доц. д.и.н. Димо Чешмеджиев


Телефон: 032 / 261 435
Мейл: dimoclio7@yahoo.com
Кабинет: ул. Костаки Пеев 21, ет. 4, Катедра Етнология
Приемно време: 1 понеделник от 11:00 до 13:00ч.

Област на научната квалификация

История на България; Теория и история на културата.

Образование

 • Висше – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" – 1982 г.;
 • Д-р по история – Институт по история – Българска академия на науките – 1992 г.

Професионална кариера

 • 1982-1983 г. Окръжен държавен архив, Смолян – архивист;
 • 1983-1985 г. Окръжен исторически музей, Смолян – уредник;
 • 1985-1990 г. Единен център по философия и социология, София – филиал Пловдив (КНИЛО) – научен сътрудник ІІІ ст.
 • 1990-2005 г. Институт по история – БАН, София - н.с. ІІІ-І ст.;
 • 2005 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – доцент;
 • 2011 г. - Кирило-Методиевски научен център – БАН, София – доцент.

Членства

 • Дружество на медиевистите и византолозите

Говорими езици

 • френски – писмено и говоримо;
 • руски – писмено и говоримо;
 • италиански – писмено и говоримо.

Публикации

Монографии

1. Кирил и Методий в българската историческа памет през средните векове. Академично издателство "Проф. М. Дринов". С. 2001.
2. Доспат - страници от миналото. Издателство "Компас-П", Пловдив 2001.

 

Студии и статии

2. Към въпроса за Търновската живописна школа. - В: Студентски изследвания. В. Търново 1981, 43-57.
3. За образа на "Кирил Философ" от църквата в с. Лева река, Пернишко. - Х-ти пролетен колоквиум на ВТУ  "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново 1985, 84-86.
4. За локализацията на средновековната родопска крепост Кьунйкпт. - Векове, 1988, кн. 5, 12-14.
5. La contamination entre Constantin-Cyrille le Philosophe et Cyrille d'Alexandrie et sa répercussion dans l'art balkanique medieval. - Etudes balkaniques 1989, v. 1, 45-59.
6. Средновековният скален манастир до Варна (Аладжа манастир). - Известия на Народния музей във Варна, кн. 26 (41), 1990, 110-140 (съвм. с Г. Атанасов).
7. Бандуриевата легенда и нейната историческа стойност. - Palaeobulgarica, 1991, кн. 1, 86-95 (съвм. с И. Кръпова).
8. Constantin Kostenecki de l'origine de la langue de Cyrille et Méthode. - Etudes balkaniques, 1991, v. 3, 52-64.
9. Кирил и Методий - покръстители на българите ? - Исторически преглед, 1992, кн. 4, 84-93.
10. Кирил Катански и Константин-Кирил Философ. - Palaeobulgarica, 1992, кн. 3, 55-60.
11. Към въпроса за състоянието на Кирило-Методиевата идея през ХV в. - В: Българският Петнадесети век. С. 1993, 129-136.
12. За някои аспекти на култа към Кирил и Методий през Второто българско царство (извън Атонско-Търновската реформа). - Исторически преглед, 1993, кн. 6, 90-100.
13. Le problème de la principauté de Méthode et les relations bulgaro-byzantines au cour de la première moitié du IХe s. - Etudes balkaniques, 1993, v. 2, 107-120.
14. Сто години от рождението на Фр. Дворник. - Palaeobulgarica, 1993, кн. 3, 115-117.
15. Франтишек Дворник като историк на славяно-византийските връзки, в: Самобитност и традиция в българското, чешкото и словашкото Възраждане. - Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 31, 1993, кн. 1.
16. Константин Костенечки за произхода на Кирило-Методиевския език. – В: Търновска книжовна школа. Т. 5, В. Търново 1994, 631-641.
17. За "руските букви" в Пространното житие на Константин-Кирил Философ. - Кирило-Методиевски студии, кн. 10, 1995, 116-137.
18. Още за Хилендарското сказание и неговата автентичност. - В: Език и свят, Пловдив, 1995, 283-289.
19. Кирилло-Мефодиевская идея у русских. - Bulgarian Historical Review, 1995, v. 4, 5-15.
20. За едно малко известно "Сказание за превода на Свещеното писание" от Хилендарския манастир. - В: Бог и цар в българската история, Шумен - Пловдив 1996, 166-169.
21. Към въпроса за култа на св. Архангел Михаил в средновековна България. - Palaeobulgarica, 1996, кн. 1, 52-61.
22. On the Question of the Localization of the Slav Tribe Smoljani. - Bulgarian Historical Review, 1997, v. 1, 89-94.
23. Към въпроса за локализацията на славянското племе смоляни. - Rhodopica, 1, 1998, 99-107.
24. За "седемте съборни църкви" на княз Борис, Исторически преглед. - 1998, кн. 1-2, 134-141.
25. Още няколко бележки върху "Похвално слово за Евтимий" от Григорий Цамблак. - Проглас, 1998, кн. 2.
26. За появата на 11 май като поменална дата за Кирил и Методий. - В: Общото и специфичното в балканските народи до края на XIX в. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка Тъпкова-Заимова. С. 1999, 93-98.
27. Към въпроса за култа на княз Борис-Михаил в средновековна България. - Исторически преглед, 1999, кн. 3-4, 158-176.
28. "София -Премъдрост Божия" в Кирило-Методиевския агиографски цикъл. - Palaeobulgarica, 1999, кн. 1, 67-80.
29. "София - Премудрость Божья" в кирилло-мефодиевском агиографическом цикле. - Bulgarian Historical Rewiew, 2000, 1-2, 20-33.
31. "Руските букви" от Пространното житие на Константин-Кирил Философ не са скандинавски. - Във: Викингите - мореплаватели, откриватели, създатели. С. 2000, 155-160.
32. "Sofia-Wisdom of God" in the Cyril and Method's Hagiographic Cycle. - Bulgarian Historical Review, 2000, v. 1-2, 20-34.
33. "Моравия" и "Велика Моравия" в старобългарската традиция. - Кирило-Методиевски студии, 13, С. 2000, 176-186.
34. Няколко бележки към проложното житие на Михаил Воин. - В: Традиция, приемственост, новаторство. В памет на Петър Динеков. С. 2001, 193-198.
35. Бележки върху култа към Петнадесетте Тивериуполски мъченици в средновековна България. - В: РПЛХЧСПНЙБ. Сборник в чест на проф. Иван Божилов. С. 2002, 251- 263.
36. Няколко бележки около датата за почитание на св. цар Петър. - В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. (Юбилеен сборник посветен на проф. дин Й. Андреев), В. Търново, 2003, 451-458.
37. Бележки върху култа на св. Седмочисленици в средновековна България. - В: Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С. 2003, 425-444.
38. Църквата "Св. Петка" в Пловдив. - В: По следите на българската книга (Описи. Находки. Библиология). Сборник посветен на 100 год. от рождението на д-р Маньо Стоянов, Пловдив, НБ "Иван Вазов", 2004, 380-384.
39. Няколко бележки за култа към цар Петър І (927-965). - В: Християнската традиция и царската институция в българската култура, Шумен, 2003, 23-37.
40. Култовете на българските светци през ХІ-ХІІ в. - Пловдивски университет "Пайсий Хилендарски". Научни трудове, т. 41, кн. 1, 2003 – Филология, 495-503.
41. "Кн¬жени¬ ¬моy дасть дьржати словэньско" от Пространното житие на Методий и българо-византийските отношения от първата половина на ІХ в. - Palaeobulgarica, 2004, кн. 2, 3-19.
42. За Родопите и овцете. - Родопи, 2004, кн. 2.
43. Един забравен родопски герой от Устово. - Родопи, 2004, кн. 3, 55-56.
44. Етническият произход на Кирил и Методий (Историографски бележки). - Славянски диалози, 2005, кн. 1 (съвм. с В. Тъпкова-Заимова), 67-87.
  45. Св. Лаврентий - една хипотеза, в: "Средновековна Европа и Балканите (в памет на Б. Примов и Г. Първев). - Епохи, В. Търново, 2005, 69-77.
46. Knyaz Boris-Michael I: the Bulgarians Conversion to Christianity. – Bulgarian Historical Review, год. XXX, 1-2, 2005, 6-18.
47. Бачковският манастир и гробът на Патриарх Евтимий. – Црквене студиjе, № 2, Ниш 2005, 169-195.
48. Култът към българският цар Петър I (927 - 969): монашески или държавен ? - In: Love of learning and devotion to God in orthodox Monasteries (5. International Hilandar conference, 8-14 sept. 2001, Raska, Jugoslavija). Beograd-Columbus/Ohio, 2006, pp. 245-257.
49. Бележки върху историческата география на Родопите през Средновековието. – В: Византия, Балканите, Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Studia Balkanica N 25. С. 2006, 284-295.
50. Св. княз Борис-Михаил – "италианската връзка". – В: Българи и италианци през вековете в борби за независимост и държавност. По случай 200 години от рождението на Джузепе Мацини (1805-1872). С., 2006, 7-19.
51. Кръщаваното тяло. – В: алтера Академика, 2007, кн. 1, 127-39 (съвм. с М. Шнитер).
52. Бележки за култа на Св. Параскева-Петка у българите и сърбите през ХІІІ-ХІV в. В: - Манастир Бањска и доба краља Милутина (Зборник са научног скупа одржаног од 22. до 24 децембра 2005. године у Косовској Митровици). Ниш-Косовска Митровица-Манастир Бањска 2007, 275-285.
         53. Култът на Кирил и Методий в българското средновековие. – В: Slavica Slovaca, Rocnik 42, 2007, N 1, 20-36.
         54. Християнството в Босна и Херцеговина. – В: Европа 2001. 2007, бр. 3, с. 28.
55. Бележки върху историческата география на Родопите през Средновековието. – В: Хуманитаристични изследвания в Родопите в началото на ХХІ век. 70 год. Регионален исторически музей "Стою Шишков" – Смолян. Смолян-София 2007, 227-240.
56. Св. Лаврентий и Сан Лоренцо. – В: Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през ІХ-Х век. Кирило-Методиевски студии, кн. 17, 2007, 832-837.
57. Църквата с мощите на св. Петка в Търново.- В: Св. Евтимий, патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа. Търновска книжовна школа. Т. 8, В. Търново, 2007, 499-512.
58. Культ Пятнадесети Тивериупульских мучеников в Средневековой Болгарии. - Bulgarian Historical Review, 2007, v. 3-4.
59. Бележки за историята на Родопите през средните векове. – Родопи, 2007, кн. 5-6, с. 70-85.
60. Бележки за гроба на патриарх Евтимий в Бачковския манастир. – В: Слово и вяра. Международна научна конференция посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ангелов (18-19 окт. 2004 г., Стара Загора). В. Търново 2007, с. 431-453.
61. Император Константин І Велики и княз Борис І Михаил: победата над езичниците. – В: Ниш и Византиjа. Шести научни скуп, Ниш, 3-5 jун 2007. Зборник Радова VІ, Ниш, 2007, 357-368.
62. "Бялата пчела" в Безименното (Народното) житие на Св. Йоан Рилски. – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева. С. 2008, 50-62.
63. Бележки за култа на Св. Петка в Българското средновековие. – В: Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. В. Търново, 2009, 73-81. 
64. Мощите на св. Горазд в Белград албански (Берат). – В: „България, земя на блажени". In memoriam professoris Iordani Andreevi (Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново 2009, 252-265.
65. Старата църква „Св. Петка" в Пловдив в сведенията на пътешествениците. – В: Пътуванията в средновековна България. Шумен-В. Търново 2009, 520-531.
66. Bułgarska tradycja państwowa w apokryfach: car Piotr w „Bułgarskiej kronice apokryficznej". – In: Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biblia Slavorum Apocryphorum. II. Novum Testamentum" Łódź, 15-17 maja 2009 roku, pod red. G. Minczewa, M. Skowronek i I. Petrova, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2009, p. 139-149.
 67. Злата Моглинская, св., мъченица. – В: Православная энциклопедия. Москва  2009. Т. 20. С. 192
68. Зограф, болг. мон-рь на Афоне (в соавторстве с А. А. Туриловым и Л. К. Масиелем Санчесом). -  Православная энциклопедия. Москва 2009. Т. 20. С. 301–313
69. Зографские листки. - Православная энциклопедия. Москва 2009. Т. 20. С. 313
70. Зографские преподобномученики (в соавторстве с А. А. Туриловым). - Православная энциклопедия. Москва 2009. Т. 20. С. 313–315
71. Иоаким I Тырновский, светител, 13 в. - Православная энциклопедия. Москва 2010. Т. 23.
72. Иоаким III (80-е гг. 13 -1300), Патр. Болгарский. - Православная энциклопедия. Москва 2010. Т. 23.
 73. Иоаким Осоговский, прп., XI в. - Православная энциклопедия. Москва 2010. Т. 23.
74. Мощите на св. Горазд в Белград албански (Берат). Slavica Slovaca, r. 45, 2010, V. 2, 136-144.
75. Култът на св. Седмочисленици в Средновековна България. - Slavica Slovaca.Т. 46, 2011, v. 1, 24-36.
76. Легенди за патриарх Евтимий от Родопите. – В: Разрушаването на порядъка. Сб. в памет на проф. Тодор Иванов Живков. Пловдив 2012, 73-80.
77. Патриарх Евтимий и книжовниците от Атонско-търновската школа за делото на Кирил и Методий. – Наука, 2012, кн. 4, 10-12.
78. Паисий Хилендарски и Асеновград. – В: Българският осемнадесети век. Паисий между средновековието и новото време. Сборник доклади от научна сесия, посветена на 250 години от написването на История славянобългарска. Асеновград 2012, 4-7.
79. Българската държавна традиция в апокрифите: цар Петър в Българския апокрифен летопис от ХІ-ХІІ в. – В: Българско средновековие: общество, власт, история. Сб. в чест на проф. д-р Миляна Каймакамова. С. 2013, 262-272.
80. Кирилл и Мефодий в Росии. – В: Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы. Под. общей ред. Ал. А. Громыко, Е. В. Ананьевой (Ассоциация Европейских исследований. Институт Европы Российской академии наук). М. 2013, 111-119.
81. Идеята за Константин І Велики през Второто българско царство. – В: Свети цар Константин и хрићанство. Т. 1 (Међународни научни скуп поводом 1700. Годишњице Миланског едикта 31.маj – 2 jун 2013.). Ниш 2013, 485-495.
82.  Культ Кирилла и Мефодия в период болгарского средневековья. – В: ХХХІІ Кирилло-Мефодиевские чтения: 1150 лет славянской письменности. Международная научно практическая конференция преподавателей истории, языков и культура славянских народов. Самара 23-24 мая 2013. Самара 2013, С. 48-56.
83. Изображения Кирилла и Мефодия в болгарской традиции. – В: 1150 лет от моравской мисии Кирилла и Мефодия. Каталог изложбы. (Братислава, 28 юли 2013 г.). Москва 2013 г.
84. Кантакузин Димитрий – Православная энциклопедия, т. 30, Москва 2013. Т. 30, с. 502-505.

 

Рецензии
85. Eдна невероятна хипотеза за Кирил и Методий. - Векове, 1989, кн. 3.
86. Рец. за А. Божков, Образите на Кирил и Методий през вековете. С. 1989. - В: Исторически преглед, 1991, кн. 4, 97-101.
87. Ново учебно пособие /рец. за М. Шнитер, Стара българска литература, Пловдив, 1992/, Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", т. 30, 1992, кн. 1.
88. Книга за Климент (рец. за К. Станчев, Г. Попов, Климент Охридски, живот и творчество. С. 1988. - Език и литература, 1994, кн. 1 /съвм. с М. Шнитер/.
89. Рец. за Г. Симеонова, Покръстването /през погледа на етнографа, С., 1994/. - Исторически преглед, 1996, кн. 1, 159-164.
90. Бистра вода от извора на историята (рец. за сб. Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893-1912). Документи на централните ръководни органи. Т. 1-2. Под. Ред. На Ц. Билярски и И. Бурилков (Ахивите говорят, т. 45). С. 2007. – В: Страница, кн. 1, Пловдив 2009, 142-145.
91. Нова книга за отношенията на папството и българите през средните векове (рец. за В. Гюзелев, Папството и българите през средновековието (ІХ-ХV в.), Пловдив, 2009) - В: Страница, кн. 2, Пловдив 2009, 90-92.
 92. Изворский мон-рь Успения [рецензия]. -  Православная энциклопедия. Москва 2009. Т. 21. С. 559
93. Рец. за И. Илиев, Св. Климент Охридски, живот и дело. С. 2010. – Bulgaria Medievalis. V. 3, 2012, с. 596-599.
94. Рец. за Илия Илиев. Св. Климент Охридски. Живот и дело. С. 2010. – In: Studia Ceranea (Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe). 2, Lodz 2012, 246-249.
95. Рец. за Г. Николов, Самостоятелни и полусамостоятелни владения във възобновеното Българско царство (края на ХІІ – средата на ХІІІ в.). С. 2011. – Старобългарска литература, т. 45-46, 2012, 327-334.

Дейности

Награди, стипендии, специализации, гост професури, научен обмен:

 • 1989 г. – Франция;
 • 1994-95 г. – Италия и Ватикана;
 • 2010 г. - Словакия; Италия;
 • 2011 г. – Полша; Словакия;
 • 2012 г. – Русия;
 • 2013 – Полша, Словакия, Сърбия, Гърция.
Лекции в чужди университети:
 • Държавен университет в Лодз – Полша;
 • Държавен университет „Ка' Фоскари", Венеция;
 • Държавен университет „Ян Амус Коменски, в Нитра, Словакия.
Научни проекти:
 • Български генеалогии, МОН – ръководител.

Дипломанти и Докторанти

Други