Анотация


Спе­ци­ал­но­ст­та „Со­ци­ал­на­ ант­ро­по­ло­гия" е уни­вер­си­те­тс­ка. Тя се впис­ва в ус­пеш­но ак­ре­ди­ти­ра­но­то на­уч­но нап­рав­ле­ние „Со­ци­о­ло­гия, ант­ро­по­ло­гия и на­у­ки за кул­ту­ра­та". Прог­ра­ма­та е раз­ра­бо­те­на в съ­от­ве­т­ствие с изиск­ва­ни­я­та за ак­ре­ди­та­ция и има за за­да­ча да да­де по-ши­ро­ки те­о­ре­тич­ни и прак­ти­чес­ки поз­на­ния.

Учеб­ни­те дис­цип­ли­ни по­чи­ват на раз­би­ра­не­то за важ­но­ст­та на проб­ле­ми­те, от­на­ся­щи се до со­ци­ал­на­та ор­га­ни­за­ция на чо­веш­ки­те гру­пи, со­ци­ал­ни мре­жи и со­ци­ал­на йе­рар­хия, со­ци­а­ли­за­ция и об­ра­зо­ва­ние, от­но­ше­ния меж­ду по­ло­ве­те. Ос­нов­ни въп­ро­си за нея са по­ли­ти­чес­ка­та, ико­но­ми­чес­ка­та, пра­во­ва­та, тех­ни­чес­ка­та ос­но­ва на об­ще­ст­во­то и тях­на­та ро­ля в изг­раж­да­не­то на со­ци­о­а­нт­ро­по­ло­гич­на­та действи­тел­ност, мо­де­ли­те за про­из­вод­­ство, разп­ре­де­ле­ние и пот­реб­ле­ние, про­ме­ни­те във функ­ци­о­ни­ра­не­то на съв­ре­мен­на­та родстве­на и се­мей­на струк­ту­ра, ко­му­ни­ка­ци­я­та, изс­лед­ва­на във връз­ка с действия, прак­ти­ки и ис­то­ри­чес­ки кон­текст, в кой­то са вгра­де­ни, мо­де­ли­те на со­ци­ал­ност и ло­ги­ка­та на со­ци­ал­но по­ве­де­ние.Реализация


По­ра­ди то­ва со­ци­ал­ни­те ант­ро­по­ло­зи ста­ват доб­ри спе­ци­а­лис­ти, за­ни­ма­ва­щи се с ана­лиз на об­ще­ст­ве­ни­те проб­ле­ми. Те мо­гат да при­ла­гат сво­и­те зна­ния и в об­ла­ст­та на со­ци­о­кул­тур­на­та ме­ди­а­ция, ко­я­то е ал­тер­на­ти­вен ме­тод за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ми чрез ди­а­лог, изиск­ва нов тип екс­пер­ти и на­ла­га про­фе­си­я­та на ме­ди­а­то­ра. Бакалавърската програма е в съответствие с европейските стандарти във висшето образование по етнология и антропология и дава възможности за участие в програми за обмен на студенти в европейски университети.

Завър­ши­ли­те, при избран съответен специализиращ модул, могат да получат също и квалификацията „експерт и посредник в областта на образованието (здравеопазването) маргиналните групи/наказателните институции".

Придобилите бакалавърска степен могат да ра­бо­тят в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то и ме­ди­ци­на­та, в об­щи­нс­ки ад­ми­ни­ст­ра­ции и в сред­ства за ин­фор­ма­ция; в дър­жав­ни, част­ни и неп­ра­ви­те­л­стве­ни струк­­ту­ри; в об­ла­ст­та на на­уч­ни­те изс­лед­ва­ния и при­лож­ни­те про­ек­ти. Получилите ба­ка­лавъ­рска степен имат пра­во да продъл­жат сво­е­то об­ра­зо­ва­ние в ма­гистъ­рски­те прог­ра­ми.