Димитър Ангелов Панчев е роден през 1990г. в град Велинград. Завършил е бакалавърската програма „Криминология и Криминалистика" в Университетът на Източен Лондон през 2012 г., а през 2014 г. и магистратура по „Криминология" в Университетът на Кент. От месец март 2015 г. е докторант в катедра по Социология в катедра „Социология и науки за човека" с тема на дисертационен труд: „Проблемът за дистинктивните идентичности при ромите: жизнени стратегии и дискурсивни практики" – научен ръководител доц. д-р Стойка Пенкова. Изследователските му интереси включват: измеренията на социалното неравенство, социалното страдание и социалната изключеност в късната модерност; преследването на етническите малцинства и тяхното криминализиране в новите социални мрежи; конструирането на идентичности и консуматорската култура в нощните икономики; процесите на стигматизация на бездомните и наркозависимите; тоталитарните общества и геноцидните политики; заплахата от тероризъм; поддържането на мира и корупцията в пост-конфликтивните държави.  Член на Институтът за Критически Социални Изследвания.