« Zurück

Представяне на книга "Етнокултурни паралели по пътя на българите в Балкано-кавказкото пространство и Поволжието"

ПОКАНА

На 12 април 2016 г. от 17:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще бъде представена книгата на доц. дин Ружа Нейкова „Етнокултурни паралели по пътя на българите в Балкано-кавказкото пространство и Поволжието“.

Това е първото етноложко съпоставително изследване, извеждащо сродни духовни и материални равнища в традиционното наследство на народи, които споделят общо културно-историческо битие през Ранното средновековие (българи, чуваши, тата­ри, балкари, карачаи, осетини-алани и др.). То е осъществено чрез ана­литичните методи на етнологията, подкрепени с археологически и с писмени извори от ХVI век насам. Книгата пре­дизвиква критичен анализ на възгледите за българска ранносредновековна история и вяра-обредност, и поражда необходимостта от тяхното прераз­глеждане на базата на интердисциплинарен подход, включващ познания върху традиционната култура.

 

Заповядайте!