Анотация


Специалността „Социология" е акредитирана с максимална оценка в научното направление „Социология, антропология и науки за културата". Срокът на обучение по бакалавърската програма за редовните студенти е 4 години - 8 семестъра.

Особеност на програмата в Пловдивския университет е, че тя включва освен задължителен корпус от основни социологически дисциплини също и възможност за специализация в два от три модула по избор: Приложна социология,Социални изследвания на икономиката, науката и технологиите и Критическа социология и общество на знанието.Преподаваните дисциплини проследяват трансформациите на модерните и късномодерните общества както на равнището на класически за социологическото знание полета като политика, право, икономика, професии, наука, технологии, образование, етнически общности и т.н., така и на интегрални равнища на социалното като всекидневен живот, личност, публична и частна сфера, колективна памет, нови социални неравенства и т.н. Обучението залага на единството между теория, методология и практикуване на социологията. Това се постига особено по време на трите летни учебно-приложни практики. В модулПриложна социология са въведени така наречените „професорски класове", които обвързват преподаването с изследователски практики на водещи социологически агенции. Модулите Социални изследвания на икономиката, науката и технологиите и Критическа социология и общество на знанието залагат на усвояването на нетрадиционни методи за микроанализ на социалното и включването на студенти както в приложни, така и в академични изследователски проекти.

Наред с базисни социологически дисциплини програмата предлага и дисциплини на границите между социология и философия, както и между социология и други социални науки като икономика, етнология, социална антропология, история. Значителният дял свободноизбираеми дисциплини (20% ) позволява на студентите да допълват програмата си на обучение в зависимост от своите интереси, включително  като избират дисциплини от други специалности в университета.Реализация


Завършилите получават образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация „социолог". С получената квалификация завършилите специалността придобиват възможности за реализация в държавните институции и политическите организации като експерти; в частния бизнес - в отделите по човешки ресурси, по маркетинг и проучване на поведението на потребителите; в медиите - като изследователи на читателската аудитория и експерти по издателска политика; в здравните институции и бюрата по труда - като социални работници; в синдикалния и неправителствения сектор - работа по граждански инициативи, като медиатори и анализатори на социални конфликти, етнически проблеми и др.; в институти за изследване на общественото мнение и в научни институти - като специалисти. Специалността дава основа за самостоятелна предприемаческа дейност в различни области на обществения живот.