Анотация


Спе­циал­ност­та „Фи­ло­со­фия" е уни­вер­си­тет­ска. Тя успешно премина процедурата по акредитация в направление „Философия".

Учеб­ни­те дис­ци­пли­ни под­го­твят спе­циа­ли­сти с ши­рок фи­ло­со­фски хо­ри­зонт и те­сен про­фил на спе­циа­ли­за­ция. Об­уче­ние­то в Плов­див­ския уни­вер­си­тет е под­чи­не­но на след­ни­те при­о­ри­те­ти, ко­и­то го от­ли­ча­ват от про­гра­ми­те в дру­ги­те бъл­гар­ски уни­вер­си­те­ти: раз­ши­ре­но изу­ча­ва­не на ев­ро­пей­ска­та фи­ло­со­фия на ХХ век; ин­тер­дис­ци­пли­нар­но об­уче­ние, ори­ен­ти­ра­но към со­циал­ни­те и ху­ма­ни­тар­ни­те нау­ки (и пре­ди всич­ко со­ци­оло­гия, ет­но­ло­гия и ис­то­рия); раз­ши­ре­но пре­по­да­ва­не на ло­ги­ка и при­лож­ни­те ù ас­пек­ти. Дру­га спе­ци­фич­на осо­бе­ност на пред­ла­га­ния в Плов­див­ския уни­вер­си­тет мо­дел е огра­ни­ча­ва­не­то на от­но­си­тел­ния дял на раз­ши­ре­ни­те об­зор­ни и си­сте­ма­тич­ни кур­со­ве в учеб­ния план и съот­вет­но уве­ли­ча­ва­не на де­ла на спе­циа­ли­зи­ра­ни­те кур­со­ве. Реализация


Бъ­де­щи­те спе­циа­ли­сти мо­гат да на­ме­рят ре­а­ли­за­ция в област­та на ку­лту­ра­та, нау­ка­та, упра­вле­ние­то на ду­хов­на­та сфе­ра и ху­ма­ни­тар­ни­те дей­но­сти, ори­ен­ти­ра­ни към биз­не­са или към си­сте­ма­та за со­циал­но под­по­ма­га­не. Те­зи по­треб­но­сти да­ват ши­ро­ка въ­змож­ност за ре­а­ли­зи­ра­не в след­ни­те обла­сти:

  • спе­циа­ли­сти в учеб­на­та, на­уч­но-ме­то­ди­че­ска­та и ор­га­ни­за­цион­но-упра­в­лен­ска­та дей­ност в си­сте­ма­та на про­све­та­та и ку­лту­ра­та;
  • спе­циа­ли­сти в на­уч­ни ин­сти­ту­ти;
  • спе­циа­ли­сти в сред­ства­та за ин­фор­ма­ция; спе­циа­ли­сти в ред­ко­ле­ги­и­те на об­ще­стве­ни­те и на­уч­ни­те спи­са­ния, в дър­жав­ни­те и част­ни­те из­да­тел­ски цен­тро­ве;
  • ви­со­ко­ква­ли­фи­ци­ра­ни пе­да­го­зи по фи­ло­со­фски­те дис­ци­пли­ни в бъл­гар­ско­то сред­но учи­ли­ще;
  • екс­пер­ти в не­пра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции.

При избран пе­да­го­ги­че­ския мо­дул завършилите по­лу­ча­ват пра­вос­по­соб­ност на учители по фи­ло­со­фия в сред­но­то учи­ли­ще.

Получилите бакалавърска степен имат право да продължат своето образование в различни магистърски програми.Кандидатстване


Оценката за приема, чийто максимум е 36 точки, се формира от:

Кандидатстудентски изпит по един от изброените предмети – История на България, Български език, Българска литература, Изпит по психология, Английски, Немски, Френски език.

За бакалавърска програма „Философия"  може да се кандидатства и с оценка от ДЗИ по философия, български език, чужди езици, история. Могат да кандидатстват и всички, допуснати до национален кръг на ученическите олимпиади по философия и гражданско образование.