Анотация


Специалност „Теология" е една от  новите специалности за ПУ „Паисий Хилендарски". Тя продължава традициите на обучението по теология, извършвано от 2000 до 2009 г. във филиала на ПУ „Любен Каравелов" – Кърджали.  През 2012 г. тя  успешно премина процедурата по акредитация по професионално направление "Религия и теология".

Организацията на обучението в ОКС „Бакалавър", спeциалност Теология (редовна и задочна форма) е в съответствие с капацитета на Пловдивския университет и поставените цели.

Подготовката и организацията на обучението по специалност „Теология" се администрира осъществява в рамките на катедра „Теология" към Философско–историческия факултет. То се осъществява от екип от високо квалифицирани хабилитирани преподаватели и нехабилитирани с научна степен „доктор" и има за цел да изгради у студентите правилен християнски мироглед и възрастване в духовните ценности. Специалност „Теология" стимулира възраждащата се духовност в региона и допринася за междукултурното, междуетническото и междурелигиозното съжителство.

Православното богословие обхваща четири основни дяла: библейски, исторически, систематически и практически. През четиригодишния бакалаварски курс на обучение се изучават основните богословски дисциплини,   исторически и философски. През първите две години студентите имат възможност да слушат лекции по класическите езици – староеврейски, старогръцки, латински, църковнославянски, руски и западни езици. Изучава се музика, библейска и църковна археология, изкуство, реторика и други дисциплини, които формират у студентите широка богословска, историческа и философска култура.

В специалността е включен блок от педагогически дисциплини, които дават възможност на студентите да придобият и педагогическа правоспособност.Реализация


В специалността е включен блок от педагогически дисциплини, които дават възможност на студентите да придобият и педагогическа правоспособност.

Завършилите специалността могат да продължат образованието си в хуманитарни магистърски и докторски програми, да работят в Българската православна църква като свещенослужители и църковни служители, да преподават религия в училище, да заемат определени длъжности в социалната сфера, в медиите, както и да бъдат преподаватели в богословски факултети и духовни семинарии.