Анотация


Специалност "История и чужд език" в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" се основава на българските образователни традиции, свързани с качественото обучение, иновативните изследвания и конкурентните предимства на завършилите в пазара на идеи и продукти. Професионалната подготовка следва основната цел на ПУ, която е свързана с утвърждаването на Университета като водеща българска образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и модерна инфраструктура. При осъществяването на тази цел се използват съвременни подходи, иновативни решения и европейски стандарти при обучението; въвеждат се информационни и комуникационни технологии за постигане на по-висока ефективност на подготовката на студентите; интегриране на преподаване, обучение и изследвания.

Организацията на обучението е съобразено с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", публикувана в ДВ, бр. 76/06.08.2002 г., Наредба № 21 от 30.ІХ.2004 г. на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител", обнародвана в ДВ, бр. 89/11.11. 2016 г.

Обучението в специалността се оформя около два основни фундамента: История и Чуждоезикова подготовка, които са равномерно разпределени, равноправно поставени и в непрекъсната връзка помежду си.Това гарантира не само отличната подготовка на студентите, но и непрекъснатото разширяване и обогатяване на знанията и уменията. Приетите студенти имат възможност да избират чуждоезиковия профил (от изучаваните чужди езици в рамките на Филологическия факултет към ПУ), в който искат да протече тяхното обучение.

Учебният план на „История и чужд език" включва два основни модула: модул „А" – Задължителни дисциплини и модул „Б" – Избираеми и факултативни дисциплини. Чрез задължителните дисциплини се осигуряват фундаменталните исторически и филологически познания, както и овладяването на чужд език. Предвидените избираеми и факултативни дисциплини, които осигуряват свободен избор по теми и въпроси от различни области, дават възможности на студентите да задълбочат знанията си по интересуващи ги проблеми. Изучават се и методически и педагогически дисциплини, които дават право на студентите да получат квалификация "учител по история и по чужд език".

На студентите е осигурен пълен достъп до информационни източници относно предлаганото обучение и възможностите за следващо развитие.

Завършилите специалност "История" се нареждат на 6-то образователно и квалификационно ниво според Европейската квалификационна рамка (ЕКР), подниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР). Според националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) се включват в клас 2 – Специалисти и регламентираните съответни подкласове, групи и единични групи.Реализация


Студентите, които се дипломират успешно, могат да се реализират като:

• учители по история и по чужд език в основните и средните училища, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г., за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

• уредници в национални, регионални и общински музеи и музейни сбирки с различен профил; специалисти във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите.

• преводачи, говорители или редактори в медии, обществени организации и частни фирми. Придобитите знания и специфични изследователски и комуникативни умения дават стабилна основа за успешна кариера още в сферата на: научните институти, висшето образование, туризма, обществената администрация (българска и европейска), фондации и неправителствени организации.

С придобитата квалификация в специалността, завършилите студентите могат: да участват в процесите на Европейската интеграция; да се включат активно в програмите за различни области на общественото развитие; да съдействат за културното и политическо синхронизиране между Европейския югоизток и Западна Европа.