География, технологии и предприемачество
Анотация


Специалност „География, технологии и предприемачество" е нова интердисциплинарна бакалавърска програма, чиято цел е да подготви висококвалифицирани специалисти – преподаватели с квалификация по „География", „Технологии и предприемачество" и „Предприемачество". С това специалността отговаря на нарастващата потребност от преподаватели в последните две области, в съчетание с базова подготовка в областта на географията и науките за земята.

Подобно интердисциплинарно съчетание спомага за пълнокръвното разбиране на съвременната социална реалност, нашето място в нея и възможностите ни за творчески инициативи и предоставя по-богати възможности за реализация и развитие в различни обществени сфери. Именно днешното съвремие убедително ни показва, че реалността е далеч по-сложна и изисква задълбочена подготовка, която надскача тесните дисциплинарни граници. Не случайно в края на 1990-те години известният учен от Калифорнийският университет професор Джаред Даймънд, носител на „Пулицър" за 1997 г., безапелационно доказа не само колко ползотворно е сътрудничеството между тези науки, но и, както демонстрира в по-късните си трудове, че днес повече от всякога се нуждаем от именно такова интердисциплинарно знание. 

Програмата на специалността е резултат на сътрудничество между специалисти по подготовка на учители по география на Филиала на ПУ в гр. Смолян с повече от 10-годипшните традиции в преподаване на предприемачество, иновации и социални изследвания на науката и технологиите във Философско-исторически факултет на ПУ. Това предава уникален профил на специалността, където чрез особения „географски поглед" към икономиката и бизнеса се въвежда едно модерно и в тон с най-новите европейски тенденции разбиране за предприемачество, технологии и иновации, адекватно на съвременното общество на знанието и разгръщащата се поредна технологична революция.

Модулът „Технологии и предприемачество" се води от експертен екип от катедра „Приложна и институционална социология", предлагащ иновативно обучение в областта на науката, технологиите и предприемачеството. Ядрото на екипа е представено от специалисти от изследователски център „Наука, технологии, иновации", които имат богат изследователски опит по национални и международни проекти, изучаващи проблемите на науката и образованието, технологиите и предприемаческата среда. Те предлагат своята богата експертиза и в рамките на образователни програми както в социалните и хуманитарни науки, така и в естествените науки и инженерни специалности.

Учебният план обхваща три направления – география, технологии и предприемачество и методически блок, като се поддържа необходимия баланс между основната широкопрофилна подготовка и специфичните знания. Намерено е оптимално съотношение между теоретичната и практическата подготовка, което дава възможност да се реализира качествено обучение на студентите и осигурява условия за последващото им развитие като конкурентноспособни специалисти. Особено внимание се отделя на:

- фундаменталната подготовка по география и науките за земята и предприемачеството и иновациите като двигател на социалната промяна;

- специфичните области и сектори на приложение – комерсиалното и социалното предприемачество, творческите индустрии, екологията и др.

Отличителна черта на учебния план на специалността е следването на принципа за практическа насоченост при обучението. В хода на следването са предвидени интерактивни семинари и практикуми с акцент върху методите „учене чрез правене" (учебни фирми, борси,  учебни екскурзии, летни експедиции и практики за теренна работа и др.).

Завършилите успешно бакалавърската програма «География, технологии и предприемачество» са квалифицирани да извършват учебна, методическа и управленска дейност в системата на образованието, политиката и културата. Те се реализират като: учители по география, по технологии и предприемачество в основните и средните училища; като консултанти и ментори в стартиращи фирми и при разработване на проекти, като експерти в правителствени и неправителствени организации в областта на научната и образователна поли-тика; икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена.

 Квалификационната подготовка на студентите от специалността се осъществява в рамките на общотеоретичната, специализираната и практическата подготовка чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в рамките на 2415 часа за 4-годишен срок на обучение.

Учебният план е в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити. В рамките на следването студентите от специалността имат възможност да се обучават и в европейски  университети, по линия на международни образователни програми за студентска мобилност, с гарантирано пълно академично признаване на натрупаните там кредити.

 Завършилите получават образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация „учител по география", „учител по технологии и предприемачество" и „учител по предприемачество". Те могат да осъществяват научна, методическа, организационна и управленска дейност в системата на образованието и културата, да работят в различни сфери на обществено-икономическия живот, които изискват висше хуманитарно образование.