги, Добринка Парушева и Пиер Воалери (съст.), Александър Екзарх и българските пътища към Европа, XIX – началото на XX век, Стара Загора 2007, 116-125 / L'élite politique en Bulgaire pendant le XIXe siècle: sans orinces ni ezarques, a travers "L'Europe" jusqu'en Bulgarie. Parallèles balkaniques, en Alexandre Exarh et les routes bulgares vers Europe, XIXe – début du Xxe siècle, texte établi par Georgi Valchev, Dobrinka Parusheva et Pierre Voillery, Stara Zagora 2007, 112-121

Дейности

Научни проекти (2007- )

 • 2015-2016: Граници и социална мобилност (проект за млади учени МУ15 FIF009), финансиран от фонд НИ на ПУ „П. Хилендарски", ръководител 
 • 2015-2017: Политика и общество в България и Румъния през ХХ век, българо-румънски съвместен проект, спонсориран от БАН и Румънската академия на науките; участник
 • 2014-2016: Framing Financial Crisis and Protest: North-West and South-East Europe, финансиран от Leverhulme Trust, UK, Project leader Prof. Suman Gupta, Open University, UK; ръководител на българския екип
 • 2013: студентски проект Наследство и памет (СУП13 ФИФ005), финансиран от Фонд НИ на ПУ "Паисий Хилендарски"; ръководител
 • 2011-2013: Локалното наследство - ресурс за местно развитие (ДДВУ 02/93), финансиран от НФНИ към МОМН, ръководител доц. д-р Красимира Кръстанова (ПУ "Паисий Хилендарски"); участник
 • 2007-2010: ESF EUROCORES Programme Inventing Europe: Technology and the Making of Europe, 1850 to the Present
 • Collaborative Research Project European Ways of Life in the 'American Century': Mediating Consumption and Technology in the Twentieth Century (EUWOL), Project leader: Professor Ruth Oldenziel, Eindhoven University of Technology, Netherlands; ръководител на българската изследователска група
 • ОУ-ОХН-13/2005: Публични пространства на българския град: наследство и развитие, финансиран от МОН, ръководител доц. Светлана Христова (ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград); участник
 • 2005-2008: Българската младеж и социалните промени до Първата световна война (ОХН 1411), финансиран от МОН, ръководител ст.н.с. Александър Костов (Институт по балканистика при БАН); участник
 • 2004-2007: Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950, съвместен българо-британски съвместен проект, спонсориран от БАН и British Academy, UK; ръководител от българска страна

Участие в научни форуми (2007- )

 • Visual representations of war and violence and the way we work with them. Auto-reflection of a historian - Българо-руски семинар Професионалната историография и политиката на паметта, Момчиловци, 5-7 септември 2015

 • Visual Representations of Uprisings and Wars in Bulgarian Illustrated Press at the End of the Nineteenth and Early Twentieth Century - Международна конференция Balkan Worlds II: Balkan Perceptions of War and Revolution in the Long Nineteenth Century (1789-1918), Солун, 27-29 ноември 2014

 • Living (with) Boundaries. Communities and communication in Plovdiv - Международна конференция Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe, София, 8-10 октомври 2014

 • Визуални представи за Първата световна война в българското списание "Илюстрация Светлина" - научна конференция в памет на проф. дин Милчо Лалков "Централна Европа и Балканите, XIX-XX век", София, 10-11 октомври 2014 

 • Visual Representations of the Great War in Bulgarian Illustrated Press - Българо-италианска конференция "Балканите от войната към мира", 29 септември 2014

 • From Chorlu to the Syrian Desert and Back: Experience of a Young Armenian in 1914-1918 - 7th InASEA Congress "Cultures of Crisis: Experiencing and Coping with Upheavels and Disasters in Southeast Europe", Истанбул, 18-20 септември 2014
 • Communities and Communication.Plovdiv at the Turn of the Nineteenth Century - Десета българо-гръцка научна конференция "България, Гърция и европейските предизвикателства на Балканите", София, 19-20 юни 2014
 • Културното наследство и културните политики в България между локалното и глобалното - национална конференция Изследване на културното наследство: състояние, резултати, перспективи, 11-12 ноември 2013, София
 • Urban Public Space - Social Dimensions (Historical Retrospective) - Четвърта международна научна конференция The Balkans - Languages, History, Cultures, 18-19 октомври 2013, Велико Търново
 • Inventing Europe: Европейски дигитален музей за наука и технология - национална конференция Индустрия, иновации и технологии: историческият опит на българите и приносът на габровци, 10-11 септември 2013, Габрово
 • "Light" on the War. The Balkan War in the Bulgarian Illustrated Press - международна конференция La grande guerre des magazines illustres, 5-6 юни 2013, Париж
 • "We Are All Members of the Same Club": Bulgarian Political Elite and Their Networks in Early 20th Century - българо-румънска кръгла маса Culture and Politics in South-Eastern Europe, 10th and 20th Century, 26 ноември 2012, София
 • "Всичките са маскари!" Политика, култура и карикатура - Юбилейна научна конференция 20 години етнология в ПУ След следващата запетая, 26-27 октомври 2012, Пловдив
 • From Provincial Elite to National State's Government Members: Circulation of Bulgarian and Romanian Elites in the Late Nineteenth Century - международна конференция Imperialle Biographien Elitekarrieren im Habsburger, Russischen und Osmanischen Vielvoelkerreich (1850-1918), 19-21 юли 2012, Бамберг
 • Pictures of Self and Other: Bulgarian Gaze at the Balkans - международна конференция Visual Encounters with Alterity: Representing East-Central and South-Eastern Europeans in the Nineteenth Century and the First Half of the Twentieth Century, 24-26 май 2012, Будапеща
 • Maria-Luisa in Bulgaria: The Image of the Princess in Contemporary Memoirs - Българо-италиански симпозиум Италия, България и Балканите (1870-1918), 23-24 септември 2011, София
 • Всеки сам за себе си: Хора, жилища и държава в България, края на ХІХ и първата половина на ХХ век - национална конференция Балканите и Европа: грансформация, модернизация, интеграция (ХІХ-ХХ век), 23 юни 2011, София 
 • Семейството има значение. За превръщането на социален капитал в политически на Балканите през ХІХ век – международна конференция Power and Influence in Southeastern Europe, 16th-19th Centuries, 8-10 октомври 2010, София
 • America "Digested": Bulgaria at the crossroad of South Eastern and Eastern Europe – Appropriating America Conference, 15-17 януари 2009, Амстердам
 • The Web of Power: governmental elites in Romania and Bulgaria in the late 19th century and their networks – международна конференция Society and Politics in South-Eastern Europe during the 19th century, 2-3 October 2009, Corfu
 • People, State and Housing in Bulgaria – международна конференция Rival Pursuits, Common Experiences: Social Transformation and Mass Mobilization in the Balkan & Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), 22-24 октомври 2009, Ретимно
 • Паяжината на властта/властта на паяжините. Правителствените елити на Румъния и България в края на XIX и началото на XX век: социални мрежи – лекция в Център за култура и дебат "Червената къща", София, 15 декември 2009
 • Housing in Bulgaria: Coping with Socialist Modernity – SHOT (Society for the History of Technology) Annual Conference, 11-14 октомври 2008, Лисабон
 • Балкански граници: пространство за историята – Balkan Round Table, 11-12 декември 2008, София
 • Патрони и клиенти в България в края на XIX и началото на XX век. Балкански паралели – Конференция на Българското Историческо Дружество, 26-27 ноември 2008, София
 • Political Culture and Political Caricature in the Balkans, Late 19th and Early 20th Century – международна конференция Political Cultural and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950, 5-7 юли 2007, София
 • Общество, технология и култура, или как Балканите се срещат с Модерното – конференция на Българското общество за проучване на осемнадесети век Наука, техника и модернизация, 12-13 октомври 2007, София
 • Общество, технология и култура или как България се среща с Модерността – семинар Природни науки и социални светове, Център за академични изследвания, 17 декември 2007, София

 

Дипломанти и Докторанти

Дипломанти

Магистърски тези

ПУ "Паисий Хилендарски":

 • Стефана Минчева, "Създай, за да разбереш!" Софтуер на творческото съзнание при програмиране на изкуствен интелект (2014)

Бакалавърски тези

ПУ "Паисий Хилендарски":

 • Десислав Георгиев, Практики на взаимопомощ в българското село след 1989 г. (2016)
 • Моника Кьорова, Образи на различието. Жените на Балканите през погледа на чуждите пътешественици (2013)
 • Даниела Миленкова, Молът – храм на симулативно потребление (2013)
 • Анелия Генова, Образи на другостта: политическа партия "Атака" между национализма и популизма (2012)
 • Петър Загуров, Конструиране образа на политическия лидер чрез (авто)биографичния разказ. Тодор Живков – пътят към властта (2012)

СУ "Св. Климент Охридски":

 • Георги Грънчаров,  Национални символи на Гърция и тяхната употреба в ежедневието (2010)

 

Докторанти

ПУ "Паисий Хилендарски":

 • Анелия Авджиева, Мобилност, джендър и социални мрежи при ромите (2014-2017)
 • Светослава Манчева, Светът на детството при ромите: обучение в култура (2014-2017)

 

Докторанти в рамките на съвместната програма на ПУ "Паисий Хилендарски" с Техническия университет в Айндховен, Холандия и Карловия университет в Прага, Чешка република (2007-2012):

 •  Елица Стоилова, Bulgarian Yoghurt: Manufacturing and Exporting Authenticity - защитила януари 2014
 •    Емилия Карабоева, Mediating consumption West-East: International truck drivers during the Cold War era 1959-1989

Други

Участие в научни съвети и научни експертни комисии

Международни

 • Член на Social Sciences and Humanities Review Panel (SH6) of European Research Council, Bruxelles, 2014
 • Член на комисията по определяне на носителите на Karen Johnson Freeze Fellowships за 2010, 2011, 2012, 2015
 • Член на Remote projects' reviewers pool of the Lithuanian Council of Research, Vilnius, 2010, 2012
 • Член на Referees Pool of the European Science Foundation for 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
 • Член на Advisory Board на докторантската програма по история на технологията, създадена и водена съвместно от Техническия университет в Айндховен, Холандия, Карловия университет в Прага, Чешка Република и ПУ "Паисий Хилендарски", 2007-2011

Национални

 • Член на Академичния съвет на Център за антропологични и етносоциологически изследвания към ПУ "Паисий Хилендарски", 2003 -
 • Член на Научния съвет на Института по балканистика с Център по тракология, юли 2010 до момента
 • Член на ФС на ФИФ, ПУ "Паисий Хилендарски", 2011 -
 • Член на Съвета по чуждестранна българистика при Президиума на БАН, 2009-2011

Участие в редколегии

 • Член на редколегията на Etudes balkaniques – списание, издавано от Института по балканистика при БАН, София, 1998 -
 • Член на редколегията на Българска етнология - списание, издавано от ИЕФЕМ-БАН, София, 2013 -  

Награди, стипендии, специализации, гост-професури, научен обмен

Специализации (над три месеца) със стипендии:

 • 1996 – стипендиант на Bundesministerium für Wissenscahft und Forschung, Osteuropa Institut, Виена, Австрия
 • 1999 - Andrew Mellon Fellow в Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Виена, Австрия
 • 2000-2001 - Andrew Mellon Fellow в The Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), Васенаар, Холандия
 • 2002 – стипендиант в Регионалната програма на New Europe College – Institute for Advanced Study, Букурещ, Румъния
 • 2004 – Visiting Fellow в Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, Единбург, Великобритания

Гостувания с единични лекции:

 • Във Великобритания – School of Slavonic and East European Studies, University College London (2003); School of History, University of Newcastle (2007); в Ирландия – National University of Galway (2004); в Германия – Technische Universität Darmstadt (2006); Technische Universität München (2006, 2008) и др.
 • Лекции при посещения по програма Еразъм: Турция - Ескишахир (2011), Чешка република - Карлов университет, Прага (2012), Словения - Университет Любляна (2013), Германия - Хумболт университет, Берлин (2013).