За нас

Философско-историческият факултет организира  и провежда   учебен процес по  акредитирани програми на образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор в професионалните направления История и археология, Социология, антропология и науки за културата, Религия и Философия. В момента в него се обучават студенти по петнайсет специалности – Археология, Документалистика и архивистика, География, технологии и предприемачество, Гражданско образование и чужд език, Европеистика, Етнология, История, История и културно наследство, История и чужд език, Културен туризъм, Социална антропология, Социология и науки за човека, Социология на правото, икономиката и иновациите, Теология и Философия, като предстои откриване на нова специалност. С подписването на новата Еразъм програма Факултетът ще продължи активно да участва в изпълнението на обогатените и предоставящи нови образователни възможности  междууниверситетски договори с европейски университети.

 

Към факултета функционират пет научни центъра - Институт за критически социални изследвания със статут на съвместно звено на ПУ и фондация "Критика и хуманизъм", Изследователски център "Наука, технологии и иновации", Университетски център за християнско изкуство и култура, Център за антропологични и етносоциологически изследвания, Център по Философия и психично здраве и Научeн център за история и археология на войната (НЦИАВ). Уникалното съчетание от специалности и академичен състав във ФИФ предлага ресурси за разработването на интердисциплинарни научни и образователни проекти и програми.

 

СТРУКТУРА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ към 31.01.2018