Културен туризъм

Кандидатстване

Оценката за приема, чийто максимум е 36 точки, се формира от:

 

  • Културен туризъм

6xИ1

или

6xДЗИ1

или

4xО1+2хИ2

или

ОС

или

6хМИ

И1:      КСИ (Български език, Тест по История на България, Българска литература, Философия, География, Английски език (или друг чужд език) или Математика)

И2:      КСИ - събеседване по етнология

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература, Философия, География, Английски език (или друг чужд език) или Математика)

СО:      Среден успех от дипломата

О1:      Свят и личност или Философия, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език, или Италиански език, или Испански език

ОС:    Философия, История на България, Психология

МИ:   Английски (френски, немски, испански, италиански, руски) език

 

ЛЕГЕНДА

Р – редовно обучение; З – задочно обучение;

КСИ – кандидатстудентски изпит; И1, И2, И3 – изпити;

ДЗИ, ДЗИ1, ДЗИ2 – държавни зрелостни изпити, положени след 2008 г.;

О1, О2, О3 – оценки от дипломата за средно образование;

СО – среден успех от дипломата за средно образование;

МИ – международни изпити по английски, френски, немски, испански и италиански език, които се признават в университета за КСИ по приравнителна скала за съответния език, обявена в справочника;

ОС – олимпиади, организирани от МОН, или национални и регионални състезания, признавани от съответния факултет.

Забележка: Оценки от ДЗИ, оценки от диплома за средно образование и среден успех се признават и от легализирани от МОН дипломи за средно образование, издадени в други държави.

 

Анотация

 

Специалността Културен туризъм от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за образователно- квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация „бакалавър по културен туризъм" има за задача да даде теоретични и практически познания за туризма и културата, за характера на културното наследство на България и Европа и тяхното използване като ресурс за устойчиво развитие. Програмата дава знания и умения за работа в областта на културния туризъм. Заедно с това се предлага и обучение по два чужди езика: английски и втори език по избор.

С тази бакалавърска степен студентите придобиват широкопрофилна фундаментална подготовка на професионални, адаптивни и мобилни специалисти с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване на самостоятелна професионална работа и работа в екип в сферата на културния туризъм.  

Характерна особеност на учебния план е неговата практическа насоченост. Интегрална част от обучението са пътуващите семинари за изучаване на културното наследство на терен, практикумите за усвояване на умения и стажа за прилагане на придобитите компетенции в реална среда.

Реализация

 

Завършилият специалността придобива професионална квалификация "бакалавър по културен туризъм" и може да работи като: експерт, изследовател, консултант в областта на културния туризъм,автор на проекти за културен туризъм и туристически продукти, организатор на събития, специалист PR, реклама и маркетинг в сферата на културния туризъм, туристически агент, туроператор, екскурзовод-интерпретатор и аниматор на културно наследство.