« Zurück

Нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична обосновка и практически решения

Adobe Systems

 

Българска академия на науките

Институт  за  етнология  и  фолклористика

с  Етнографски  музей

София 1113, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02 870 42 09, тел. 02 979 30 11

София 1000, ул. Московска 6А, факс: 02  805 26 11, тел. 02 988 42 09,

www.iefem.bas.bg;  e-mail: office@iefem.bas.bg

 

 

 

 

институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при бан

секция антропология на народните изкуства и визуалните форми

 в сътрудничество с българския национален комитет на икомос

 

под  патронажа и с подкрепата на националната комисия за юнеско – българия

 

 

П О К А Н А

за научна конференция с международно участие

нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична обосновка и практически решения

по случай 60 години от присъединяването на република българия към юнеско

30 септември – 2 октомври 2016 г.

иефем - БАН, ул. „московска“ 6а, зала 19

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в конференцията, с която отбелязваме 60 годишнината от присъединяването на България към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Заедно с това бихме искали да подкрепим и една важна за нас, а и за България, Национална кампания „Да възродим Националния етнографски музей!”. Тя е инициирана от ИЕФЕМ – БАН по случай 110 години от откриването на Народния етнографски музей в София и се провежда под патронажа на президента на Република България.

Желанието ни е на конференцията да бъде осмислен опита от прилагането на конвенциите на ЮНЕСКО от 1972, 2003 и 2005 г. и да бъде проведена задълбочена дискусия върху важни и актуални проблеми, свързани с опазването на културното наследство.

Основните тематични полета, към които е насочен научният форум са:

 • теоретични схващания, свързани с интерпретирането и опазването на културното наследство;
 • иновативни концепции за опазване на материалното и нематериалното културно наследство;
 • актуални проблеми на опазването на културното наследство в музейна среда;
 • натрупаният опит в прилагането на национални и регионални политики за опазване на културното наследство.

Стремежът ни е тези проблеми на опазването на материалното и нематериалното културно наследство да бъдат интерпретирани от възможно най-широк кръг специалисти с различна професионална подготовка. Затова каним за участие колеги от страната и чужбина, работещи в областите на етнологията, фолклористиката, културологията, археологията, изкуствознанието, архитектурата, музеологията, реставрацията, консервацията, филологията, библиотекознанието и др.

Условия за участие:

 • Заявка за участие, включваща име, институция, тема на доклада и кратко резюме (200–300 думи) на български и английски език трябва да бъде изпратена до 17 юни 2016 г.
 • Заявки се приемат на имейл: jubilejna_konferencija@abv.bg
 • Организационният комитет ще изпрати потвърждение за приетите за участие доклади до 5 юли 2016 г.
 • Продължителност на представянето на докладите: до 15 минути.
 • Работни езици: български и английски.
 • Материалите от конференцията ще бъдат публикувани след рецензиране.
 • Разходите за командироване са за сметка на участниците.